Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
23.01.2023

Bereket şäherindäki kämil önümçilik enjamlary bilen üpjün edilen ýod

önümçiligi kärhanasynda öndürilýän önümler müşderileriň artýan isleglerinden

peýdalanýar. Dünýä ylmynyň iň soňky gazanan enjamlary ornaşdyrylan

kärhananyň bu ýerde gurulmagy ýurdumyzyň günbatar sebitinde gymmatly çig

mal bolan ýoduň uly gorlarynyň jemlenenligi bilen baglanyşyklydyr. Ýeri gelende

aýtsak, döwrebap kärhananyň önümçilik kuwwaty ýylda ýodly taýajyklaryň 250

millionyny, ýodly galamlaryň 50 millionyny, diş serişdeleriniň bolsa 500 müň

sanysyny öndürmäge mümkinçilik berýär. Şunuň ýaly önümçilik

mümkinçiliklerine eýe bolan kärhanada ýylyň başyndan bäri 8 million 44 müň

manatlyga barabar lukmançylyk serişdeleri öndürilip, 124 göterim zähmet

üstünligi gazanyldy. Kärhanada öndürilýän önümler ýokary hil derejesi arkaly

tapawutlanýar.

21.01.2023

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň

Balkanabat şäher geňeşiniň we Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler

arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda welaýat

kitaphanasynda «Milli demokratiýanyň kämilleşmegi — okgunly ösüşiň binýady»

atly maslahat geçirildi.

Saglygy goraýyş, bilim ulgamlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň

işgärleriniň gatnaşmaklarynda geçirilen maslahatda edilen çykyşlarda 11-nji

ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň

bilelikdäki maslahaty geçirilip, onda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň

Halk Maslahatyny döretmek hakynda taryhy teklibi öňe sürendigi, munuň bolsa

ýurdumyzda demokratik ýörelgeleriň mynasyp dowam etdirilýändiginiň nobatdaky

subutnamasydygy barada buýsanç bilen gürrüň edildi. Il-ýurt bähbitli döwletli

başlangyçlara badalga berýän Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly

Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş aýdyldy.

20.01.2023

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň,

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, welaýat bedenterbiýe we

sport baradaky Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň

Balkanabat şäher bölüminiň bilelikde guramaklarynda welaýat kitaphanasynda

maslahat geçirildi.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ady bilen geçirilen maslahatda edilen

çykyşlarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary esasynda 2023-nji

ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagyny

ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň çuňňur hoşallyk duýgulary bilen garşylandygy 

buýsanç bilen bellenildi. «Bu ýylda hem ýurdumyzyň abraý-mertebesi has-da

artýar. Sebäbi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän tutumly işleriniň

dünýäde uly goldaw tapýandygyny biz gündelik durmuşymyzda görüp ýörüs.

Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmakda ýaşlaryň bu ýylda has-da uly

işleri amala aşyrjakdyklaryna ynanýarys» diýlip, çykyşlarda aýratyn nygtalyp

geçildi.

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin