Habarlar
16.02.2023

2022-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etraby bolan

welaýatymyzyň Magtymguly etrabyna hormatly Prezidentimiziň Buýrugyna

laýyklykda, degişli baýragy — 1 million amerikan dollaryny gowşurmak dabarasy

sözüň doly manysynda baýramçylyk ruhuna beslendi. Esasy dabaralaryň geçýän

ýeri bolan Magtymguly Pyragy muzeýiniň öňündäki meýdançanyň baýramçylyk

bezegi özüne çekiji boldy. Ak öýleriň owadan hatary, ajaýyp halylar bilen bezelen

telärler, giň gerimde ýaýbaňlandyrylan sergi dabara millilik öwüşginini çaýdy. Bu

ýerde buýsanjy wakanyň şanyna guralan toý dabarasynyň hormatly myhmanlary

bolan Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, welaýat, etrap

häkimlikleriniň jogapkär ýolbaşçylaryny, Mejlisiň deputatlaryny, jemgyýetçilik

guramalarynyň, ýaşuly nesliň wekillerini hem-de etrabyň köp sanly ýaşaýjylaryny

joşgunly aýdym-sazlaryň hoş owazy garşylady.

Dabara gatnaşyjylar giňden ýaýbaňlandyrylan sergilerde ýerleşdirilen muzeý

gymmatlyklaryny, halydyr keçe önümlerini, senetçilik, zergärçilik işlerini, surat

eserlerini, sport enjamlaryny uly gyzyklanma bilen synladylar. Şeýle-de olar

sergileriň üsti bilen sebitiň oba hojalygynyň, dokma pudagynyň ýeten sepgitlerine,

hususyýetçileriň gazanýan üstünliklerine aýdyň göz ýetirdiler. Türkmen milli

göreşi, ýaglyga towusmak boýunça geçirilen ýaryşlar dabaranyň şowhunyny

artdyrdy. Hatara düzülen toý gazanlarynda taýýarlanan milli tagamlar myhmanlara

hödür-kerem edildi.

Magtymguly Pyragy muzeýiniň girelgesinde guralan kitaplaryň we surat

eserleriniň sergisi hem aýratyn özüne çekiji boldy. Onda Gahryman

Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan döräp, giň okyjylar köpçüliginiň gyzgyn

söýgüsini gazanan kitaplar, beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň eserleri,

şahyra we etrabyň gözel künjeklerine, Watanymyzyň ösüşlerine bagyşlanan

suratlar ýerleşdirildi.

Şunuň ýaly täsirli pursatlardan ruhy lezzet alan dabara gatnaşyjylar soňra

muzeýiň mejlisler jaýynda «Alkyş Size, şöhrat Size, Arkadagly Serdarymyz!»


diýen at bilen geçirilen dabaraly maslahata gatnaşdylar. Onda, ilki bilen, hormatly

Prezidentimiziň 2022-nji ýylda ýurdumyzda iň gowy diýlip yglan edilen

Magtymguly etrabynyň ähli ilatyna iberen Gutlagy okaldy. Arkadagly

Serdarymyzyň Gutlagy dowamly ýaňlanan şowhunly el çarpyşmalar hem-de

dilleriň senasyna öwrülen alkyşly sözler bilen garşylandy.

Dabarada etrabyň ýaşaýjylaryny iň gowy etrap diýen belent ada mynasyp

bolandyklary mynasybetli aýdylan gutlaglar biri-birine utgaşdy. Arkadagly

Serdarymyzyň Şa serpaýynyň olary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrjakdygy

buýsanç bilen bellenilip geçildi. Çykyş edenleriň nygtaýyşlary ýaly, bu şanly waka

diňe bir Magtymguly etrabynyň däl, eýsem, tutuş welaýatymyzyň ilatyny

şatlandyrdy, begendirdi. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» bu taryhy

wakasy gündogaryň beýik akyldary hem-de nusgawy şahyry Magtymguly

Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna uly taýýarlyklary görýän sebitiň

ilatynyň toý şatlygyny artdyrdy.

Dabaraly maslahatda öz halkynyň bagtyýarlygy üçin nusgalyk tagallalary

edýän Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden

çykýan alkyş sözleri aýdyldy. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de hormatly

Prezidentimiziň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman

bolmagy, beýik işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegi dileg edildi.

Dabaraly maslahatda hormatly Prezidentimiziň adyna Ýüzlenme kabul

edildi.

Dabara gatnaşyjylar Magtymguly Pyragy muzeýine gezelenç edip, bu ýerdäki

taryhy gymmatlyklar bilen hem ýakyndan tanyşdylar.

06.02.2023

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we

doly ygtyýarly ilçisi Mettýu Stiwen Klimow welaýat merkezi Balkanabat

şäherinde saparda boldy. Saparyň çäklerinde ilçi welaýat kitaphanasynda guralan

türkmen-amerikan kitap festiwalyna gatnaşdy, welaýat taryhy we ülkäni öwreniş

muzeýine aýlanyp gördi. Şeýle hem welaýat merkezindäki dürli maksatly binalara

baryp, olar bilen ýakyndan tanyşdy.

Welaýat kitaphanasynda guralan türkmen-amerikan kitap festiwaly

saparyň esasy wakalarynyň biri boldy. Bu ýerdäki kitap sergileri, kitaphananyň

bölümlerine edilen gezelençler myhmanda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Ilçiniň welaýat merkezindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler

birleşmesiniň Jemgyýetçilik birleşigi kärhanasynyň telekeçiler mekdebiniň

welaýat bölümi bilen tanyşlygy hem giň many-mazmuna eýe boldy.

