Habarlar
18.07.2022

Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda  «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirilip, oňa bäsleşigiň deslapky tapgyrlarynda ýeňiji bolan gelin-gyzlar gatnaşdylar.

Zenanlar bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, keçe taýýarlamakda ulanylýan gadymy usullar, gerek bolýan gurallar we olaryň atlary barada gürrüň berdiler. Keçä gerekli bolan ýüňi saýlamak, saýmak, daramak, boýamak, pişge etmek, keçäniň gamyşyny çykamak ýaly işleri birin-birin görkezdiler. Berlen wagtyň dowamynda boýy 1,5 metr, ini 1 metr bolan keçelere «Ak tüýnük», «Gyzyl tüýnük», «Gözenek», «Gülýaýdy», «Sekiz goçak», «Barmak», «Gapyrga», «Öküz oňurga» ýaly nagyşlary salyp güllediler. Keçäni salmakda we basmakda bäsleşdiler. Keçe bilen baglanyşykly taryhy maglumatlary, keçe nagyşlaryndan söhbet açýan gadymy rowaýatlary, yrymlary, keçäniň boýaglaryny çöpboýadan alan ene-mamalarymyzdan dowam edip gelýän söhbetleri aýdyp berdiler. Gözellik sungaty hasaplanylýan keçelerimize degişli rowaýatlary, degişmeleri, aýdyşyklary şahyrana sözlerde beýan etdiler hem-de sahnalarda ýerine ýetirdiler.

Bäsleşigiň netijesi boýunça Türkmenbaşy etrap medeniýet merkeziniň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Tuwakgül Meredowa birinji, Esenguly etrabynyň Bugdaýly obasynyň ýaşaýjysy Gülruh Nyýazmyradowa ikinji orunlara mynasyp boldular. Olar bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşarlar.

07.07.2022

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde her ýyl geçirilmegi asylly däbe öwrülen höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýatymyz boýunça tapgyry ýokary guramaçylyga hem-de ruhy joşguna beslendi. Balkanabat şäheriniň binagärlik gözelliginiň aýrylmaz bölegine öwrülen «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki giň meýdançada bäsleşigiň ilkinji tapgyrlarda üstünlik gazanan höwesjeň estrada aýdymçylarynyň täsirli çykyşlarynyň her biri tomaşaçylaryň dowamly ýaňlanan şowhunly el çarpyşmalary bilen garşylandy.

Joşguna beslenen bäsleşikde eminler dalaşgärleriň çykyşlarynyň aýratynlyklaryna, ýerine ýetirijilik ussatlygyna we özboluşlylygyna, sahnada özlerini alyp baryşlaryna aýratyn üns berdiler. Şeýlelikde, olaryň gelen netijeleri boýunça şowhunly el çarpyşmalar astynda ýeňijiler yglan edilip, «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Balkanabat nebit önümleri kärhanasynyň mehaniki-abatlaýyş sehiniň başlygy Durdy Annaýew hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawly döwlet gözegçilik administrasiýasynyň deňiz port kapitany gullugynyň Türkmenbaşy port gözegçilik inspektory Ýakup Öwezow «Ýaňlan, Diýarym! — 2022» telebäsleşiginiň jemleýji döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar. 

29.06.2022

Hormatly Arkadagymyzyň doglan gününiň şanyna welaýatymyzda geçirilen dabaraly çäreler baý many-mazmuny özünde jemledi.

Welaýat hem-de Balkanabat şäher häkimlikleriniň, welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramaklarynda «Türkmeniň ak öýi» binasynyň gözel sahnasynda «Halk daýanjy, Watan bagty Arkadag!» diýen at bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy hem ýokary ruhubelentlige beslendi. Meşhur bagşy-sazandalaryň, ussat estrada aýdymçylarynyň, çeper höwesjeňleriň, şeýle-de talyp ýaşlaryň çykyşlary täsirli we şowhunly boldy. Şanly toýuň şanyna guralan baýramçylyk konsertinde Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçiren beýik işleriniň, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda gazanylýan ajaýyp üstünlikleriň waspy belentden ýetirildi. Aýdym-sazly dabara gatnaşyjylaryň bilelikde ýerine ýetiren «Alkyşnama» atly aýdymy bolsa, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň  halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen asylly işlerine, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmelere hoşallygyň, alkyşyň özboluşly beýany bolup ýaňlandy.

Soňra baýramçylyk dabarasy «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki ajaýyp meýdançada dowam etdi. Onda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyk çykyşlaryna giň orun berildi. Dürli döredijilik toparlarynyň joşgunly çykyşlary, estrada aýdymçylarynyň, bagşy-sazandalaryň berkarar döwletimizi, bagtyýar durmuşymyzy wasp eden şirin owazly aýdymlary bel;entden-belent ýaňlandy.

25.06.2022

Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeligi mynasybetli ýaýbaňlandyrylýan dabaraly çäreler biri-birine utgaşýar. Şeýle dabaralaryň biri welaýat häkimliginiň welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde guramagynda Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada  geçirildi.

Bedew bady bilen öňe barýan döwrümizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde medeniýetiň we sungatyň gülläp ösmegine, milli mirasyň gaýtadan dikeldilmegine, onuň aýawly saklanyp, geljekki nesillere ýetirilmegine uly üns berilýär. Ýurdumyzda öz zehini, zähmeti we döredijilik ukyby bilen has tapawutlanýan medeniýet we sungat ussatlaryna hormatly atlary dakmak we döwlet sylaglaryny gowşurmak asylly däbe öwrüldi. Dabarada çykyş edenler şular dogrusynda buýsançly gürrüň etmek bilen, medeniýete, sungata sarpa goýýan hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw etdiler.

Baýramçylyk mynasybetli guralan dabarada welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlary, folklor toparlary akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen aýdymlary,  şeýle-de “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylyny, ýurdumyzyň beýik ösüşlerini wasp edýän aýdym-sazlary, tanslary ýerine ýetirdiler.

24.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylýan Medeniýet hepdeligine bagyşlanyp, Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda welaýat häkimligi we welaýat medeniýet müdirligi tarapyndan geçirilen aýdym-sazly dabara aýratyn many-mazmuna eýe boldy.

 Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda medeniýetiň we sungatyň rowaçlanmagyna, dünýä çykmagyna giň ýollaryň açylýandygy, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmakda uly sepgitlere ýetilýändigi hemmeleri guwandyrýar. Çäräniň dowamynda çykyş edenler bu hakykaty öwran-öwran nygtap, halypa-şägirtlik ýolunyň mynasyp dowam etdirilýändigini, halypalara uly hormat-sarpa goýulýandygyny, milli medeniýetimizi ösdürmekde yhlasyny, zähmetini gaýgyrmadyk ussat halypalaryň sungatyň dürli ugurlarynda döreden özboluşly ýol-ýörelgeleriniň şu günki nesillerimiz üçin gymmatly baýlykdygyny buýsanç bilen bellediler.

Medeniýet we sungat, bilim işgärleriniň,  mährem eneleriň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda geçirilen çäräniň dowamynda welaýatymyzyň aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşlaryna uly orun berildi.  Olarda ajaýyp döwrümiziň, Arkadagly Serdarymyzyň beýik işleriniň waspy belentden ýaňlandy.