Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
21.02.2024

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň welaýat tapgyry Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda geçirildi. Oňa bäsleşigiň deslapky tapgyrlarynda ýeňiji bolan zenanlar gatnaşdylar.

Üstümizdäki ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli we zenanlaryň ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmegi, dürli ugurlar boýunça olaryň tekliplerini öwrenmegi hem-de goldamagy, maşgala mukaddesligini, eneligi we çagalygy goramagy, ýaş nesli milli ruhda terbiýelemegi, olarda watançylyk duýgularyny kemala getirmegi, sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemegi wagyz etmek esasy maksady bolan bäsleşige gatnaşan zenanlar ýedi ugur boýunça güýç synanyşdylar.

Gyzykly hem-de täsirli ýagdaýda geçen bäsleşigiň netijesi boýunça «Ýylyň işewür zenany» diýen ada Balkanabat şäherindäki 47-nji çagalar bagynyň müdiri Nurbibi Hojagurbanowa, «Ýylyň çeper elli zenany» diýen ada Türkmenbaşy şäherindäki 9-njy orta mekdebiň mugallymy Almagül Kižžikowa, «Ýylyň mährem zenany» diýen ada Bereket etrabyndaky 5-nji çagalar bagynyň terbiýeçisi Nurtäç Hangurbanowa, «Ýylyň sungatda işjeň zenany» diýen ada Esenguly etrap medeniýet bölüminiň medeniýet merkeziniň medeni-köpçülik çäreleriniň režissýory Jennetgül Garajaýewa, «Ýylyň Watançy zenany» diýen ada harby gullukçy Maýa Muhyýewa, «Ýylyň telekeçi zenany» diýen ada Türkmenbaşy şäheriniň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgäri Bahar Arazmedowa, «Ýylyň öňdebaryjy oba zenany» diýen ada Gyzylarbat erabynyň D. Azady geňeşliginiň hünärmeni Şemşat Garryýewa mynasyp boldular.

Ýeiňijiler bu bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

16.02.2024

«Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ak ýollarynda türkmen zenanlarynyň maksatly işleri rowaçlanýar» atly okuw maslahatynyň çäklerinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we welaýat häkimliginiň bilelikde guramaklarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde geçirilen maslahatda geçen ýylyň dowamynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň zenanlar guramalarynda edilen işlere seljerme berildi. Maslahatyň dowamynda edilen çykyşlarda Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýetilýän belent sepgitler, gazanylýan üstünlikler, ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmekde zenanlaryň goşýan saldamly goşantlary barada giňişleýin gürrüň edildi.

Şol günüň ikinji ýarymynda «Seýrana» myhmanhanasynda hem dabaraly maslahat geçirilip, onda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň durmuşymyzdaky, jemgyýetimizdäki ähmiýeti barada buýsançly söhbetler biri-birine ulaşdy. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, ajaýyp kitabynyň höwrüniň köp bolmagy arzuw edildi. Soňra şirin owazly aýdym-sazlar ýaňlanyp, olarda Watanymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň waspy belentden ýetirildi.

Maslahata gatnaşyjylar «Hazar» myhmanhanasynda guralan el işleriniň sergisine hem syn etdiler.

31.01.2024

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitaby esasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde «Ýaş türkmen zenanlary — berkarar döwletiň mertebe tugy» diýen at bilen yglan eden bäsleşiginiň welaýat tapgyry Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda geçirildi.

Bäsleşige gatnaşanlar Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ajaýyp kitabyndan parçalary labyzly okadylar. Täze taryhy eýýamda amaly-haşam sungatyny, däp-dessurlarymyzy, halyçylyk sungatyny kämil derejede ösdürmekde, gadymy keşdeçilik sungatymyzyň ýitip barýan nusgalaryny dikeltmekde, olaryň gowudan-gowysyny ýüze çykarmakda, nesillere ýetirmekde hem-de olary giňden wagyz etmekde maşgalanyň, zenanlaryň orny barada anyk mysallara salgylanyp gürrüň berdiler. Şeýle-de hormatly Prezidentimiziň ilkinji kitabynyň halkymyza gowuşmagy mynasybetli özboluşly toý dabarasyny guradylar. Kitabyň özlerinde galdyran täsirlerini beýan etdiler. Täze esere bagyşlanan aýdymlary, gazallary uly joşgun bilen ýerine ýetirdiler.

Gyzykly hem şowhunly geçen bäsleşigiň jemi jemlenilende, Balkanabat şäherindäki 7-nji orta mekdebiň mugallymy Ogulnur Hajygulyýewa birinji, Balkanabat şäher medeniýet merkeziniň folklor ýolbaşçysy Güljemal Penaýewa ikinji, Balkanabat şäherindäki 18-nji orta mekdebiň mugallymy Gülsünjemal Annamämmedowa üçünji orunlara mynasyp boldular. 

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin