Habarlar
18.11.2022

Welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Gurbanguly Berdimuhamedow

adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat

gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisinden gelip çykýan

wezipelere bagyşlanyp, «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky

bilen döwletdir!» atly maslahat geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly

eneler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary,

ýaşlar gatnaşdylar.

«Üstümizdäki ýylda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga

mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanynda

onuň esaslandyryjysy tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Ýaşulular geňeşini döretmek

çözgüdiniň kabul edilmegi halkymyzyň ynsanperwer ýol-ýörelgeleriniň, ýagşy

dessurlarynyň netijeli dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.

Paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde Milli Geňeşiň Halk

Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat

bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji

mejlisinde Türkmenistanyň Maşgala kodeksi, degişli Kanunlary bilen

baglanyşykly meseleleriň hem-de howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam

bermek boýunça öňde durýan wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy

halkymyzyň abadan hem bagtyýar durmuşy, ýaş nesilleriň sagdyn ösüp-

ulalmaklary üçin örän uly aladalaryň edilýändiginiň, bu ugurda alnyp barylýan giň

möçberli işleriň oňyn netije berýändiginiň aýdyň beýany boldy» diýip, maslahatda

çykyş edenler buýsanç bilen nygtadylar. Ýurdumyzda sagdyn durmuş

ýörelgeleriniň berkidilmegi, ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli adamlar

bolup ýetişmekleri, howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam bermek,

olaryň saglygyny dikeltmek babatda berkarar döwletimizde durmuşa geçirilýän

işler baradaky gürrüňler maslahatda edilen çykyşlaryň özenini düzdi.


Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara

hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna

howandarlyga mätäç çagalara paýtagtymyzyň we welaýatlaryň lukmançylyk

edaralarynda dürli operasiýalaryň ýerine ýetirilmegi, operasiýalar hem-de

lukmançylyk enjamlaryny satyn almak üçin tölegleriň geçirilmegi ata-

babalarymyzyň mätäje hemaýat etmek babatdaky asylly ýörelgeleriniň täze

eýýamda mynasyp dowam etdirilýändiginiň güwäsidir. Munuň üçin maslahatda

çykyş edenler Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs

ýürekden hoşallyklaryny beýan edip, egsilmez alkyş aýtdylar.

03.11.2022

Bereket şäherindäki ýod önümçiligi kärhanasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny

ýokary zähmet üstünliklerine beslemek ugrunda tutumly işler amala aşyrylýar. Häzirki

zaman kärhanasynyň hünärmenleri ýylyň başyndan bäri 6 million 558 müň manatlyk

önüm taýýarlap, bu baradaky meýilnamany 131 göterim ýerine ýetirdiler.

Her ýylda ýodly taýajyklaryň 250 millionyny, ýodly galamlaryň 50 millionyny hem-

de diş tamponlarynyň 500 müňüsini öndürmeklige niýetlenilip, dünýäniň öňdebaryjy

döwletleriniň meşhur kompaniýalarynyň enjamlary bilen üpjün edilen kärhanada

öndürilen önümler bellenilen meýilnama esasynda müşderilere ugradyldy.

Önümçilik bölümleriniň ählisi kompýuterler arkaly awtomatlaşdyrylan usulda

dolandyrylýan kärhanada öndürilýän önümler ýokary hilliligi bilen tapawutlanyp, uly

islegden peýdalanýar. Kärhanada esasy önümlerden başga-da, göwherli ýaşyl galamlary,

lukmançylyk pamyklarynyň dürli görnüşlerini, ilkinji lukmançylyk kömeginiň gutularyny we

beýlekileri taýýarlamak hem üstünlikli alnyp barylýar. Munuň özi kärhana netijeli we

düşewüntli işlemäge mümkinçilik berýär.

31.10.2022

Magtymguly etrabynyň Sumbar we Çendir jülgeleri nar agaçlaryny ylmy esaslara

daýanýan köpýyllyk tejribeler arkaly ösdürip ýetişdirmekde meşhur künjekdir. Dag

derelerinde, Sumbar derýasynyň boýlarynda ýabany ösýän nar agaçlarynyň aýratyn görnüşleri

Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir. Etrabyň kärendeçi bagbanlarynyň, telekeçileriniň

irginsiz tagallalary netijesinde bu miwe köpçülikleýin ösdürilip ýetişdirilýär. Oba

ýaşaýjylarynyň şahsy melleklerinde, şeýle hem kärendesine alnan ýerlerde giňden ösdürilip

ýetişdirilýän naryň her bir görnüşi biri-birinden gabygynyň galyňlygy, dänesiniň gaty-

ýumşaklygy, miwesiniň turşulygy, süýjüligi, tagamlylygy, yssa, sowuga hem-de kesellere

durnuklylygy boýunça tapawutlanýarlar. Beýikligi adatça 2-3 metrden hem geçýän nar

agaçlarynyň her bir düýbüniň hasyllylygy görnüşlerine görä 20 kilogramdan 70 kilograma

çenli baryp ýetýär. Nar miweleriniň käbir aýratyn saýlanyp alnan görnüşleriniň her biriniň

agramy bolsa 500-600 grama deň gelýär.

Häzirki wagtda etrabyň kärendeçi bagbanlary bitginli nar hasylyny ýygmak işlerini

guramaçylykly alyp barýarlar. Ýetişen miweleri ýygnap almagyň häzirki depgini etrap

boýunça «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda nar miwesini ýygnap almak baradaky

wezipäniň abraý bilen berjaý ediljekdigine güwä geçýär.

Şu ýylda etrabyň kärendeçi bagbanlarydyr telekeçileri dürli miweleriň: almadyr

armydyň, şetdalydyr garalynyň, erikdir üzümiň bol hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Ýylyň

başyndan bäri etrap boýunça ýüzlerçe tonna dürli miweler ýygnalyp, satuwa ugradyldy.

28.10.2022

Welaýat häkimliginiň welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde folklor, tans we

döredijilik toparlarynyň arasynda Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi»

binasynda geçiren çäresiту welaýatymyzyň etrap-şäherlerinden gelen döredijilik

toparlary gatnaşdylar. Gadymy hem müdimi halk döredijilik sungatymyzyň döwrebap

nusgalaryny has-da kämilleşdirmegi, ýurdumyzda geçirilýän toý-baýramlaryň şowhunyny

arşa göterýän kämil döredijilik toparlaryny ýüze çykarmagy maksat edinen medeni

çärede döredijilik toparlarynyň ussatlyk bilen ýerine ýetiren çykyşlary tomaşaçylar

tarapyndan dowamly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Folklor, tans we döredijilik toparlarynyň kalbyňy heýjana getirýän joşgunly

çykyşlarynda, ýerine ýetiren aýdym-sazlarynda, gazaldyr lälelerinde Berkarar

döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň rowaçlyklary, şöhratly geçmişimiz,

şu günki bagtyýar döwrümiz aýdyň beýanyny tapdy. Köňülleri galkyndyrýan küştdepdi

tansy adamlara ruhy lezzet paýlady.

30.09.2022

Welaýat merkezinde ulanylmaga berlen ýolagçy awtomenziliniň açylyş

dabarasy ýokary ruhubelentlige, uly şatlyk-şowhuna beslendi. Dabarada çykyş

edenler bu ýere ýygnananlary Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramçylygy hem-

de täze ýolagçy awtomenziliniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar.

Welaýat merkeziniň gözelligine gözellik goşýan ýolagçy awtomenzilini

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň

ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary»

agentliginiň «Balkanawtoulag» önümçilik birleşiginiň buýurmasy boýunça

«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetiniň ussat gurluşykçylary gurdular.

Dabaranyň dowamynda ýolagçy awtomenziliniň gurluşygyna gatnaşan

gurluşykçylara hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

Dabara gatnaşyjylar soňra awtomenziliň içine aýlanyp, bu ýerde döredilen

döwrebap şertlerdir giň mümkinçilikler bilen ýakyndan tanyşdylar.

Döwrebap ýolagçy awtomenzili bir gije-gündizde 700 ýolagça hyzmat etmäge

niýetlenip, ol ýurdumyzyň sebitleriniň arasynda üznüksiz awtobus, taksi

gatnawlaryny üpjün eder. Awtomenzildäki üsti açyk awtoduralganyň umumy

meýdany 2150 inedördül metre, üsti ýapyk awtoduralganyň meýdany bolsa 2100

inedördül metre deň bolup, olar 200-den gowrak awtoulaglar üçin niýetlenendir.

Awtomenziliň esasy binasy iki gatdan ybarat bolup, onda häzirki zaman

binagärlik ýörelgeleri milli bezegler bilen utgaşdyrylypdyr. Binanyň gurluşygy

Türkmenistanyň Döwlet tugrasyny ýadyňa salýan sekizburçly ýyldyz şekilinde

ýerine ýetirilip, onuň üçeginiň merkezini milli haly gölüniň şekili bezeýär.

Awtomenziliň esasy girelgesinde welaýatymyzdaky taryhy ýadygärlikleriň,

şeýle-de içinden seredeniňde, binanyň ýokarky böleginde zeýtun baldaklaryny ýadyňa

salýan yşykly şekilleriň ýerleşdirilmegi oňa aýratyn gözellik berýär.

Awtomenziliň esasy binasynyň içinde maglumat pannolary, onlaýn elektron

petek üçin multimediýa ekrany we maglumat beriji dürli ölçegdäki LED ekranlary

ýerleşdirilendir. Bulardan başga-da, binanyň birinji gatynda 140 ýolagça niýetlenen

garaşylýan zal, sorag-jogap nokady, petek satyş kassalary, garbanyşhana,


dermanhana, lukmançylyk otagy, aragatnaşyk otagy, dükanlar we beýlekiler

ýerleşýär.

Binanyň ikinji gatynda çagaly ýolagçylar üçin zal, çagalar üçin oýun

meýdançasy, gözellik salony, kafe, kömekçi otaglar, eneler we çagalar otagy, namaz

okalýan otag, dükanlar ýerleşýär.

Ýolagçy awtomenzili häzirki zaman ulag-kommunikasiýa desgalaryndan

edilýän talaplara doly laýyk gelýär. Bu ýerde awtobuslaryň hereketine gözegçilik

edilişi, petekleriň satylyşy sanly ulgam arkaly amala aşyrylýar.