Habarlar

Şanly şygara buýsanjyň nyşany

20.01.2023

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň,

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, welaýat bedenterbiýe we

sport baradaky Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň

Balkanabat şäher bölüminiň bilelikde guramaklarynda welaýat kitaphanasynda

maslahat geçirildi.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ady bilen geçirilen maslahatda edilen

çykyşlarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary esasynda 2023-nji

ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagyny

ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň çuňňur hoşallyk duýgulary bilen garşylandygy 

buýsanç bilen bellenildi. «Bu ýylda hem ýurdumyzyň abraý-mertebesi has-da

artýar. Sebäbi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän tutumly işleriniň

dünýäde uly goldaw tapýandygyny biz gündelik durmuşymyzda görüp ýörüs.

Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmakda ýaşlaryň bu ýylda has-da uly

işleri amala aşyrjakdyklaryna ynanýarys» diýlip, çykyşlarda aýratyn nygtalyp

geçildi.