Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
23.03.2024

Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli welaýatymyzda şatlyk-şowhunly çäreler biri-birine ulaşdy. Şeýle dabaralaryň biri Magtymguly etrabynyň «Akderek» ýaýlasynda geçirildi. Bu ajaýyp ýaýlany synlanyňda, tebigatyň sahawatly türkmen topragyna ajaýyp gözelligi eçilendigine magat göz ýetirýärsiň. Daş-töwerege bezeg berýän al-elwan güller, owlak-guzularyň, guşlaryň sesi ajaýyp sazlaşyk döredip, ýaýla toý ruhuna beslendi.

Dabara baýramçylyk ýörişi bilen badalga aldy. Il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, gelin-gyzlar, ruhubelent ýaşlar, bagtyýar körpeler baýramçylygyň geçýän ýerine geldiler hem-de begrese beslenen ýaýladaky türkmen obasyna aýlanyp gördüler. Ak öýleriň öňünde guralan halyçylyk, keşdeçilik, zergärçilik, amaly-haşam sungatynyň önümleriniň, gelin-gyzlarymyzyň on barmagynyň hünäri bolan beýleki el işleriniň sergisini höwes bilen synladylar.

Baýramçylyk dabarasyna gatnaşýanlar birek-biregi baharyň buşlukçysy bolan ajaýyp baýram bilen gutladylar. Halkymyzy bolelin, eşretli, bagtyýar durmuşda ýaşadýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza hoşallyk hem alkyş sözlerini aýtdylar.

Halk döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde ýaýbaňlanan ümeçilik dessury, «ogul öýermek» däbi asylly ýol-ýörelgelerimiziň dowamat-dowamdygynyň güwäsine öwrüldi. Folklor toparlarynyň çykyşlarynda Milli bahar baýramy bilen bagly halkymyzyň ýagşy umyt-arzuwlary, däp-dessurlary, yrym-ynançlary, ýaşaýyş baradaky çuňňur paýhasly garaýyşlary öz beýanyny tapdy. Bagşy-sazandalaryň ýerine ýetiren aýdym-sazlarynda, gazallarynda, tans toparlarynyň joşgunly tanslarynda berkarar döwletimiziň ösüşleriniň, ajaýyp zamanamyzyň, Milli Liderimiziň we hormatly Prezidentimiziň dünýä nusgalyk işleriniň, Nowruzyň, tebigat gözellikleriniň waspy ýetirildi. 

Soňra baýramçylyk dabarasy «Ok atan» jülgesinde dowam edip, onuň şatlyk-şowhuny has-da artdy. Bu ýerde hem medeniýet we sungat işgärleriniň sahna oýunlary, folklor çykyşlary, aýdym-sazlary, tanslary biri-birine ulaşyp, çärä gatnaşýanlaryň göwünlerini galkyndyrdy. Ýaşajyk suratkeşleriň türkmen tebigatynyň gözelliklerini, Nowruzyň däp-dessurlaryny, bu ýerde ýaýbaňlandyrylan toý çärelerini wasp edip döreden suratlary hem baýramçylyk dabarasynyň täsirliligini artdyrdy.

22.03.2024

Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli welaýat we Balkanabat şäher häkimlikleriniň, welaýat medeniýet müdirliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada geçirilen baýramçylyk dabarasy ýokary guramaçylyk derejesine eýe boldy. Uly ruhubelentlige beslenen dabara il sylagly ýaşulularyň, kümüş saçly eneleriň, medeniýet, saglygy goraýyş we bilim ulgamlarynyň işgärleriniň, talyp ýaşlaryň, mekdep okuwçylarynyň we bagtyýar körpeleriň gatnaşmaklarynda baýramçylyk ýörişi bilen başlandy. Türkmeniň alty ganat ak öýleriniň hatary, nepis halylar düşelen telärler, olaryň daş-töwereginde guralan dürli mazmunly çäreler bu ýere gelenlere egsilmejek ruhy lezzet paýlady.

Amaly-haşam sungatynyň dürli görnüşleriniň, zergärçilik önümleriniň, şekillendiriş işleriniň sergisini synlamak has-da ýakymly boldy. Baýramçylyk öwüşginini artdyran sergi köpleriň ünsüni özüne çekdi. Gelin-gyzlaryň semeni we beýleki tagamlary taýýarlaýan, un eläp, hamyr ýugrulyşyny, pişme, unaş kesilişini görkezýän, şeýle-de ümeçilik dessuryny ýerine ýetirýän pursatlary dabaranyň möhüm bölegine öwrüldi. Baýramçylyga gatnaşýanlara milli tagamlar hödür-kerem edildi. Ýürekleri joşgunly zenanlar baýramçylyk buýsançlaryny gazallaryň, küştdepdileriň üsti bilen beýan etdiler.

Baýramçylyk dabarasynyň geçýän ýerinde aýdym-sazyň owazy uzaklara ýaň saldy. Welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlary gül-gülzarlyga beslenip gelen bahar paslynyň waspyny belent joşgunda ýerine ýetirdiler. Welaýat döwlet drama teatrynyň artistleriniň sahna oýunlarynda Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza egsilmez söýgi-buýsanç aýdyň beýanyny tapdy. Bu ýere ýygnananlar welaýat ýörite sungat mekdebiniň «Dutarçylar» toparynyň çykyşlaryny, milli sport ýaryşlarynyň dürli görnüşleriniň ýaýbaňlandyrylan pursadyny, ýaşlaryň hiňňildiklerde uçuşyny synlap, gadymy toý däpleriniň mynasyp derejede dowam etdirilýändigine ýene-de bir gezek aýdyň göz ýetirdiler. 

