Habarlar
19.06.2024

Mukaddes Gurban baýramynyň çuň mazmunly dabaralary welaýatymyzda ýokary ruhubelentlige beslendi. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna mahsus şatlyk-şowhun bilen üç günläp dowam eden baýramçylyk merdana halkymyzyň milli däp-dessurlaryny, mizemez durmuş ýörelgelerini, ýokary ahlak, pähim-paýhas gymmatlyklaryny giňden dabaralandyrdy.

         Gurban baýramynyň esasy çäreleri Balkanabat şäheriniň binagärlik gözelliginiň möhüm bölegine öwrülen «Türkmeniň ak öýi» binasynyň döwresinde giňden ýaýbaňlandyryldy. Toý ýörişi mukaddes baýramyň dabaralarynyň özboluşly badalgasyna öwrülip, oňa hormatly ýaşulular, mährem eneler, bagtyýar çagalar hem-de dürli ýaşdaky raýatlar agzybirlik bilen gatnaşdylar. Baýramçylyk ýörişine gatnaşyjylar joşgunly ýaňlanan aýdym-sazlar, folklor toparlarynyň täsirli çykyşlary, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Gurban baýramynyň mazmun taýdan biri-biriniň üstüni ýetirýän toý çäreleri soňra giňden ýaýbaňlandyryldy. «Türkmeniň ak öýi» binasynyň töwereginiň baýramçylyk keşbi hemmeleriň toý şatlygyny artdyrdy. Altmyş başly ak öýleriň owadan hatary, olarda giňden ýazylan bereketli baýramçylyk saçaklary, hatara düzülen toý gazanlarynda atarylan tagamlar, toý mähellesine edilen hödür-kerem milli däp-dessurlaryň, nusgalyk ýörelgeleriň mynasyp beýanyna öwrüldi. El işleriniň, amaly-haşam sungatynyň,  muzeý gymmatlyklarynyň sergileri köpleriň ünsüni çekdi. Milli sport oýunlarynyň görnüşleri boýunça ýaýbaňlandyrylan ýaryşlar, gelin-gyzlaryň ümeçilik dessurlaryndan görkezen parçalary, ýerine ýetiren gazallary, läledir öleňleri, bagtyýar körpeleriň oýunlary dabaralaryň şowhunyna şowhun goşdy. Bagşy-sazandalaryň hoş owazly aýdym-sazlary, sahna ussatlarynyň, folklor hem-de tans toparlarynyň ajaýyp çykyşlary göwünleri joşdurdy.

         Belentden dikilen bezemen hiňňildikler halkymyzda mübärek Gurban baýramyna mahsus esasy aýratynlyklaryň biridir. Bagtyýar ýaşlar uly şowhun bilen hiňňildik uçdular. Olaryň töwerege dolan şatlykly sesleri, joşgunly gülküleri täze taryhy eýýama, abadan durmuşymyza,  şeýle ajaýyp durmuşy peşgeş beren türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza bolan egsilmez buýsanjyň beýany bolup ýaňlandy. Medeniýet we sungat ussatlarynyň döwrebap aýdym-sazlary, milli tanslary her birimiziň ýüregimizi-kalbymyzy gurşap alan şeýle buýsanç duýgularyny mukamlarda beýan etdi.

         Şunuň ýaly şatlyk-şowhun, ýokary ruhubelentlik, aýdym-mukam welaýatymyzyň ähli şäherlerini, şäherçelerini, obalaryny gurşap alyp, beden we ruhy tämizlige, ahlak arassalygyna aýratyn ähmiýet beren pederlerimiziň asylly ýörelgelerine, döwürleri we nesilleri baglanyşdyrýan medeni gymmatlyklarymyza täze taryhy eýýamda uly sarpa goýulýandygyny, olaryň mazmun taýdan has-da baýlaşýandygyny ýene bir ýola ähli aýdyňlygy bilen görkezdi. 

14.06.2024

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli  welaýat we Magtymguly etrap häkimlikleriniň guramaklarynda etrap merkezinde dabaraly çäreler geçirildi.

«Magtymguly Pyragy» muzeýiniň mejlisler jaýynda «Magtymguly Pyragy — köňülleriň şahyry» ady bilen geçirilen dabaraly maslahat ýokary ruhubelentlige beslenip, oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, medeniýet, bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Dabaraly maslahatda edilen çykyşlarda nygtalyşy ýaly, ömrüni öz mähriban halkyna hyzmat etmäge bagyşlan Magtymguly Pyragynyň döredijilik dünýäsi ummanlar ýaly giňdir we çuňdur, baý we köpugurlydyr. Öz ýaşan döwründäki türkmen durmuşyny, türkmen topragyna çäksiz söýgüsini, tebigatyň gözelligini, ahlak päkligini nusgalyk derejede beýan etmegi başaran dana Pyragynyň döredijiliginde watançylyk temasy esasy orunlaryň birini eýeleýär. Agzybir ýaşamak, berkarar döwlet gurmak baradaky taglymlary häzirki ajaýyp zamanamyzda hasyl bolan dana şahyrymyz dünýä edebiýatynda öçmejek yz galdyran beýik şahsyýetdir.

         Dabaraly maslahatyň dowamynda şahyryň goşgularyna döredilen aýdymlary  bagşylar uly hyjuw hem joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Çäreden soňra oňa gatnaşanlar muzeýe aýlanyp, ol ýerdäki gymmatlyklar bilen tanyşdylar. Şeýle-de bu ýerde guralan sergini hem olar uly gyzyklanma bilen synladylar.

Şol günüň ikinji ýarymynda «Magtymguly Pyragy» muzeýiniň öňündäki meýdançada kalplary joşa getirýän aýdym-sazly konsert geçirildi. Medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlary bu ýere ýygnananlara ruhy lezzet paýlap, aýdym-sazlarda, «Akyldary sarpalap, galkyndyryp çar ýany, toý-baýrama beslenýär Pyragynyň mekany» atly edebi-sazly kompozisiýada eziz Watanymyzyň, ajaýyp zamanamyzyň, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli işleriň, beýik Pyragynyň waspy belentden ýetirildi. Magtymguly Pyragynyň aýdyma öwrülen setirleri hem belentden ýaňlandy.

14.06.2024

Welaýatymyzda galla oragyna badalga bermek dabarasy welaýat häkimliginde geçirilen geňeş-maslahat bilen başlandy. Welaýat, etrap, şäher häkimlikleriniň, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň, oba hojalygyna dahylly edara-kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň we jogapkär işgärleriniň, daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň, tejribeli kärendeçileriň, şeýle-de il sylagly ýaşulularyň gatnaşmagynda geçirilen geňeş-maslahatda yhlas siňdirilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak, ony ammarlara we elewatorlara bökdençsiz daşamak hem-de däne öndürijiler bilen hasaplaşyklary wagtynda geçirmek bilen baglanyşykly täsirli çykyşlar diňlenildi.

Soňra galla oragynyň başlanmagy mynasybetli dabaralar «Batly Gadam» hususy kärhanasynyň Gyzylarbat etrabyndaky bereketli galla meýdanynda dowam etdi. Bu ýerde egsilmez ruhubelentlik, şatlyk-şagalaň höküm sürdi. Oba hojalyk ulgamynyň üstünliklerini we ýeten derejesini beýan edýän giň göwrümli sergi aýratyn ünsi çekiji boldy. Çörek we çörek önümleri, bugdaý tohumlarynyň görnüşleri sergä baý öwüşgin çaýdy. Gök-bakja önümleri, dürli miwedir ir-iýmişler serginiň bezegine öwrüldi. Oba hojalygyna degişli şygarlar toý meýdançasyna bezeg goşup, ajaýyp zähmet joşgunyny döretdi. Welaýatymyzyň medeniýet müdirligi tarapyndan guralan joşgunly aýdym-saz, halk döredijilik çykyşlary  giň gerime eýe boldy. Olarda  janypkeş daýhanlarymyzyň çekýän päk we halal zähmetiniň waspy ýetirildi. Aýdym-sazly çykyşlardan göwni galkynan dabara gatnaşyjylar giň gözýetime uzap gidýän altyn başly ak bugdaýly meýdanyň bir çetine ýygnandylar. Bu ýerde  hormatly Prezidentimiziň  sargydyna eýerilip, asylly däbe görä, sylag-sarpaly ýaşulularyň «Bismillasy» bilen galla oragyna ak pata berildi. Bu pursat şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylandy. Şondan soňra kuwwatly däne orujy kombaýnlar hatar gurap, ak bugdaýly meýdanlara girdiler. Şeýlelikde, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda 80 müň tonna guşgursak dänäni taýýarlamagy belent maksat tutunan welaýatymyzyň ak ekin ussatlary galla oragyna köpçülikleýin girişdiler.

Welaýatymyzda şu ýyl 50 müň gektar meýdanda  azyklyk  ak bugdaýyň bitginli hasyly ösdürilip ýetişdirildi. Galla oragynda «John Deere» we «CLAAS» kysymly däne orujy kombaýnlaryň 100-den gowragynyň bökdençsiz we öndürijilikli işlemekleri üçin düzüminde abatlaýjylar, sazlaýjylar, kebşirleýjiler bolan ýörite tehniki hyzmat ediş toparlarynyň 16-sy döredildi. Ýygnalan hasyly daşamakda edara-kärhanalara degişli awtoulaglaryň 510-sy daýhanlaryň hyzmatynda bolar. Galla kabul ediş kärhanalary hem-de Serdar etrabyndaky her  biri 50 müň  we  30 müň  tonna  däne  saklamaga  niýetlenen elewatorlar, dänäniň hilini kesgitlejek ýörite barlamhanalar, hasyl saklanyljak ammarlar irgözinden möwsüme taýýarlanyp goýuldy.

Dabara gatnaşyjylar gallaly meýdanda däne hasylynyň ilkinji tonnalarynyň awtoulaglara guýluşyna buýsanç bilen syn etdiler. Däne daşaýjy awtoulaglar kerwen gurap «Balkangallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Gyzylarbat etrabynyň Sarp obasyndaky degirmenler toplumyna tarap ýola düşdi. Üsti ak bugdaýly, dürli şygarlar bilen bezelen awtoulag kerweni toplumda uly şatlyk we şowhun bilen garşy alyndy. Ol ýere ýygnananlar täze däne hasylynyň agramynyň gapanda çekilişini we elewatora tabşyrylyşyny uly guwanç-buýsanç duýgusy bilen synladylar. Şol günki wakanyň şanyna giň gerim alan aýdym-sazly dabaralar zähmet baýramçylygynyň şowhunyny belende göterdi.  

Bugdaýy orlan meýdanlaryň samanyny dessine ýygnamaga girişen welaýatymyzyň gallaçylary özleri baradaky irginsiz aladalary üçin Gahryman Arkadagymyza,  Arkadagly Gahryman  Serdarymyza tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. 

12.06.2024

 Welaýat häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Awaza — dostluk mekany» diýen at bilen geçiren aýdym-sazly dabarasy ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Milli syýahatçylyk zolagynyň gözel künjeklerinde welaýatymyzyň ussat aýdymçylarynyň, talyp ýaşlaryň ýerine ýetiren aýdym-sazlarynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň, sapaly Awazanyň waspy ýetirilip, halkymyzy döwletli-döwrana eýe eden Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň adyna  alkyş sözleri joşgunly ýaňlandy.   

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky  dünýä ülňülerine doly laýyk gelýän ajaýyp myhmanhanalar, sagaldyş we dynç alyş merkezleri, kottejler toplumlary, attraksionly seýilgähler, ýokary derejeli hyzmat ediş ulgamlary bu gün  halkymyzyň, şeýle hem dünýä jahankeşdeleriniň hyzmatynda. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň aladalary bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy halkara derejeli duşuşyklaryň, forumlaryň, dürli medeni çäreleriň, sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi. Çärede şeýle gözel mekanyň tarypy belentden ýetirildi, welaýat döwlet drama teatrynyň artistleriniň edebi-sazly çykyşlarynda hem dost-doganlygyň mekany bolan gözel künjek wasp edildi. «Dehistan» aýdym-tans we folklor etnografiýa, «Dagdan» halk döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary tomaşaçylaryň şatlygyna şatlyk goşdy. Olaryň çykyşlaryna çärä gatnaşyjylaryň goşulmagy dabara özboluşly bezeg berdi. «Hazar merjenleri» çagalar tans toparynyň bagtly çagalygy wasp edýän aýdymlary, halk ertekilerinden janlandyran keşpleri dabaranyň şowhunyny has-da artdyrdy. Dabara  gatnaşyjylaryň bilelikde ýerine ýetiren «Alkyşnama» aýdymy Gahryman Arkadagymyzyň peder ýoluny üstünlikli dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  baştutanlygynda halkymyzyň bagtyýarlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen asylly işlere, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmelere bolan egsilmez buýsanjyň beýany bolup ýaňlandy. 

07.06.2024

Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň sekretariatynyň bilelikde yglan eden «Zerim bar, zergärim bar, bagtyýar zamanam bar» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

Halkymyzyň milli mirasynyň, senetçilik sungatynyň görnükli nusgalarynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli alnyp barylýan işleri wagyz etmeklige, zergärçilik sungatymyzy dünýä ýaýmaklyga goşant goşýan zergärleriň başarnyklaryny ýüze çykarmagy maksat edinen bäsleşige gatnaşanlar onuň şertlerine laýyklykda, saýlap alan zergärçilik hünäriniň ähmiýetini, milli gymmatlyklarymyza goýulýan sarpany çeper beýan etdiler. Taýynlan çyzgylary esasynda gülýaka, gupba, ýüzük... ýasamak arkaly ussatlyklaryny görkezdiler. Ýasan şaý-sepleri esasynda sergi guradylar. Zergärçilik sungatyny ösdürmeklige ähli şert-mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş aýtdylar.

Netijede, Balkanabat şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň nakgaş mugallymy Rahmanberdi Hojaýew we Gyzylarbat etrabynyň Goç obasynyň ýaşaýjysy Azatgül Atagulyýewa ýeňijiler diýlip yglan edildiler we olar bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.