Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
16.11.2023

Welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda Hasyl toýunyň dabarasy uludan tutuldy. Säher bilen bu ýere ýygnanan ruhubelent adamlaryň şatlygyny, begenjini ýüzlerinden görmek, duýmak bolýardy. Toý-baýramlarymyzyň gelşigi ýaşululardyr eneler, milli lybasly gelin-gyzlar, şadyýan çagalar toý meýdançasynyň görküne görk goşýardy. Toý dabarasynda çykyş edenler babadaýhanlarymyzy Hasyl toýy bilen tüýs ýürekden gutladylar. «Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda bagtyýarlyk bilen gurşalan döwrümiziň her bir güni täze röwüşlere beslenýär. Ýurdumyzda oba hojalyk önümleriniň bolçulygyny döretmek ugrunda irginsiz zähmet çekýän babadaýhanlarymyza uly sarpa goýulýar» diýip, çykyş edenler guwanç bilen nygtadylar. Döwletimiziň halkara abraýyny arşa götermekde, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmakda, daýhanlarymyza bol hasyl almakda ähli şertleri döredýän hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden alkyş aýtdylar. Bu ýerde öz ideg edýän ekin meýdanlaryndan ýokary hasyl almakda tapawutlanyp zähmet çekýän öňdebaryjy daýhanlara hormatly Prezidentimiziň gymmat bahaly sowgatlarynyň gowşurylmagy aýratyn şatlyga beslendi.

Soňra aýdym-sazyň şirin owazy belentden ýaňlanyp, alyn derini topraga siňdirip, toprakdan zer önderýän babadaýhanlarymyzyň, ak bazarlarymyzyň bolçulygynyň sakasynda duran Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň beýik işleriniň waspy ýetirildi. Bu ýerde oba hojalyk önümleriniň, el işleriniň, amaly-haşam sungatynyň sergisine syn edildi.

06.11.2023

Balkanabat şäherindäki welaýat köpugurly hassahanasynyň durkunyň doly döwrebaplaşdyrylyp hem-de täze binalar bilen üsti ýetirilip, dabaraly ýagdaýda ulanyşa tabşyrylmagy aýratyn ýatda galyjy şanly wakalaryň biri boldy Açylyş dabarasyna welaýat, şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýaşuly nesliň wekilleri, Mejlisiň deputatlary, saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri hem-de köp sanly ýerli ýaşaýjylar agzybirlik bilen gatnaşdylar.

Köpugurly hassahananyň öňündäki meýdança ajaýyp toý keşbine beslenip, joşgunly aýdym-sazlaryň hoş owazy dabara gatnaşyjylaryň ruhuny has-da belende göterdi. Dabaranyň barşynda welaýat köpugurly hassahanasynyň gurluşyk işlerini alyp baran «Şadyýan gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň aýratyn tapawutlanan gurluşykçylaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Medeniýet we sungat ussatlarynyň ýerine ýetiren joşgunly aýdym-sazlarynda, tanslarynda, teatr artistleriniň çykyşlarynda, bagtyýar çagalaryň aýdyp beren goşgularynda täze taryhy eýýamyň beýik tutumlary, Gahryman Prezidentimiziň ynsanperwer döwlet syýasaty, saglygy goraýyş ulgamynda gazanylýan üstünlikler taryplandy.

Ýaşulularyň ak patasy bilen toý bagy kesilip, dürli röwüşli howa şarlary asuda asmana bezeg beren dabarada oňa gatnaşyjylar köpugurly hassahanada işlemek we ynsan saglygyny goramak babatda döredilen giň mümkinçilikler bilen ýakyndan tanyşdylar. Hassahananyň baş binasy bäş gatdan ybarat bolup, onda kabul ediş, anyklaýyş we maslahat beriş, şöhle bilen anyklaýyş, hirurgiýa, anesteziologiýa we reanimasiýa, trawmatologiýa, newrologiýa hem-de iç keselleri bölümleri bar. Hassahananyň bölümleriniň Germaniýadan, Fransiýadan, Niderlandlar Patyşalygyndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Daniýadan hem-de Günorta Koreýadan getirilen öňdebaryjy lukmançylyk enjamlary, innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilmegi dabara gatnaşyjylarda çuňňur hoşallyk duýgularyny döretdi.

Durky täzelenen köpugurly hassahanada alnyp baryljak saglygy goraýyş hyzmatlarynyň hiliniň has-da ýokarlanjakdygyna anyk göz ýetiren dabara gatnaşyjylar halkymyzyň baş saglygy barada ägirt uly aladalar edýän Milli Liderimize hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza baky Bitaraplygymyzyň şanly senesiniň öňüsyrasyndaky ajaýyp toý serpaýy üçin alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.

06.11.2023

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Rowaç» kottejler toplumynyň çäginde ýörite taýýarlanylan meýdanda geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasyna welaýat, etrap, şäher häkimleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýaşululardyr mährem eneler, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, işgärleri, talyp ýaşlardyr ýaş çatynjalar we köp sanly ýaşaýjylar gatnaşdylar. Baglaryň ilkinji nahallaryny oturtmaklygyň ýaşuly nesliň wekillerine, ýaş çatynjalara hem-de röwşen geljegimiziň eýeleri bolan körpelere ynanylmagy çuň many-mazmuna eýe bolup, çärä gatnaşyjylaryň ruhubelentliklerini has-da belende göterdi. Welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň ýerine ýetiren  döwrebap aýdym-sazlary hem-de tans toparlarynyň joşgunly  çykyşlary  bag nahallaryny oturtmak üçin ýygnanan adamlara ruhy lezzet paýlady. Şowhuny ýaňlanan aýdym-sazlarda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň rowaç ösüşleriniň, erkana durmuşymyzyň, tebigat gözellikleriniň waspy ýetirildi. Dabaranyň geçýän ýerlerinde  ýaşajyk  bag nahallarynyň we gülleriň dürli görnüşlerinden, muzeý gymmatlyklaryndan, senetçilige, amal-haşam sungatynyň el işlerine degişli önümlerden guralan sergiler aýratyn many-mazmuna eýe boldy.  

          «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen bag ekmek çäresinde saýaly we pürli agaçlaryň 2 müň 400 düýbi ekildi. Bu asylly çäräniň dowamynda bag nahallarynyň 15 müň 280 düýbi, şol sanda miweli we üzüm nahallarynyň bolsa 1 müň 600 düýbi ekildi. Öňden ösüp oturan baglaryň 67 müň 700-e golaýyna  ideg işleri edildi.

            Ählihalk bag ekmek dabaralaryna gatnaşanlar ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmekde amala aşyrýan asylly işleri üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza   ýürekden çykýan  alkyş sözlerini aýtdylar.  

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin