Habarlar

Awaza — aýdym-sazyň mekany

12.06.2024

 Welaýat häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Awaza — dostluk mekany» diýen at bilen geçiren aýdym-sazly dabarasy ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Milli syýahatçylyk zolagynyň gözel künjeklerinde welaýatymyzyň ussat aýdymçylarynyň, talyp ýaşlaryň ýerine ýetiren aýdym-sazlarynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň, sapaly Awazanyň waspy ýetirilip, halkymyzy döwletli-döwrana eýe eden Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň adyna  alkyş sözleri joşgunly ýaňlandy.   

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky  dünýä ülňülerine doly laýyk gelýän ajaýyp myhmanhanalar, sagaldyş we dynç alyş merkezleri, kottejler toplumlary, attraksionly seýilgähler, ýokary derejeli hyzmat ediş ulgamlary bu gün  halkymyzyň, şeýle hem dünýä jahankeşdeleriniň hyzmatynda. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň aladalary bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy halkara derejeli duşuşyklaryň, forumlaryň, dürli medeni çäreleriň, sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi. Çärede şeýle gözel mekanyň tarypy belentden ýetirildi, welaýat döwlet drama teatrynyň artistleriniň edebi-sazly çykyşlarynda hem dost-doganlygyň mekany bolan gözel künjek wasp edildi. «Dehistan» aýdym-tans we folklor etnografiýa, «Dagdan» halk döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary tomaşaçylaryň şatlygyna şatlyk goşdy. Olaryň çykyşlaryna çärä gatnaşyjylaryň goşulmagy dabara özboluşly bezeg berdi. «Hazar merjenleri» çagalar tans toparynyň bagtly çagalygy wasp edýän aýdymlary, halk ertekilerinden janlandyran keşpleri dabaranyň şowhunyny has-da artdyrdy. Dabara  gatnaşyjylaryň bilelikde ýerine ýetiren «Alkyşnama» aýdymy Gahryman Arkadagymyzyň peder ýoluny üstünlikli dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  baştutanlygynda halkymyzyň bagtyýarlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen asylly işlere, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmelere bolan egsilmez buýsanjyň beýany bolup ýaňlandy.