M.Klimow welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine guran

gezelenjinde muzeýde ýerleşdirilen taryhy tapyndylar bilen tanyşdy. Şeýle hem

ilçi saparynyň dowamynda welaýat merkezindäki bilim we terbiýeçilik

edaralaryna baryp gördi hem-de ol ýerlerde alnyp barylýan işler bilen ýakyndan

tanyşdy. Welaýat baş metjidiniň binagärlik gurluşy myhmanda uly gyzyklanma

döretdi.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisiniň

Balkanabat şäher häkimi bilen geçiren duşuşygy işjeň häsiýete eýe boldy.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi

Mettýu Stiwen Klimowyň Balkanabat şäherine guran sapary ýakymly täsirlere

baý boldy.

03.02.2023

Welaýat medeniýet müdirliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky

Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde guramaklarynda Balkanabat

şäherindäki «Miras» toý dabaralary merkezinde «Mirasa sarpamyz has beýgelder

bizi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» atly bäsleşik geçirildi. Oňa

welaýatymyzyň etrap-şäher medeniýet merkezleriniň döredijilik toparlary

gatnaşdylar.

Gyzykly geçen bäsleşikde onuň birinji şerti, ýagny tanslary we folklor

çykyşlaryny ýerine ýetirmek boýunça Magtymguly etrabynyň «Elwan» tans topary

baş baýragy, Gyzylarbat etrabynyň «Şelpeler» tans topary birinji, Türkmenbaşy

etrabynyň «Kenar» tans topary ikinji, Bereket etrabynyň «Güljan» tans topary

üçünji orunlary eýelediler. Ümeçilik däplerini açyp görkezýän ikinji şert boýunça

Gyzylarbat etrabynyň «Köpetdag» halk folklor topary baş baýraga, Türkmenbaşy

etrabynyň «Kenar» tans topary birinji, Magtymguly etrabynyň «Sumbar» halk

folklor topary ikinji, Esenguly etrabynyň «Küştdepdi» folklor topary üçünji

orunlara mynasyp boldular.

03.02.2023

Balkanabat şäherindäki welaýat döwlet drama teatrynda Gahryman

Arkadagymyzyň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitaby esasynda režissýor

Öwezmämmet Galandarowyň sahnalaşdyran «Mukaddesdir bu Watan» atly

spektaklynyň ilkinji görkezilişiniň mysalynda hem muňa aýdyň göz ýetirmek

boldy. Gymmatly eseri esasynda goýlan bu sahna oýnunda Watany söýmekligiň,

onuň her bir daban topragy üçin janyny goýan şahsyýetleriň nusgalyk ýollary,

sabyr-kanagatlylyk, ýokary adamkärçilik açylyp görkezilýär. Onda Bekel begiň

(keşbi ýerine ýetiren Ýakup Öwezow), Ymran begiň (keşbi ýerine ýetiren Parahat

Elýasow), Baýandyr hanyň (keşbi ýerine ýetiren Hydyr Hydyrow), Salyr Gazanyň

(keşbi ýerine ýetiren Arslan Mämmetgulyýew), Gorkut atanyň (keşbi ýerine

ýetiren Arslan Hojagurbanow), Nurhatynyň (keşbi ýerine ýetiren Ogulbeg

Annagylyjowa), Seçek gyzyň (keşbi ýerine ýetiren Gülsoltan Arazgeldiýewa)

Watana, il-güne bolan söýgüsi, gahrymançylykdan doly durmuş ýoly diýseň

gyzykly beýan edilýär.

Halkymyzyň watanperwerlik, dost-doganlyk, agzybirlik, jebislik ýaly asylly

ýol-ýörelgeleri täze sahna oýnunyň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Oňa tomaşa

edeniňde oýnuň režissýorynyň, dürli häsiýetli gahrymanlaryň keşplerini

janlandyran artistleriň, egin-eşikleri taýýarlanlaryň, sahna, yşyk hem saz

bezeglerini ýerine ýetirenleriň yhlasly zähmetiniň ýerine düşendigine göz

ýetirýärsiň. Keşpleriň ynandyryjy bolmagy, tomaşaçylaryň ýadynda galmagy üçin

köp zähmet siňdirilendigini, sahna bezeginiň beýan edilýän wakalar bilen

özboluşly sazlaşygy döredendigini hem aýratyn bellemek gerek.

01.02.2023

Jemgyýetçilik guramalarynyň, edara-kärhanalaryň işgärleriniň, mährem

eneleriň, il sylagly ýaşulularyň, ýaşlaryň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň

Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar

birleşiginiň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň

Balkanabat şäher bölüminiň hem-de welaýat kitaphanasynyň bilelikde

guramaklarynda «Arkadagyň ýörelgesi — nusgalyk görelde» atly maslahat

geçirildi.

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň döredilmegine bagyşlanyp geçirilen bu

maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň

jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde Türkmenistanyň Halk

Maslahatynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk

Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi we türkmen halkynyň Milli Lideri

hökmünde kanuny taýdan ykrar edilmegi barada giňişleýin gürrüň edildi. Bu

taryhy çözgütleriň ýurdumyzyň her bir raýatynyň kalbynda çäksiz buýsanç

döredendigi barada bellenilip, Diýarymyzyň has-da gülläp ösmegi, halkymyzyň

bagtyýar durmuşy üçin taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimize tüýs

ýürekden alkyş aýdyldy.