Habarlar
19.01.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň üstümizdäki ýylynyň

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli welaýat

häkimliginiň guramagynda geçirilen dabaraly maslahat toý ruhuna beslendi. «Röwşen

geljek siziň bilen, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!» diýen at bilen geçirilen

maslahatda giň gerim berlen buýsançly çykyşlarda aýratyn nygtalyşy ýaly, şöhratly

taryhymyzda orun alýan her bir ýyl şanly wakalary, taryhy pursatlary, gazanylýan

köptaraply üstünlikleri bilen bagtyýar durmuşymyzy nurlandyrýar. «Halkyň Arkadagly

zamanasy» ýyly hem taryhy wakalara, beýik özgertmelere, dünýä ähmiýetli döwletli

tutumlara baý ýyllaryň biri boldy. Parahatçylyk, dostluk, doganlyk, özara bähbitli

hyzmatdaşlyk ýörelgelerine berk eýerýän eziz Diýarymyzyň halkara abraý-mertebesi täze

belentliklere göterildi.

Maslahatda çykyş edenler 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

ýyly» diýlip yglan edilmeginiň Arkadagly Serdarymyzyň Watanymyzyň gülläp ösmegine,

halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen beýik işlerine

egsilmez buýsanjyň, bu işleriň mundan beýläk-de giň gerimlerde dowam etdirilmegine

bolan çäksiz isleg-arzuwlaryň özboluşly beýany bolup durýandygyny nygtadylar.

Gahryman Arkadagymyzyň belläp geçişi ýaly, ýaşlar Watanymyzyň güýji-

kuwwatydyr, abraý-mertebesidir hem-de beýik geljegidir. Arkadagly Serdarymyzyň

baştutanlygynda täze taryhy eýýamyň rowana ak ýolundan okgunly öňe barýan

berkarar ýurdumyzda bu hakykat has-da dabaralanyp, tutuş dünýä ýaň salýar. Hormatly

Prezidentimiziň daşyna berkden-berk jebisleşen ýaşlarymyz bu gün döwlet, häkimiýet we

dolandyryş edaralarynda, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda hem-de ulgamlarynda

halkymyzyň bagtyýarlygyna gönükdirilen uzak möhletleýin milli we döwlet

maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde netijeli zähmet çekýärler.

Telekeçilik hem-de jemgyýetçilik işleri bilen meşgullanyp, ýurdumyzyň kuwwatyny

artdyrmaga, Garaşsyzlygymyzyň we hemişelik Bitaraplygymyzyň gazananlaryny

pugtalandyrmaga mynasyp goşantlaryny goşýarlar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

ýylynda» bolsa ýüregi arzuwly, kalby joşgunly ýaşlara bu ugurlarda täze belent

sepgitler garaşýar. Dabaraly maslahatda «Biz ýaşlara eziz Watanymyzyň geljegini


gurujylar hökmünde garaýarys» diýip, ýaş nesle uly ynam bildirýän Arkadagly

Serdarymyza ýürekden çykýan alkyşly sözler aýdyldy.

Maslahatyň dowamynda joşgunly ýaňlanan aýdym-sazlarda täze taryhy eýýamyň

rowaçlyklary, Gahryman Arkadagymyzyň ilhalar başlangyçlary, hormatly Prezidentimiziň

beýik tutumlary, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» ösüşlere beslenýän günleri

wasp edildi.

Dabaraly maslahatyň ahyrynda hormatly Prezidentimiziň adyna Ýüzlenme kabul

edildi.

18.01.2023

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda «gara

altyny» senagat taýdan gaýtadan işlemek arkaly alynýan dürli nebit önümleri

sarp edijileriň artýan isleglerinden peýdalanýar. Toplumda geçen ýylyň

dowamynda ýokary islege eýe bolan awtobenzinleriň jemi 1 million 542 müň

204 tonnasy çykarylyp, meýilnama 113,7 göterim ýerine ýetirildi. Çykarylan

awtobenzinleriň möçberi göz öňünde tutulandan 186 müň 218 tonna köpdür.

Öndürilen ýangyç kerosininiň mukdary 426 müň 147 tonna ýetip, gazanylan

üstünlik 109,3 göterime deň boldy. Nebiti gaýtadan işleýjiler dizel ýangyjynyň 1

million 488 tonnadan gowragyny öndürmek bilen, öňde goýlan tabşyryga 109,6

göterim hötde gelmegi başardylar. Zawodlar toplumynda çalgy ýaglaryny

öndürmekde iş meýilnamasy 106 göterim amal edilip, onuň çykarylan möçberi

57 müň tonnadan geçdi.

16.12.2022

Welaýatymyzda Täze ýyl arçalarynyň baýramçylyk yşyklarynyň ýakylyş

dabarasy ýokary ruhubelentlige beslendi.

Asuda çaýkanyp ýatan gojaman Hazaryň üsti bilen milli gämimizde uzak

ýollary aşyp gelen Aýazbaba bilen Garpamygy bagtyýar çagalar ýokary

ruhubelentlik duýgusy bilen garşyladylar. Deňiz kenarlaryndan Türkmenbaşy

şäheriniň gözelliklerini synlan Aýazbabadyr Garpamygyň gadamy mawy

Hazaryň merjeni bolan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky biri

beýlekisinden zyýada myhmanhanalaryň, sagaldyş we dynç alyş merkezleriniň

üstünden düşdi. Täze ýylyň arzyly myhmanlary ýolugra deňizýaka şäherde

ulanmaga berlen köpugurly hassahanasynyň gözel binasyny, Halkara deňiz

portuny synlap, welaýat merkezine sary ýollaryny dowam etdiler.

Welaýat merkeziniň merdana hem agzybir ýaşaýjylary uzak ýoldan gelen

Aýazbabadyr Garpamygy mähirli garşyladylar. Balkanabat şäherindäki döwrebap

täze binalaryň nurana görnüşleri Aýazbaba bilen Garpamygyň nazaryny

özlerinde egledi.

Aýazbabadyr Garpamyk soňra Bereket etrabynyň çäginde täze açylan

Galkynyş şäherçesine bardylar. Döwrebap şäherçede 300 hojalyga niýetlenen üç

we dört otagly öýler, ajaýyp binalar bagtyýar ýaşaýjylar üçin zerur bolan ähli

ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokary derejede üpjün edilendigini tassyklaýar.

Belent başly Sünt-Hasar daglaryndan aşyp, tebigatyň juda täsin gözelligini

synlap, Magtymguly etrabyna gelen arzyly myhmanlar etrap merkezindäki

Magtymguly Pyragy muzeýine aýlanyp, bu ýerdäki taryhy gymmatlyklary höwes

bilen synladylar. Täze ýylyň hormatly myhmanlarynyň ruhubelent gezelenji

soňra Esenguly etrabynda täze gurlan «Arkadagyň nesilleri» çagalar medeni dynç

alyş merkezinde dowam etdi.

«Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňünde welaýatymyzyň Täze ýylyň Baş

arçasynyň yşyklarynyň ýakylyş dabarasy uly şatlyk-şowhuna, egsilmez joşguna

eýe boldy. Türkmen müçenamasyndaky ýyllaryň eýeleri bolan dürli haýwanlaryň


keşplerini janlandyran körpeler Aýazbaba bilen Garpamygy şatlyk-şowhun bilen

garşy aldylar. Soňra Aýazbaba bilen Garpamyk körpeleriň haýyşyny ýerine

ýetirip, welaýatyň Täze ýylyň Baş arçasynyň yşyklaryny ýakdylar. Dürli

öwüşginlerde şugla saçýan ajaýyp yşyklar, asmana uçurylan howa şarlary,

döwrebap aýdym-sazlaryň belent owazy baýramçylyk dabarasynyň geçýän ýerini

şatlyk-şowhuna besledi. Aýazbabadyr Garpamykdan Täze ýyl sowgatlaryny alan

çagalar bezemen arçanyň daşynda döwre gurap aýlandylar. Olar bagtyýar

çagalygy, ajaýyp döwrümizi, Täze ýyly wasp edýän goşgulary, aýdymlary

aýtdylar, küşt depip, tans etdiler. Özleriniň Täze ýyl arzuwlaryny beýan etdiler.

Bagtyýar çagalyk üçin Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza

egsilmez alkyş aýtdylar.

Täze ýyl arçasynyň yşyklarynyň ýakylyş dabaralary welaýatymyzyň ähli

etraplarydyr şäherlerinde hem ýokary ruhubelentlige beslenip, çagalaryň ata

Watanymyza, Gahryman Arkadagymyza, egsilmez söýgüsiniň aýdyň beýanyna

öwrüldi.

13.12.2022

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk şanly senesiniň toý çäreleriniň

giň gerimlerde dowam edýän günlerinde welaýatymyzyň Bereket etrabynyň

Gulmaç geňeşliginiň çäginde gurlan täze, döwrebap Galkynyş şäherçesiniň

acylyş dabarasy uludan tutuldy.

Dabarada döwrebap şäherçäni sowgat eden hormatly Prezidentimiziň

adyna hoşallyk sözleri aýdylyp, şirin aýdym-sazlar, joşgunly gazallar şol

alkyşly sözleriň üstüni ýetirdi. Asylly däbe eýerilip, ýaşulularyň ak patasy bilen

toý bagynyň kesilen pursadynda dabara gatnaşyjylaryň şatlykly sesleri, aýdym-

sazyň göçgünli owazy töwerege ýaň saldy.

Soňra dabara gatnaşyjylar 300 hojalyga niýetlenip gurlan täze şäherçäniň

döwrebap köçeleri bilen ýöräp, bu ýerde döredilen giň mümkinçilikler bilen

tanyşdylar. Ýolugra olar medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlaryna, milli

sport oýunlaryna tomaşa etdiler.

Şäherçäniň merkezindäki 200 orunlyk medeniýet öýi tomaşaçylar zalyny,

döwürleýin neşirler bilen tanyşmak, kitap okamak, sungatyň dürli ugurlary bilen

meşgullanmak, düri çäreleri geçirmek üçin zerur bolan ähli mümkinçilikleri

özünde jemleýär. Medeniýet öýüniň öňünde guralan dabara milli

medeniýetimizi ösdürmekde, täze zehinleri ýüze çykarmakda ähli tagallalary

edýän Arkadagly Serdarymyza çäksiz hoşallygyň beýanyna öwrüldi. Bu ýerde

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan

«Şadyýan gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň baş potratçylygynda gurlan

döwrebap şäherçäniň gurluşygynda yhlasly zähmeti bilen tapawutlanan

gurluşykçylara hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar

şowhunly el çarpyşmalaryň astynda gowşuryldy.

Şäherçäniň giň mümkinçilikleri bilen ýakyndan tanyşlygyň dowamynda

dabara gatnaşyjylar Galkynyş şäherçesine bezeg berjek seýilgähde guralan bag

ekmek çäresine agzybirlik bilen gatnaşdylar.


Galkynyş şäherçesiniň döwrebap binalarynyň hatarynda mynasyp orun

alan azyk, şeýle-de azyk we senagat harytlary dükanlary täze şäherçäniň ilatyna

gündelik zerur bolan harytlary hödürleýär.

Bagtyýar nesilleriň milli ruhda terbiýelenmegi üçin ähi amatlyklary

özünde jemleýän 160 orunlyk çagalar bagynda we 320 orunlyk orta mekdepde

ýaş nesiller dabaranyň myhmanlaryny aýdym-sazlar bilen garşyladylar.

Üç we dört otagly ýaşaýyş jaýlaryna göçüp baran bagtyýar raýatlaryň

ojaklarynda bolup, olaryň şatlyklaryna goşulyşylan pursatlar has-da ýatda

galyjy boldy. Öýlerde bereketli saçaklar giňden ýazylyp, duz-tagam dadyldy.

Döwrebap şäherçä şeýle-de Geňeşligiň edara binasy, saglyk öýi,

aragatnaşyk ulgamynyň, ýangyn howpsuzlygy bölüminiň binalary, 300 orunlyk

metjit, dynç alyş seýilgähi bezeg berýär. Agyz suwy, lagym, gaz, elektrik

geçirijileriniň çekilmegi şäherçäniň bagtyýar ýaşaýjylaryny gündelik durmuş

zerurlyklary bilen bökdençsiz üpjün edýär.

Halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy üçin nusgalyk tutumlary amala

aşyrýan Arkadagly Serdarymyzy alkyşlaýan hoşallyk sözleri täze şäherçäniň

açylyş dabarasyna gatnaşyjylaryň dilleriniň senasyna öwrüldi.

18.11.2022

Welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Gurbanguly Berdimuhamedow

adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat

gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisinden gelip çykýan

wezipelere bagyşlanyp, «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky

bilen döwletdir!» atly maslahat geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly

eneler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary,

ýaşlar gatnaşdylar.

«Üstümizdäki ýylda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga

mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanynda

onuň esaslandyryjysy tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Ýaşulular geňeşini döretmek

çözgüdiniň kabul edilmegi halkymyzyň ynsanperwer ýol-ýörelgeleriniň, ýagşy

dessurlarynyň netijeli dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.

Paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde Milli Geňeşiň Halk

Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat

bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji

mejlisinde Türkmenistanyň Maşgala kodeksi, degişli Kanunlary bilen

baglanyşykly meseleleriň hem-de howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam

bermek boýunça öňde durýan wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy

halkymyzyň abadan hem bagtyýar durmuşy, ýaş nesilleriň sagdyn ösüp-

ulalmaklary üçin örän uly aladalaryň edilýändiginiň, bu ugurda alnyp barylýan giň

möçberli işleriň oňyn netije berýändiginiň aýdyň beýany boldy» diýip, maslahatda

çykyş edenler buýsanç bilen nygtadylar. Ýurdumyzda sagdyn durmuş

ýörelgeleriniň berkidilmegi, ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli adamlar

bolup ýetişmekleri, howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam bermek,

olaryň saglygyny dikeltmek babatda berkarar döwletimizde durmuşa geçirilýän

işler baradaky gürrüňler maslahatda edilen çykyşlaryň özenini düzdi.


Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara

hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna

howandarlyga mätäç çagalara paýtagtymyzyň we welaýatlaryň lukmançylyk

edaralarynda dürli operasiýalaryň ýerine ýetirilmegi, operasiýalar hem-de

lukmançylyk enjamlaryny satyn almak üçin tölegleriň geçirilmegi ata-

babalarymyzyň mätäje hemaýat etmek babatdaky asylly ýörelgeleriniň täze

eýýamda mynasyp dowam etdirilýändiginiň güwäsidir. Munuň üçin maslahatda

çykyş edenler Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs

ýürekden hoşallyklaryny beýan edip, egsilmez alkyş aýtdylar.