Habarlar

Gurban baýramynyň dabaralary

19.06.2024

Mukaddes Gurban baýramynyň çuň mazmunly dabaralary welaýatymyzda ýokary ruhubelentlige beslendi. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna mahsus şatlyk-şowhun bilen üç günläp dowam eden baýramçylyk merdana halkymyzyň milli däp-dessurlaryny, mizemez durmuş ýörelgelerini, ýokary ahlak, pähim-paýhas gymmatlyklaryny giňden dabaralandyrdy.

         Gurban baýramynyň esasy çäreleri Balkanabat şäheriniň binagärlik gözelliginiň möhüm bölegine öwrülen «Türkmeniň ak öýi» binasynyň döwresinde giňden ýaýbaňlandyryldy. Toý ýörişi mukaddes baýramyň dabaralarynyň özboluşly badalgasyna öwrülip, oňa hormatly ýaşulular, mährem eneler, bagtyýar çagalar hem-de dürli ýaşdaky raýatlar agzybirlik bilen gatnaşdylar. Baýramçylyk ýörişine gatnaşyjylar joşgunly ýaňlanan aýdym-sazlar, folklor toparlarynyň täsirli çykyşlary, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Gurban baýramynyň mazmun taýdan biri-biriniň üstüni ýetirýän toý çäreleri soňra giňden ýaýbaňlandyryldy. «Türkmeniň ak öýi» binasynyň töwereginiň baýramçylyk keşbi hemmeleriň toý şatlygyny artdyrdy. Altmyş başly ak öýleriň owadan hatary, olarda giňden ýazylan bereketli baýramçylyk saçaklary, hatara düzülen toý gazanlarynda atarylan tagamlar, toý mähellesine edilen hödür-kerem milli däp-dessurlaryň, nusgalyk ýörelgeleriň mynasyp beýanyna öwrüldi. El işleriniň, amaly-haşam sungatynyň,  muzeý gymmatlyklarynyň sergileri köpleriň ünsüni çekdi. Milli sport oýunlarynyň görnüşleri boýunça ýaýbaňlandyrylan ýaryşlar, gelin-gyzlaryň ümeçilik dessurlaryndan görkezen parçalary, ýerine ýetiren gazallary, läledir öleňleri, bagtyýar körpeleriň oýunlary dabaralaryň şowhunyna şowhun goşdy. Bagşy-sazandalaryň hoş owazly aýdym-sazlary, sahna ussatlarynyň, folklor hem-de tans toparlarynyň ajaýyp çykyşlary göwünleri joşdurdy.

         Belentden dikilen bezemen hiňňildikler halkymyzda mübärek Gurban baýramyna mahsus esasy aýratynlyklaryň biridir. Bagtyýar ýaşlar uly şowhun bilen hiňňildik uçdular. Olaryň töwerege dolan şatlykly sesleri, joşgunly gülküleri täze taryhy eýýama, abadan durmuşymyza,  şeýle ajaýyp durmuşy peşgeş beren türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza bolan egsilmez buýsanjyň beýany bolup ýaňlandy. Medeniýet we sungat ussatlarynyň döwrebap aýdym-sazlary, milli tanslary her birimiziň ýüregimizi-kalbymyzy gurşap alan şeýle buýsanç duýgularyny mukamlarda beýan etdi.

         Şunuň ýaly şatlyk-şowhun, ýokary ruhubelentlik, aýdym-mukam welaýatymyzyň ähli şäherlerini, şäherçelerini, obalaryny gurşap alyp, beden we ruhy tämizlige, ahlak arassalygyna aýratyn ähmiýet beren pederlerimiziň asylly ýörelgelerine, döwürleri we nesilleri baglanyşdyrýan medeni gymmatlyklarymyza täze taryhy eýýamda uly sarpa goýulýandygyny, olaryň mazmun taýdan has-da baýlaşýandygyny ýene bir ýola ähli aýdyňlygy bilen görkezdi.