Habarlar
25.06.2022

Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeligi mynasybetli ýaýbaňlandyrylýan dabaraly çäreler biri-birine utgaşýar. Şeýle dabaralaryň biri welaýat häkimliginiň welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde guramagynda Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada  geçirildi.

Bedew bady bilen öňe barýan döwrümizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde medeniýetiň we sungatyň gülläp ösmegine, milli mirasyň gaýtadan dikeldilmegine, onuň aýawly saklanyp, geljekki nesillere ýetirilmegine uly üns berilýär. Ýurdumyzda öz zehini, zähmeti we döredijilik ukyby bilen has tapawutlanýan medeniýet we sungat ussatlaryna hormatly atlary dakmak we döwlet sylaglaryny gowşurmak asylly däbe öwrüldi. Dabarada çykyş edenler şular dogrusynda buýsançly gürrüň etmek bilen, medeniýete, sungata sarpa goýýan hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw etdiler.

Baýramçylyk mynasybetli guralan dabarada welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlary, folklor toparlary akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen aýdymlary,  şeýle-de “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylyny, ýurdumyzyň beýik ösüşlerini wasp edýän aýdym-sazlary, tanslary ýerine ýetirdiler.

24.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylýan Medeniýet hepdeligine bagyşlanyp, Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda welaýat häkimligi we welaýat medeniýet müdirligi tarapyndan geçirilen aýdym-sazly dabara aýratyn many-mazmuna eýe boldy.

 Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda medeniýetiň we sungatyň rowaçlanmagyna, dünýä çykmagyna giň ýollaryň açylýandygy, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmakda uly sepgitlere ýetilýändigi hemmeleri guwandyrýar. Çäräniň dowamynda çykyş edenler bu hakykaty öwran-öwran nygtap, halypa-şägirtlik ýolunyň mynasyp dowam etdirilýändigini, halypalara uly hormat-sarpa goýulýandygyny, milli medeniýetimizi ösdürmekde yhlasyny, zähmetini gaýgyrmadyk ussat halypalaryň sungatyň dürli ugurlarynda döreden özboluşly ýol-ýörelgeleriniň şu günki nesillerimiz üçin gymmatly baýlykdygyny buýsanç bilen bellediler.

Medeniýet we sungat, bilim işgärleriniň,  mährem eneleriň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda geçirilen çäräniň dowamynda welaýatymyzyň aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşlaryna uly orun berildi.  Olarda ajaýyp döwrümiziň, Arkadagly Serdarymyzyň beýik işleriniň waspy belentden ýaňlandy.

23.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki Türkmeniň Ak öýi binasynyň toý dabaralar zalynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, Balkan welaýat ýörite sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda aýdym sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

22.06.2022

Geçen ýyl 15 gektar meýdana bugdaý ekip, her gektardan30 sentner hasyl ýygnan Guwanç Täçmyradow — ene topraga yhlasy bilen hormat gazanan daýhanlaryň biri. Onuň buýsançly gürrüňlerinden ýylboýy çeken zähmetiniň ýerine düşendigini aňmak kyn däl.

— «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda, tüweleme, bugdaýymyz bitginli boldy. Kärendesine alan 5 gektar meýdanymdan oňat hasyl aldym. Gazanan zähmet üstünligimiz döwlet derejesinde edilýän aladalaryň miwesidir. Sebäbi ýer eýeleri döwletimiz tarapyndan ähli aladalar bilen gurşalandyr — diýip, gallaçykärendeçi gürrüň berýär.

Indi on bir ýyl bäri ene topraga hyzmat edip gelýän kärendeçi ýigit bilen gürrüňimiz alşyp gitdi. Görüp otursak, ol 5 gektar meýdanda gowaça ekip, oňa ideg işlerinem utgaşykly alyp barýan eken. 3 gektar meýdana gant şugundyryny ekmek hem onuňşu günlerki esasy aladalarynyň biri. Guwanç oba hojalyk ekinleriniň bu görnüşlerinden hem bereketli hasyl almakda ýeterlik tejribe toplapdyr. «Elbetde, toprak bilen dil tapyşmak ilkibada kynrak bolýar eken. Şonda agam Saparmämmet Täçmyradow el we dil kömegini gaýgyrmady, daýhançylykda esasy halypam boldy. Häzire çenli hem meýdan işinde bir zatdan göwnüm suw içmese, oňa geňeşýärin. Derrew işler oňuna bolup gidiberýär» diýip, Guwanç gürrüň berýär.

Halypanyň aýdanlaryna berk eýerýän kärendeçi daýhana yhlasly zähmeti rysgal-bereket, abraý-hormat getirýär. Ol geçen ýyl «Watana bolan söýgüsi üçin» medalyna mynasyp bolýar. «Halal zähmet çekeniň gadyrynyň bilinýän ajaýyp döwrümiz bar. Halkyna şeýle döwri peşgeş beren Gahryman Arkadagymyza, ajaýyp döwrüň binýadyny has-da berkidýän Arkadagly Serdarymyza alkyş aýdýarys» diýip, Serdar etrabynyň «Arkaç» daýhan birleşiginiň tejribeli kärendeçisi G.Täçmyradow nygtaýar.

21.06.2022

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň galla hasylyny öz wagtynda ýygnap almakda gyzgalaňly dowam edýän joşgunly zähmete awtoulag sürüjileri hem mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Öndürijilikli zähmeti bilen tapawutlanýan şeýle sürüjileriň birem “Balkanawtoulag” önümçilik birleşiginiň sürüjisi Rejepmämmet Babaýewdir. Ol özüniň erk edýän “KamAZ” kysymly awtoulagy bilen jogapkärli möwsümiň ilkinji günlerinden joşgunly zähmetiň jümmüşinde.

         — Men 2007-nji ýyldan bäri galla oragyna gatnaşyp, daýhanlarymyzyň ýetişdiren ak bugdaýynyň isripsiz ýygnalyp, Watan harmanyna tabşyrylmagyna goşandymy goşup gelýärin. Özüm Bereket etrabynda doglup, şol ýerde hem önüp-ösdüm. Şonuň üçin ekerançylyk — meniň üçin tanyş iş. Ýetişdirilen hasyl — tutuş halkyň rysgaly. Ony ýygnamak işi örän jogapkärli, muňa oňat düşünýäris. Her günde awtoulagym bilen 30-40 tonna töweregi bugdaý hasylyny kabul ediş nokatlaryna daşamagyň hötdesinden gelýärin — diýip, Rejepmämmet gürrüň berýär.