Habarlar

Şöhratly ýylyň jemlerine bagyşlandy

29.12.2023

Aşgabat şäherindäki Söwda-senagat edarasynda geçirilen, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň dabaraly jemlenmesine öwrülen halkara ylmy-amaly maslahat hem-de köpugurly sergi ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlarynyň durmuşynda taryhy waka boldy. Balkanly ýaşlaryň öňdebaryjylary bu maslahata sanly ulgam arkaly gatnaşdylar. Munuň üçin agzybirlikde welaýat kitaphanasyna ýygnanan ýaşlar köpugurly serginiň hem-de halkara derejeli maslahatyň barşynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiziň beýik ynamyna mynasyp bolan ýaşlarymyzyň dürli ugurlarda gazanan üstünlikleri, ýeten belent sepgitleri bilen has içgin tanyşdylar. Ýaşlaryň birnäçesiniň ýylyň jemleri boýunça döwlet sylaglaryna mynasyp bolmagy balkanly ýaşlaryň göwün guşuny ganatlandyrdy. Munuň üçin Milli Liderimizi hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzy alkyşlaýan hoşallyk sözleri ýaşlaryň dilleriniň senasyna öwrüldi.

         Şeýle hoşallyk sözleri halkara ylmy-amaly maslahatyň geçirilmegi hem-de  tapawutlanan ýaşlara hormatly Prezidentimiziň adyndan sylaglaryň gowşurylmagy mynasybetli geçirilen aýdym-sazly dabaranyň dowamynda hem joşgunly ýaňlandy. Welaýat häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde guramaklarynda welaýat döwlet drama teatrynda geçirilen aýdym-sazly dabarada çykyş edenleriň aýratyn nygtaýyşlary ýaly, halkara ylmy-amaly maslahat we köpugurly sergi ýaşlaryň ýurdumyzyň ösüşindäki mynasyp ornuny has-da aýdyň görkezdi. Dabarada şeýle möhüm ähmiýetli maslahatyň ýokary derejede geçirilmegi üçin ähli şertleri döredip beren hem-de maslahatyň öňüsyrasynda «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ajaýyp kitaby sowgat eden hormatly Prezidentimiziň hem-de Milli Liderimiziň adyna ýene bir ýola alkyş sözleri aýdyldy. Medeniýet we sungat ussatlarynyň uly joşgun bilen ýerine ýetiren şirin aýdym-sazlary bolsa şeýle alkyşly sözleriň mazmun baýlygyny has-da artdyrdy.