20.03.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň gowaça ekişine welaýatymyzda ýokary guramaçylykly girişilip, welaýat häkimliginiň guramagynda geçirilen dabaraly maslahat jogapkärli möwsümiň özboluşly badalgasyna öwrüldi.

Maslahata etrap häkimlikleriniň, gowaça ekişine dahylly edara-kärhanalaryň, guramalaryň jogapkär ýolbaşçylary, oba hojalyk işgärleri, pudakda uzak ýyllaryň dowamynda göreldeli zähmet çekip, döwlet sylaglaryna mynasyp bolan daýhanlar, mehanizatorlar we il sylagly ýaşulular gatnaşdylar. Onda edilen çykyşlarda nygtalyşy ýaly, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň paýhasly baştutanlygynda ykdysadyýetiň obasenagat pudagynda hem düýpli özgertmeler üstünlikli dowam etdirilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň oýlanyşykly başlangyçlaryndan gözbaş alýan bu özgertmeler pudaga öňdebaryjy tejribeleri, sanly ulgamy hem-de döwrebap tehnologiýalardyr enjamlary dowamly ornaşdyrmaga netijeli itergi berýär. Munuň özi daýhanlaryň ýerden bol hasyl alyp, içerki bazary özümizde öndürilýän ýokary hilli oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Maslahatda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň hasylyndan başlap, bugdaýyň hem-de pagtanyň döwlet satyn alyş bahalaryny ýokarlandyrmak hakynda kabul eden Kararynyň daýhanlarymyzyň ýere bolan höwesini has-da artdyryp, yhlasly zähmet çekmäge ruhlandyrýandygyny aýratyn buýsanç bilen nygtadylar. Milli ykdysadyýetimiziň agrosenagat pudagyny has-da ösdürmek, ýer eýeleriniň netijeli işläp, halal zähmetleriniň hözirini görmekleri babatda ähli şert-mümkinçilikleri döredýändigi hem-de jogapkärli möwsüm bolan gowaça ekişine ak pata berendigi üçin Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň adyna aýdylan hoşallyk sözleri dabaraly maslahatda dowamly we joşgunly ýaňlandy.

Soňra gowaça ekişine başlanmagy mynasybetli dabara «Batly gadam» hususy kärhanasynyň Gyzylarbat etrabynyň çägindäki ekin meýdanynda giňden ýaýbaňlandyryldy. Il sylagly ýaşulular türkmeniň asylly däbine eýerip, «Bismilla» bilen ekişe kemsiz taýýarlanan meýdana ilkinji gowaça çigitlerini sepdiler. Bereketli topraga ekilen tohumlaryň müňlemegi, bol hasyl getirmegi baradaky ýagşy dilegler bu ýere ýygnanan adamlaryň dilleriniň senasyna öwrüldi. Baýramçylyk ruhunda başlanan gowaça ekişini ýokary öndürijilikli ekiş tehnikalary dowam etdirdiler.

Ýer eýeleri jogapkärli möwsüme ähli taraplaýyn taýýarlykly geldiler. Ýazky sürüm işlerinde «John Deere», «CLAAS», «Keýs» ýaly kuwwatly traktorlaryň 140-sy, bejergi traktorlarynyň 125-si netijeli işledildi. Ekiş möwsüminiň dowamynda bolsa ekiji tehnikalaryň 30-sy bökdençsiz işledilip, hyzmat ediş toparlarynyň 19-sy iş üstünde bolarlar. Işleriň sazlaşykly guralmagy welaýat boýunça 13 müň gektar meýdanda geçiriljek gowaça ekişini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, öz wagtynda tamamlamaga mümkinçilik berer.

Asylly maksatlar öňde goýlup başlanan gowaça ekişine badalga berilmegi mynasybetli geçirilen dabarada medeniýet we sungat ussatlary joşgunly çykyşlary bilen babadaýhanlaryň armasyny ýetirdiler. Olar şirin aýdym-sazlaryň, joşgunly tanslaryň, folklor çykyşlarynyň üsti bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň uly üstünliklerini, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň il-ýurt bähbitli taryhy tutumlaryny, daýhanlaryň halal zähmetini, bereketli topragymyzy, gözel tebigatymyzy wasp etdiler.

Oba hojalyk tehnikalarynyň hem-de altyganat ak öýleriň owadan hatarlary, döwrebap bezelen telärler, giňden ýaýbaňlandyrylan sergiler dabara aýratyn röwüş berdi. Sergilerde amaly-haşam sungatynyň önümleri, el işleri, muzeý gymmatlyklary ýerleşdirildi. Sergide mynasyp orun eýelän oba hojalyk we pudagyň önümlerini gaýtadan işleýän senagatyň ýokary hilli önümleri agrosenagat pudagynyň okgunly ösüşi bilen içgin tanyşmaga mümkinçilik döretdi.

Ekin meýdanynda geçirilen maslahatda möwsümde ulanylýan döwrebap tehnikalardyr enjamlardan peýdalanmagyň ýollary, ekiş geçirilen meýdanlara ideg işlerinde agrotehnikanyň kadalarynyň gyşarnyksyz berjaý edilmeginiň oňat gögeriş we geljekde bitginli hasyl almakdaky möhüm ähmiýeti, dökünleri we derman serişdelerini netijeli ulanmagyň usullary barada durlup geçildi, sowal-jogap alşyldy.

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin