Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
09.09.2023

Pagta ýygymynyň başlanmagy mynasybetli welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda geçirilen maslahata welaýatyň oba hojalyk toplumynyň  işgärleri, etrap häkimlikleriniň, edara-kärhanalaryň, guramalaryň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri,  kärendeçiler hem-de ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdylar. Onda welaýatymyzda ýaýbaňlandyrylan oba hojalyk özgertmelerini üstünlikli amala aşyrmak, yhlas siňdirilip ýetişdirilen «ak altynyň» bitginli hasylyny ýygnamaklygy öz wagtynda ýokary hilli, agrotehniki talaplara laýyk geçirmek, tehnikalaryň gije-gündiz bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek ýaly derwaýys meselelere seredildi.

          Dabara Gyzylarbat etrabynyň «Arkaç» daýhan birleşiginiň bereketli ekin meýdanynda pagta ýygymyna  badalga berilmegi mynasybetli  ýaýbaňlandyrylan çäre bilen dowam etdi. Onuň geçýän ýeri baýramçylyk keşbine beslendi. Hormatly Prezidentimiziň ak patasyndan ruhlanan welaýatymyzyň babadaýhanlary, asylly däbe görä, il  sylagly ýaşulularyň «Bismillasy» bilen  pagta ýygymyna girişdiler.

          Dabaranyň geçýän ýerinde öňde duran möhüm wezipelere, durmuşa geçirilmeli derwaýys çärelere bagyşlanyp, usuly-amaly maslahat geçirildi. Onda welaýatyň oba hojalyk toplumynyň degişli hünärmenleri çykyş edip, pagta ýygymyna gatnaşjak tehnikalaryň iş düzgünleri, olary saklamagyň kadalary, howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmeginiň möhüm ähmiýeti barada jikme-jik gürrüň berdiler. 

          Welaýatymyzyň bagşy-sazandalarynyň çykyşlary has-da täsirli, şowhunly boldy. Dürli sport çäreleri guralyp, türkmen milli göreşi boýunça pälwanlar güýç synanyşdylar, olara sylag-serpaýlar ýapyldy.

           Bereketli topragymyzdan ýygnalan «ak altyndan» ýüküni ýetiren  awtoulaglaryň «ak kerweni» Gyzylarbat etrabynyň merkezindäki pagta arassalaýjy kärhanada döwrebap aýdym-sazlar bilen garşylandy. Bu ýerde ilkinjiler bolup döwlete pagta tabşyran ussat pagtaçylara hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.         

06.09.2023

 

Welaýat häkimliginiň guramagynda bugdaý ekişiniň başlanmagy mynasybetli maslahat geçirilip, onda ykdysadyýetimiziň oba hojalyk pudagynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryndan gözbaş alýan giň gerimli özgertmeleriň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi bilen ýetilýän belent sepgitler dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi. 

Maslahatda agrosenagat toplumynda ýetilýän belent sepgitlere, gazanylýan üstünliklere mundan beýläk-de mynasyp goşant goşmakda öňde durýan wezipeler barada hem durlup geçildi. Güýzlük bugdaý ekişini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda öz wagtynda we ýokary hilli geçirmegiň, bu işlerde kuwwatly oba hojalyk tehnikalarynyň hyzmatyndan netijeli peýdalanmagyň wajypdygy çykyşlarda aýratyn nygtaldy.

Jogapkärli möwsümiň başlanmagy mynasybetli welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine guralan gezelenç hem täsirliligi bilen tapawutlandy. Oňa gatnaşyjylar halkymyzyň gadymy daýhançylyk tejribelerini açyp görkezýän taryhy gymmatlyklar, şeýle-de täze taryhy eýýamda oba hojalygynda ýetilýän sepgitleriň beýany bolup durýan işler bilen ýakyndan tanyşdylar.

Soňra dabaralar çäräniň geçýän ýerinde, ýagny Gyzylarbat etrabynyň «Arkaç» daýhan birleşiginiň ekin meýdanynda dowam etdi. Alty ganat ak öýleriň, dürli görnüşli oba hojalyk tehnikalarynyň owadan hatarlary, giňden ýaýbaňlandyrylan amaly-haşam, el işleriniň, oba hojalyk önümleriniň sergileri dabaranyň geçýän ýerine aýratyn bezeg berdi. Sergileri uly höwes bilen synlan adamlar medeni mirasymyzy aýawly saklamakda, baýlaşdyrmakda edilýän aladalaryň oňyn netijeleri, oba hojalygynda gazanylýan üstünlikler bilen ýakyndan tanyşdylar.

