Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
18.07.2022

Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda  «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirilip, oňa bäsleşigiň deslapky tapgyrlarynda ýeňiji bolan gelin-gyzlar gatnaşdylar.

Zenanlar bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, keçe taýýarlamakda ulanylýan gadymy usullar, gerek bolýan gurallar we olaryň atlary barada gürrüň berdiler. Keçä gerekli bolan ýüňi saýlamak, saýmak, daramak, boýamak, pişge etmek, keçäniň gamyşyny çykamak ýaly işleri birin-birin görkezdiler. Berlen wagtyň dowamynda boýy 1,5 metr, ini 1 metr bolan keçelere «Ak tüýnük», «Gyzyl tüýnük», «Gözenek», «Gülýaýdy», «Sekiz goçak», «Barmak», «Gapyrga», «Öküz oňurga» ýaly nagyşlary salyp güllediler. Keçäni salmakda we basmakda bäsleşdiler. Keçe bilen baglanyşykly taryhy maglumatlary, keçe nagyşlaryndan söhbet açýan gadymy rowaýatlary, yrymlary, keçäniň boýaglaryny çöpboýadan alan ene-mamalarymyzdan dowam edip gelýän söhbetleri aýdyp berdiler. Gözellik sungaty hasaplanylýan keçelerimize degişli rowaýatlary, degişmeleri, aýdyşyklary şahyrana sözlerde beýan etdiler hem-de sahnalarda ýerine ýetirdiler.

Bäsleşigiň netijesi boýunça Türkmenbaşy etrap medeniýet merkeziniň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Tuwakgül Meredowa birinji, Esenguly etrabynyň Bugdaýly obasynyň ýaşaýjysy Gülruh Nyýazmyradowa ikinji orunlara mynasyp boldular. Olar bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşarlar.

07.07.2022

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde her ýyl geçirilmegi asylly däbe öwrülen höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýatymyz boýunça tapgyry ýokary guramaçylyga hem-de ruhy joşguna beslendi. Balkanabat şäheriniň binagärlik gözelliginiň aýrylmaz bölegine öwrülen «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki giň meýdançada bäsleşigiň ilkinji tapgyrlarda üstünlik gazanan höwesjeň estrada aýdymçylarynyň täsirli çykyşlarynyň her biri tomaşaçylaryň dowamly ýaňlanan şowhunly el çarpyşmalary bilen garşylandy.

Joşguna beslenen bäsleşikde eminler dalaşgärleriň çykyşlarynyň aýratynlyklaryna, ýerine ýetirijilik ussatlygyna we özboluşlylygyna, sahnada özlerini alyp baryşlaryna aýratyn üns berdiler. Şeýlelikde, olaryň gelen netijeleri boýunça şowhunly el çarpyşmalar astynda ýeňijiler yglan edilip, «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Balkanabat nebit önümleri kärhanasynyň mehaniki-abatlaýyş sehiniň başlygy Durdy Annaýew hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawly döwlet gözegçilik administrasiýasynyň deňiz port kapitany gullugynyň Türkmenbaşy port gözegçilik inspektory Ýakup Öwezow «Ýaňlan, Diýarym! — 2022» telebäsleşiginiň jemleýji döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar. 

29.06.2022

Hormatly Arkadagymyzyň doglan gününiň şanyna welaýatymyzda geçirilen dabaraly çäreler baý many-mazmuny özünde jemledi.

Welaýat hem-de Balkanabat şäher häkimlikleriniň, welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramaklarynda «Türkmeniň ak öýi» binasynyň gözel sahnasynda «Halk daýanjy, Watan bagty Arkadag!» diýen at bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy hem ýokary ruhubelentlige beslendi. Meşhur bagşy-sazandalaryň, ussat estrada aýdymçylarynyň, çeper höwesjeňleriň, şeýle-de talyp ýaşlaryň çykyşlary täsirli we şowhunly boldy. Şanly toýuň şanyna guralan baýramçylyk konsertinde Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçiren beýik işleriniň, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda gazanylýan ajaýyp üstünlikleriň waspy belentden ýetirildi. Aýdym-sazly dabara gatnaşyjylaryň bilelikde ýerine ýetiren «Alkyşnama» atly aýdymy bolsa, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň  halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen asylly işlerine, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmelere hoşallygyň, alkyşyň özboluşly beýany bolup ýaňlandy.

Soňra baýramçylyk dabarasy «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki ajaýyp meýdançada dowam etdi. Onda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyk çykyşlaryna giň orun berildi. Dürli döredijilik toparlarynyň joşgunly çykyşlary, estrada aýdymçylarynyň, bagşy-sazandalaryň berkarar döwletimizi, bagtyýar durmuşymyzy wasp eden şirin owazly aýdymlary bel;entden-belent ýaňlandy.

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin