Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
18.11.2022

Welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Gurbanguly Berdimuhamedow

adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat

gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisinden gelip çykýan

wezipelere bagyşlanyp, «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky

bilen döwletdir!» atly maslahat geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly

eneler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary,

ýaşlar gatnaşdylar.

«Üstümizdäki ýylda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga

mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanynda

onuň esaslandyryjysy tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Ýaşulular geňeşini döretmek

çözgüdiniň kabul edilmegi halkymyzyň ynsanperwer ýol-ýörelgeleriniň, ýagşy

dessurlarynyň netijeli dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.

Paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde Milli Geňeşiň Halk

Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat

bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji

mejlisinde Türkmenistanyň Maşgala kodeksi, degişli Kanunlary bilen

baglanyşykly meseleleriň hem-de howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam

bermek boýunça öňde durýan wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy

halkymyzyň abadan hem bagtyýar durmuşy, ýaş nesilleriň sagdyn ösüp-

ulalmaklary üçin örän uly aladalaryň edilýändiginiň, bu ugurda alnyp barylýan giň

möçberli işleriň oňyn netije berýändiginiň aýdyň beýany boldy» diýip, maslahatda

çykyş edenler buýsanç bilen nygtadylar. Ýurdumyzda sagdyn durmuş

ýörelgeleriniň berkidilmegi, ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli adamlar

bolup ýetişmekleri, howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam bermek,

olaryň saglygyny dikeltmek babatda berkarar döwletimizde durmuşa geçirilýän

işler baradaky gürrüňler maslahatda edilen çykyşlaryň özenini düzdi.


Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara

hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna

howandarlyga mätäç çagalara paýtagtymyzyň we welaýatlaryň lukmançylyk

edaralarynda dürli operasiýalaryň ýerine ýetirilmegi, operasiýalar hem-de

lukmançylyk enjamlaryny satyn almak üçin tölegleriň geçirilmegi ata-

babalarymyzyň mätäje hemaýat etmek babatdaky asylly ýörelgeleriniň täze

eýýamda mynasyp dowam etdirilýändiginiň güwäsidir. Munuň üçin maslahatda

çykyş edenler Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs

ýürekden hoşallyklaryny beýan edip, egsilmez alkyş aýtdylar.

03.11.2022

Bereket şäherindäki ýod önümçiligi kärhanasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny

ýokary zähmet üstünliklerine beslemek ugrunda tutumly işler amala aşyrylýar. Häzirki

zaman kärhanasynyň hünärmenleri ýylyň başyndan bäri 6 million 558 müň manatlyk

önüm taýýarlap, bu baradaky meýilnamany 131 göterim ýerine ýetirdiler.

Her ýylda ýodly taýajyklaryň 250 millionyny, ýodly galamlaryň 50 millionyny hem-

de diş tamponlarynyň 500 müňüsini öndürmeklige niýetlenilip, dünýäniň öňdebaryjy

döwletleriniň meşhur kompaniýalarynyň enjamlary bilen üpjün edilen kärhanada

öndürilen önümler bellenilen meýilnama esasynda müşderilere ugradyldy.

Önümçilik bölümleriniň ählisi kompýuterler arkaly awtomatlaşdyrylan usulda

dolandyrylýan kärhanada öndürilýän önümler ýokary hilliligi bilen tapawutlanyp, uly

islegden peýdalanýar. Kärhanada esasy önümlerden başga-da, göwherli ýaşyl galamlary,

lukmançylyk pamyklarynyň dürli görnüşlerini, ilkinji lukmançylyk kömeginiň gutularyny we

beýlekileri taýýarlamak hem üstünlikli alnyp barylýar. Munuň özi kärhana netijeli we

düşewüntli işlemäge mümkinçilik berýär.

31.10.2022

Magtymguly etrabynyň Sumbar we Çendir jülgeleri nar agaçlaryny ylmy esaslara

daýanýan köpýyllyk tejribeler arkaly ösdürip ýetişdirmekde meşhur künjekdir. Dag

derelerinde, Sumbar derýasynyň boýlarynda ýabany ösýän nar agaçlarynyň aýratyn görnüşleri

Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir. Etrabyň kärendeçi bagbanlarynyň, telekeçileriniň

irginsiz tagallalary netijesinde bu miwe köpçülikleýin ösdürilip ýetişdirilýär. Oba

ýaşaýjylarynyň şahsy melleklerinde, şeýle hem kärendesine alnan ýerlerde giňden ösdürilip

ýetişdirilýän naryň her bir görnüşi biri-birinden gabygynyň galyňlygy, dänesiniň gaty-

ýumşaklygy, miwesiniň turşulygy, süýjüligi, tagamlylygy, yssa, sowuga hem-de kesellere

durnuklylygy boýunça tapawutlanýarlar. Beýikligi adatça 2-3 metrden hem geçýän nar

agaçlarynyň her bir düýbüniň hasyllylygy görnüşlerine görä 20 kilogramdan 70 kilograma

çenli baryp ýetýär. Nar miweleriniň käbir aýratyn saýlanyp alnan görnüşleriniň her biriniň

agramy bolsa 500-600 grama deň gelýär.

Häzirki wagtda etrabyň kärendeçi bagbanlary bitginli nar hasylyny ýygmak işlerini

guramaçylykly alyp barýarlar. Ýetişen miweleri ýygnap almagyň häzirki depgini etrap

boýunça «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda nar miwesini ýygnap almak baradaky

wezipäniň abraý bilen berjaý ediljekdigine güwä geçýär.

Şu ýylda etrabyň kärendeçi bagbanlarydyr telekeçileri dürli miweleriň: almadyr

armydyň, şetdalydyr garalynyň, erikdir üzümiň bol hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Ýylyň

başyndan bäri etrap boýunça ýüzlerçe tonna dürli miweler ýygnalyp, satuwa ugradyldy.

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin