Habarlar

Buýsanja beslenen dabaraly maslahatlar

01.11.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, welaýat häkimliginiň bilelikde guramaklarynda Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkezinde hem-de bu etrabyň Belek şäherçesiniň medeniýet merkezinde «Medeniýet we döwür» atly dabaraly maslahatlar geçirildi. Olara bilim, medeniýet ulgamlarynyň, gazet-žurnallaryň redaksiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, şahyrlar, ýaşlar gatnaşdylar.

         Milli medeniýetimizi, däp-dessurlarymyzy, halk döredijiligini, kitaphana ulgamyny kämilleşdirmek, maddy ýadygärliklerimizi içgin öwrenmek we sarpalamak medeni mirasy goramaklygyň esasy şertleriniň biridir. Ýurdumyz ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni we tebigy mirasyny goramak baradaky Konwensiýasyna goşulyp, geljekki nesiller üçin taryhy-medeni we tebigy gymmatlyklary aýawly saklamak boýunça giň möçberli işleri yzygiderli alyp barýar. Maddy gymmatlyk bilen bir hatarda, ruhy medeniýeti ösdürmek, onuň ähmiýetini ýokarlandyrmak häzirki döwürde esasy meseleleriň biridir. Medeni gymmatlyk hökmünde ruhy baýlyga öwrülen kitaplara goýulýan hormat-sarpa has-da artýar. Kitaphanalaryň işi dünýä ülňülerine laýyk derejede kämilleşdirilýär, okyjylaryň sany hem barha artýar.

Maslahatyň dowamynda edilen çykyşlarda şular dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi. Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş aýdyldy. Ata Watanymyzda sazlaşykly alnyp barylýan beýik işleriň, hormatly Prezidentimiziň, döwrümiziň, medeniýetimiziň waspy şirin owazly aýdym-sazlarda, goşgularda ýetirildi.