Habarlar
19.05.2022

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň «Ekerem» buraw işleri müdirliginiň burawlaýjylar topary Uzynada känindäki taslama çuňlugy 6750 metr bolan 77-nji guýynyň gazuw işlerini üstünlikli tamamlap, bu guýynyň 6692-6706 metr çuňlugyndan tebigy gazyň we nebit-kondensatynyň senagat akymyny aldylar. «Nebit-gaz» gazetiniň elektron neşirinde habar berlişi ýaly, täze guýuda bir gije-gündizde 91 müň kub metr tebigy gaz we 70 tonna nebit-kondensatynyň senagat akymyny almak mümkinçiligi bar. Belläp geçsek, «Türkmenistanyň nebit-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli Maksatnamasyny» üstünlikli amala aşyrýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň burawlaýjylary 2022-nji ýylyň geçen 4 aýynda önümli guýylaryň jemi 10-sy nebitçilere ulanyşa berildi. Bu döwürde baýlyk gözleýjiler 52 müň 196 metr ýerasty çuňluk geçmegi başardylar.

19.05.2022

Türkmenistanyň Konstitusýasynyň kabul edilmeginiň hem-de Döwlet Baýdagynyň 30 ýyllyk şanly seneleri mynasybetli Esasy Kanunymyzyň mazmunyny onda beýan edilen kadalary ýörelgeleri adam hukuklaryny azatlyklaryny goramak boýunça amala aşyrylýan işleri düşündirmek,wagyz nesihat etmek, Döwlet Tugumyzy dabaralanmak maksady bilen ýaş raýatlarda hukuk kämilligini kemala getirmek ösdürmek,  adam  hukuklary baradaky düşünjeleri ýokarlandyrmak we hukuk bozulmalarynyň öňüni almak maksady bilen Serdar şäheriniň 11-nji, 12-nji, 13-nji orta mekdeplerinde TDP-nyň Serdar şäher komiteti, Serdar şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň sport mekdebi, TMÝG-nyň Balkan welaýatynyň Serdar şäher Geňeşiniň gurnamagynda wagyz nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşukda ýurdumyzda syýasy, ykdysady, durmuş we medeni ulgamlarda giň möçberli özgeritmeler amala aşyrylýar. Demokratik dünýewi huk döwletiniň gurulmagy onuň ösüşiniň ähli ulgamlarynyň hukuk taýdan kadalaşdyrylmagy bilen utgaşdyrylýar. Döwlet Baýdagymyz biziň milli guwanjymyz we buýsanjymyzdyr.Ýaşyl tugumyz ýaş nesillerde watan söýjüligi terbiýelemekde bahasyna ýetip bolmajak gymmatlykdyr,türkmen döwletiniň,milletimiziň synmaz nyşanydyr diýip belläp Hormatly Arkadagly Serdarymyzyň jany sag ömrüniň uzak bolmagyny arzuwladylar. 

18.05.2022

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagyngüni mynasybetli guralan baýramçylyk çäreleri uly şatlyk-şowhuna beslendi. Baýramçylyk gününde welaýat merkezindäki Baş baýdak meýdançasynda belentden ýaňlanan Döwlet senasynyň owazy astynda ýaraşygy ýazdan alan ýaşyl Tugumyz dabaraly ýagdaýda ýokary galdyryldy. Bu ýerde baýramçylyk mynasybetli buýsançly çykyşlara, gutlaglara giň orun berildi.

SoňrarkmenistanKonstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň 30 ýyllyk baýramynyň göwünleri galkyndyryjy dabaralary welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň, çeper höwesjeňleriniň, talyp ýaşlaryň ýerine ýetirmeklerinde ýaňlanan döwrebap aýdym-sazlar, halk döredijilik toparlarynyň joşgunly tanslary bilen dowam etdi. Baýramçylyk dabarasya gatnaşan adamlaryň ata Watanymyza, hormatly Prezidentimize bolan guwanjyny has-da artdyrdy. Esasy Kanunymyzyň hem-de ýaşyl Tugumyzyň şanyna welaýatymyzyň ähli ýerlerinde belentden tutulan baýramçylyk çäreleri uly ruhubelentlik, ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçdi.

17.05.2022

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy dünýäniň jahankeşdeleriniň gyzyklanma bildirýän künjegi bolup, onda ünsüňi özüne çekýän, dünýä ülňülerine laýyk gelýän dynç alyş we sagaldyş, myhmanhana, sport toplumlarynyň ençemesi bar. Tapgyrma-tapgyr gurlup, halkyň hyzmatyna berlen şol kaşaň binalar Hazaryň türkmen kenaryny jenneti mekana öwürdi. Sanaýmalyja ýyllaryň içinde bu ýerde häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän hem-de milli binagärlik usullarynyň sazlaşygyndan dörän binalar ertekiler dünýäsini ýadyňa salýar. Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararyna laýyklykda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda tomusky dynç alyş möwsümi şu ýylyň 15-nji maýyndan başlanyp, 1-nji sentýabryna çenli dowam eder. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda gözel Awazada raýatlarymyzyň ýokary derejede dynç almaklary üçin ähli amatlyklar üpjün edildi. Gözelligi kalplara şugla saçýan, syýahatçylygyň merjeni Awaza ýene-de gujagyny giňden açar. Oňa ýene-de ähli ýerlerden myhmanlar geler. Bu künjekde eşretli döwrümizde eziz Diýarymyzyň bagtyýarlygyň mekanydygyny subut edýän çäreler biri-birine ulaşar. 

17.05.2022

Türkmenbaşy etrabynda Aşgabat — Türkmenbaşy demir ýolunyň üstünden awtoulaglaryň gatnawy üçin niýetlenen täze döwrebap köpri ulanylmaga berildi. Welaýat, etrap we şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýaşuly nesliň wekilleriniň gatnaşmaklarynda geçirilen köpriniň açylyş dabarasy uly şatlyk-şowhuna beslendiTürkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe gabatlanyp açylan täze köpriniň gurluşyk işleri Balkan awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň awtomobil ýollary gurmak we ulanmak boýunça gözegçilik edarasynyň buýurmasy boýunça Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň köpri gurluşyk müdirliginiň gurluşykçylary tarapyndan ýerine ýetirildi. Balkan ýol gurluşyk müdirliginiň, «Balkanenergogurluşyk» dolandyryş edarasynyň hünärmenleri hem bu işe mynasyp goşantlaryny goşdular.

Döwrebap köpriniň uzynlygy 60 metre, ini 32,5 metre, beýikligi bolsa 11 metre deňdir. Ikitaraplaýyn gatnawly köpriniň her tarapynyň ini 13,25 metre deň bolup, her tarapdan bir wagtda ulaglar üç hatar boýunça hereket edip bilerler. Wealaýatymyzyň sungat ussatlarynyň aýdym-sazlar, tanslar bilen bezän açylyş dabarasyna gatnaşyjylar halkymyzyň ýol çekmek, köpri gurmak ýaly kämil durmuş ýörelgelerini üstünlikli dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Köpriniň üstünden ilkinjiler bolup, aýdym-sazlaryň şowhuny astynda nika toýuny tutýan juwanlary hem-de täze dünýä inen bagtyýar çagajygy alyp gelýän ulaglar geçdiler.