Gelin-gyzlaryň ümeçilik dessuryndan görkezen parçalary, ak bugdaýyň unundan dürli çörek önümlerini taýýarlaýyşlary dabaranyň täsirli pursatlarynyň üstüni ýetirdi. Sahna ussatlarynyň gadymy daýhançylyk däplerimizi beýan edýän çykyşlary, medeniýet we sungat ussatlarymyzyň täze taryhy eýýamyň beýik ösüşlerini, daýhanlarymyzyň göreldeli zähmetini, bagtyýar durmuşymyzy taryplaýan joşgunly aýdym-sazlary dabaranyň şowhunyna şowhun goşdy. Şunuň ýaly ýatda galyjy pursatlaryň dowamy Arkadagly Serdarymyzyň sargydyna eýerilip, halkymyzyň asylly däbine görä dilleri senaly ýaşulularyň «Bismilla!» diýip başlap bermekleri, ýagşy doga-dilegleri bilen badalga alan güýzlük bugdaý ekişine utgaşdy. Ýokary öndürijilikli ekiş tehnikalary köpçülikleýin ekişe girişdiler. 

Şu ýyl welaýatymyzda 50 müň gektar meýdanda bugdaýyň «Alekseýiç» hem-de «Bezostaýa 100» ýaly görnüşleri ekiler. Ekiljek şonça meýdandan 80 müň tonna galla hasylyny ýygnap almak ýer eýeleriniň arzyly maksadydyr. Ekiş geçirmekde kuwwatly traktorlaryň 125-si, ekiji enjamlaryň bolsa 117-si gallaçy kärendeçileriň hyzmatynda bolar. Tehnikalaryň bökdençsiz işledilmegini gazanmak üçin ýörite tehniki hyzmat ediş toparlarynyň 26-sy hereket eder. Ekişe gatnaşyjylara ediljek medeni we söwda hyzmatlary umumy işe oňyn itergi berer.

Ekin meýdanynda guralan maslahatda jogapkärli möwsümi agrotehnikanyň kadalaryna laýyk geçirmekde, şeýle-de bellenilen möhletinde tamamlamakda öňde durýan wezipelere ýene bir ýola ser salyndy. 

01.09.2023

             Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň altyn güýz paslynyň ilkinji güni welaýatymyzyň ähli ýaşaýjylarynyň, esasan hem, mekdep okuwçylarynyň, talyp ýaşlarynyňdyr bilim işgärleriniň durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlara beslendi.  

            Bilimler we talyp ýaşlar gününde Etrek etrabynyň Gyzylbaýyr obasynda häzirki zamanyň iň kämil enjamlary bilen üpjün edilen 320 orunlyk täze orta mekdebiň dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanylmaga berilmegi baýramçylyk gününiň şanly wakalaryň hataryny artdyrdy.

            Welaýat häkimliginiň düýpli gurluşyk dolandyryş edarasynyň buýurmasy esasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan  «Myhmansöýer» hususy kärhanasynyň gurluşykçylarynyň bina eden täze orta mekdebi belentden ýaňlanýan döwrebap aýdym-sazlaryň astynda dabaraly ýagdaýda ulanyşa tabşyryldy. 

          Ýaşlara bilim we terbiýe bermekde döwrebap amatlyklarydyr mümkinçilikleri bolan täze mekdebiň açylyş dabarasynda edilen çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny hil babatda dünýä ülňülerine laýyk getirmek barada edýän çäksiz aladalary dogrusynda buýsançly söhbet edildi. 

            Täze mekdebiň gurluşygynda göreldeli zähmet çeken ussat gurluşykçylara hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagy uludan tutulan baýramçylyk çäresinde ýatda galyjy pursatlaryň birine öwrüldi.  

           Täsirli, şowhunly geçen dabarada medeni çärelere hem giň orun berlip, onda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlary, şeýle-de mekdep okuwçylarydyr körpeler çykyş etdiler.

           Ýaşuly nesliň ak patasy bilen toý bagy kesilenden soň,  dabara  ýygnananlar täze binanyň  içine aýlanyp, bilim ojagynda döredilen ähli döwrebap amatlyklar bilen içgin tanyşdylar. Bilim ojagynda aýry-aýry derslere ýöriteleşdirilen  lingafon we kompýuter synp otaglary bar.  Okuwçylaryň zähmet endiklerini kemsiz ele almagy üçin ähli zerur şertleri bolan ýörite zähmet otaglary göwnüňi göterýär. Täze mekdepdäki açyk we ýapyk sport meýdançalaryny, naharhanany, mejlisler zalyny, kitaphanany, suw, elektrik, ýyladyş, howa çalşyş ulgamlaryny uly buýsanç bilen synlap gören ildeşlerimiz ýaş nesle kämil bilim bermekde ägirt uly işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza päk ýürekden çykýan alkyşlaryny beýan etdiler.

 

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin