Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
09.05.2024

Welaýatymyzda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy ýokary ruhubelentlikde bellenip geçildi. Taryhy senä bagyşlanan esasy çäre Balkanabat şäherindäki «Baky ot» ýadygärliginiň ýanynda bolup, welaýat we Balkanabat şäher häkimlikleriniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärler, hormatly ýaşulular, mährem eneler, ýaşlar ýadygärlige gül goýmak dabarasyna gatnaşdylar. Beýik Watançylyk urşunda ildeşlerimiziň görkezen edermenlikleri bu ýerde ýene bir gezek hormat bilen ýatlanyldy. Dabara ýygnananlar halk hakydasynyň mizemez nyşany bolan «Baky ot» ýadygärligine ter gülleri goýup, Watan üçin söweşen gerçekleriň gahrymançylygynyň öňünde tagzym etdiler.

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni mynasybetli welaýatymyzyň etrap-şäherlerinde hem baýramçylyk çäreleri ýokary guramaçylykda geçirildi. Olarda pederlerimiziň geçen şöhratly ýoly, uruş döwrüniň kynçylykly günleri ýatlanyldy. Hormatly Prezidentimize uruş weteranlaryna, tylda zähmet çeken ildeşlerimize goýýan hormat-sarpasy üçin alkyş sözleri aýdyldy.

08.05.2024

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni mynasybetli welaýatymyzda aýdym-sazly dabaralar giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Şeýle dabaralaryň biri  «Watan goragy mukaddesdir» ady bilen Balkanabat şäher häkimliginiň, şäher medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklarynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta  hünär okuw mekdebiniň mejlisler jaýynda geçirildi. Oňa uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlary, tylda zähmet çekenler, harby gullukçylar we edara-kärhanalaryň işgärleri gatnaşdylar.

Çärede çykyş edenler asuda durmuş üçin baş goýan gahrymanlarymyzyň, merdana esgerlerimiziň görkezen gaýduwsyzlyklary, edermenlikleri hakynda gürrüň berdiler, ýaş nesillerimizi watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde olaryň nusgalyk mekdep bolup durýandyklaryny nygtadylar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzyň erkinligi, azatlygy ugrunda döş gerip söweşen uruş weteranlarynyň, olaryň ýanýoldaşlarynyň we tylda zähmet çeken ildeşlerimiziň sarpasynyň mydama belent tutulýandygyny buýsanç bilen bellediler. Halkymyzy eşretli hem-de bolelin durmuşda ýaşadýan Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.

Dabarada şäher medeniýet bölüminiň sungat ussatlarynyň taýýarlan aýdym-sazly çykyşlaryna giň orun berildi. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň, Beýik Ýeňşiň, dost-doganlygyň waspy belentden ýetirildi. «Miras», «Nurana», «Tumar» tans toparlarynyň ýerine ýetiren ajaýyp tanslary baýramçylyk dabarasyna gatnaşanlaryň göwünlerini galkyndyrdy. Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň «Küştdepdi» tansy el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Baýramçylyk çäresiniň ahyrynda uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna, tylda zähmet çekenlere jemgyýetçilik guramalarynyň ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. 

03.05.2024

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdepde welaýat Baş bilim müdirliginiň, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Uzyn saçly gyzlar» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Orta mekdepleriň 7 — 11-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlaryň arasynda gyz edebiniň gözelligini ýaýmagy, türkmen gyzlaryna mahsus bolan saçlaryny gorap saklamagy, Magtymguly Pyragynyň «Gözel sen» diýen goşgusynda waspy ýetirilýän gözellikleri wagyz etmegi maksat edinen bäsleşik üç şertden ybarat boldy. Onuň şertlerine laýyklykda, gyzlar öz saçlaryny çeper sözde wasp etdiler. Saça oňat ideg edip saklamak, onuň tarlarynyň gyrylmagynyň öňüni almak baradaky yrymlary, aýtgylary aýtdylar. Emin agzalary tarapyndan berlen sowallara dogry jogap berdiler. Özlerine okamak, öwrenmek üçin ähli şertleri döredýän Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş aýtdylar.

Bäsleşigiň jemi jemlenilende, gyzlaryň ýaş aýratynlyklaryna görä baha berildi. Netijede, Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdebiň okuwçysy Nowça Annamämmedowa, şol şäherdäki 7-nji orta mekdebiň okuwçysy Aýjemal Mejidowa, Türkmenbaşy şäherindäki 5-nji orta mekdebiň okuwçysy Medine Myradowa birinji orunlara mynasyp boldular. Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesindäki 32-nji orta mekdebiň okuwçysy Gülzada Hajyýewa, Balkanabat şäherindäki 22-nji orta mekdebiň okuwçysy Bibimerýem Gurbanowa ikinji, Etrek etrabyndaky 4-nji orta mekdebiň  okuwçysy Nurana Gylyçdurdyýewa, Gyzylarbat etrabyndaky 29-njy orta mekdebiň okuwçysy Oguljennet Gurbangeldiýewa hem-de şol etrapdaky 16-njy orta mekdebiň okuwçysy Täzegül Hydyrowa üçünji orunlary eýelediler. 

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin