Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
25.06.2022

Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeligi mynasybetli ýaýbaňlandyrylýan dabaraly çäreler biri-birine utgaşýar. Şeýle dabaralaryň biri welaýat häkimliginiň welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde guramagynda Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada  geçirildi.

Bedew bady bilen öňe barýan döwrümizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde medeniýetiň we sungatyň gülläp ösmegine, milli mirasyň gaýtadan dikeldilmegine, onuň aýawly saklanyp, geljekki nesillere ýetirilmegine uly üns berilýär. Ýurdumyzda öz zehini, zähmeti we döredijilik ukyby bilen has tapawutlanýan medeniýet we sungat ussatlaryna hormatly atlary dakmak we döwlet sylaglaryny gowşurmak asylly däbe öwrüldi. Dabarada çykyş edenler şular dogrusynda buýsançly gürrüň etmek bilen, medeniýete, sungata sarpa goýýan hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw etdiler.

Baýramçylyk mynasybetli guralan dabarada welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlary, folklor toparlary akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen aýdymlary,  şeýle-de “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylyny, ýurdumyzyň beýik ösüşlerini wasp edýän aýdym-sazlary, tanslary ýerine ýetirdiler.

24.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylýan Medeniýet hepdeligine bagyşlanyp, Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda welaýat häkimligi we welaýat medeniýet müdirligi tarapyndan geçirilen aýdym-sazly dabara aýratyn many-mazmuna eýe boldy.

 Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda medeniýetiň we sungatyň rowaçlanmagyna, dünýä çykmagyna giň ýollaryň açylýandygy, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmakda uly sepgitlere ýetilýändigi hemmeleri guwandyrýar. Çäräniň dowamynda çykyş edenler bu hakykaty öwran-öwran nygtap, halypa-şägirtlik ýolunyň mynasyp dowam etdirilýändigini, halypalara uly hormat-sarpa goýulýandygyny, milli medeniýetimizi ösdürmekde yhlasyny, zähmetini gaýgyrmadyk ussat halypalaryň sungatyň dürli ugurlarynda döreden özboluşly ýol-ýörelgeleriniň şu günki nesillerimiz üçin gymmatly baýlykdygyny buýsanç bilen bellediler.

Medeniýet we sungat, bilim işgärleriniň,  mährem eneleriň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda geçirilen çäräniň dowamynda welaýatymyzyň aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşlaryna uly orun berildi.  Olarda ajaýyp döwrümiziň, Arkadagly Serdarymyzyň beýik işleriniň waspy belentden ýaňlandy.

23.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki Türkmeniň Ak öýi binasynyň toý dabaralar zalynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, Balkan welaýat ýörite sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda aýdym sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin