Habarlar
16.12.2022

Welaýatymyzda Täze ýyl arçalarynyň baýramçylyk yşyklarynyň ýakylyş

dabarasy ýokary ruhubelentlige beslendi.

Asuda çaýkanyp ýatan gojaman Hazaryň üsti bilen milli gämimizde uzak

ýollary aşyp gelen Aýazbaba bilen Garpamygy bagtyýar çagalar ýokary

ruhubelentlik duýgusy bilen garşyladylar. Deňiz kenarlaryndan Türkmenbaşy

şäheriniň gözelliklerini synlan Aýazbabadyr Garpamygyň gadamy mawy

Hazaryň merjeni bolan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky biri

beýlekisinden zyýada myhmanhanalaryň, sagaldyş we dynç alyş merkezleriniň

üstünden düşdi. Täze ýylyň arzyly myhmanlary ýolugra deňizýaka şäherde

ulanmaga berlen köpugurly hassahanasynyň gözel binasyny, Halkara deňiz

portuny synlap, welaýat merkezine sary ýollaryny dowam etdiler.

Welaýat merkeziniň merdana hem agzybir ýaşaýjylary uzak ýoldan gelen

Aýazbabadyr Garpamygy mähirli garşyladylar. Balkanabat şäherindäki döwrebap

täze binalaryň nurana görnüşleri Aýazbaba bilen Garpamygyň nazaryny

özlerinde egledi.

Aýazbabadyr Garpamyk soňra Bereket etrabynyň çäginde täze açylan

Galkynyş şäherçesine bardylar. Döwrebap şäherçede 300 hojalyga niýetlenen üç

we dört otagly öýler, ajaýyp binalar bagtyýar ýaşaýjylar üçin zerur bolan ähli

ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokary derejede üpjün edilendigini tassyklaýar.

Belent başly Sünt-Hasar daglaryndan aşyp, tebigatyň juda täsin gözelligini

synlap, Magtymguly etrabyna gelen arzyly myhmanlar etrap merkezindäki

Magtymguly Pyragy muzeýine aýlanyp, bu ýerdäki taryhy gymmatlyklary höwes

bilen synladylar. Täze ýylyň hormatly myhmanlarynyň ruhubelent gezelenji

soňra Esenguly etrabynda täze gurlan «Arkadagyň nesilleri» çagalar medeni dynç

alyş merkezinde dowam etdi.

«Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňünde welaýatymyzyň Täze ýylyň Baş

arçasynyň yşyklarynyň ýakylyş dabarasy uly şatlyk-şowhuna, egsilmez joşguna

eýe boldy. Türkmen müçenamasyndaky ýyllaryň eýeleri bolan dürli haýwanlaryň


keşplerini janlandyran körpeler Aýazbaba bilen Garpamygy şatlyk-şowhun bilen

garşy aldylar. Soňra Aýazbaba bilen Garpamyk körpeleriň haýyşyny ýerine

ýetirip, welaýatyň Täze ýylyň Baş arçasynyň yşyklaryny ýakdylar. Dürli

öwüşginlerde şugla saçýan ajaýyp yşyklar, asmana uçurylan howa şarlary,

döwrebap aýdym-sazlaryň belent owazy baýramçylyk dabarasynyň geçýän ýerini

şatlyk-şowhuna besledi. Aýazbabadyr Garpamykdan Täze ýyl sowgatlaryny alan

çagalar bezemen arçanyň daşynda döwre gurap aýlandylar. Olar bagtyýar

çagalygy, ajaýyp döwrümizi, Täze ýyly wasp edýän goşgulary, aýdymlary

aýtdylar, küşt depip, tans etdiler. Özleriniň Täze ýyl arzuwlaryny beýan etdiler.

Bagtyýar çagalyk üçin Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza

egsilmez alkyş aýtdylar.

Täze ýyl arçasynyň yşyklarynyň ýakylyş dabaralary welaýatymyzyň ähli

etraplarydyr şäherlerinde hem ýokary ruhubelentlige beslenip, çagalaryň ata

Watanymyza, Gahryman Arkadagymyza, egsilmez söýgüsiniň aýdyň beýanyna

öwrüldi.

13.12.2022

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk şanly senesiniň toý çäreleriniň

giň gerimlerde dowam edýän günlerinde welaýatymyzyň Bereket etrabynyň

Gulmaç geňeşliginiň çäginde gurlan täze, döwrebap Galkynyş şäherçesiniň

acylyş dabarasy uludan tutuldy.

Dabarada döwrebap şäherçäni sowgat eden hormatly Prezidentimiziň

adyna hoşallyk sözleri aýdylyp, şirin aýdym-sazlar, joşgunly gazallar şol

alkyşly sözleriň üstüni ýetirdi. Asylly däbe eýerilip, ýaşulularyň ak patasy bilen

toý bagynyň kesilen pursadynda dabara gatnaşyjylaryň şatlykly sesleri, aýdym-

sazyň göçgünli owazy töwerege ýaň saldy.

Soňra dabara gatnaşyjylar 300 hojalyga niýetlenip gurlan täze şäherçäniň

döwrebap köçeleri bilen ýöräp, bu ýerde döredilen giň mümkinçilikler bilen

tanyşdylar. Ýolugra olar medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlaryna, milli

sport oýunlaryna tomaşa etdiler.

Şäherçäniň merkezindäki 200 orunlyk medeniýet öýi tomaşaçylar zalyny,

döwürleýin neşirler bilen tanyşmak, kitap okamak, sungatyň dürli ugurlary bilen

meşgullanmak, düri çäreleri geçirmek üçin zerur bolan ähli mümkinçilikleri

özünde jemleýär. Medeniýet öýüniň öňünde guralan dabara milli

medeniýetimizi ösdürmekde, täze zehinleri ýüze çykarmakda ähli tagallalary

edýän Arkadagly Serdarymyza çäksiz hoşallygyň beýanyna öwrüldi. Bu ýerde

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan

«Şadyýan gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň baş potratçylygynda gurlan

döwrebap şäherçäniň gurluşygynda yhlasly zähmeti bilen tapawutlanan

gurluşykçylara hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar

şowhunly el çarpyşmalaryň astynda gowşuryldy.

Şäherçäniň giň mümkinçilikleri bilen ýakyndan tanyşlygyň dowamynda

dabara gatnaşyjylar Galkynyş şäherçesine bezeg berjek seýilgähde guralan bag

ekmek çäresine agzybirlik bilen gatnaşdylar.


Galkynyş şäherçesiniň döwrebap binalarynyň hatarynda mynasyp orun

alan azyk, şeýle-de azyk we senagat harytlary dükanlary täze şäherçäniň ilatyna

gündelik zerur bolan harytlary hödürleýär.

Bagtyýar nesilleriň milli ruhda terbiýelenmegi üçin ähi amatlyklary

özünde jemleýän 160 orunlyk çagalar bagynda we 320 orunlyk orta mekdepde

ýaş nesiller dabaranyň myhmanlaryny aýdym-sazlar bilen garşyladylar.

Üç we dört otagly ýaşaýyş jaýlaryna göçüp baran bagtyýar raýatlaryň

ojaklarynda bolup, olaryň şatlyklaryna goşulyşylan pursatlar has-da ýatda

galyjy boldy. Öýlerde bereketli saçaklar giňden ýazylyp, duz-tagam dadyldy.

Döwrebap şäherçä şeýle-de Geňeşligiň edara binasy, saglyk öýi,

aragatnaşyk ulgamynyň, ýangyn howpsuzlygy bölüminiň binalary, 300 orunlyk

metjit, dynç alyş seýilgähi bezeg berýär. Agyz suwy, lagym, gaz, elektrik

geçirijileriniň çekilmegi şäherçäniň bagtyýar ýaşaýjylaryny gündelik durmuş

zerurlyklary bilen bökdençsiz üpjün edýär.

Halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy üçin nusgalyk tutumlary amala

aşyrýan Arkadagly Serdarymyzy alkyşlaýan hoşallyk sözleri täze şäherçäniň

açylyş dabarasyna gatnaşyjylaryň dilleriniň senasyna öwrüldi.

18.11.2022

Welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Gurbanguly Berdimuhamedow

adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat

gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisinden gelip çykýan

wezipelere bagyşlanyp, «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky

bilen döwletdir!» atly maslahat geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly

eneler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary,

ýaşlar gatnaşdylar.

«Üstümizdäki ýylda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga

mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanynda

onuň esaslandyryjysy tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Ýaşulular geňeşini döretmek

çözgüdiniň kabul edilmegi halkymyzyň ynsanperwer ýol-ýörelgeleriniň, ýagşy

dessurlarynyň netijeli dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.

Paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde Milli Geňeşiň Halk

Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat

bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji

mejlisinde Türkmenistanyň Maşgala kodeksi, degişli Kanunlary bilen

baglanyşykly meseleleriň hem-de howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam

bermek boýunça öňde durýan wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy

halkymyzyň abadan hem bagtyýar durmuşy, ýaş nesilleriň sagdyn ösüp-

ulalmaklary üçin örän uly aladalaryň edilýändiginiň, bu ugurda alnyp barylýan giň

möçberli işleriň oňyn netije berýändiginiň aýdyň beýany boldy» diýip, maslahatda

çykyş edenler buýsanç bilen nygtadylar. Ýurdumyzda sagdyn durmuş

ýörelgeleriniň berkidilmegi, ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli adamlar

bolup ýetişmekleri, howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam bermek,

olaryň saglygyny dikeltmek babatda berkarar döwletimizde durmuşa geçirilýän

işler baradaky gürrüňler maslahatda edilen çykyşlaryň özenini düzdi.


Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara

hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna

howandarlyga mätäç çagalara paýtagtymyzyň we welaýatlaryň lukmançylyk

edaralarynda dürli operasiýalaryň ýerine ýetirilmegi, operasiýalar hem-de

lukmançylyk enjamlaryny satyn almak üçin tölegleriň geçirilmegi ata-

babalarymyzyň mätäje hemaýat etmek babatdaky asylly ýörelgeleriniň täze

eýýamda mynasyp dowam etdirilýändiginiň güwäsidir. Munuň üçin maslahatda

çykyş edenler Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs

ýürekden hoşallyklaryny beýan edip, egsilmez alkyş aýtdylar.

03.11.2022

Bereket şäherindäki ýod önümçiligi kärhanasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny

ýokary zähmet üstünliklerine beslemek ugrunda tutumly işler amala aşyrylýar. Häzirki

zaman kärhanasynyň hünärmenleri ýylyň başyndan bäri 6 million 558 müň manatlyk

önüm taýýarlap, bu baradaky meýilnamany 131 göterim ýerine ýetirdiler.

Her ýylda ýodly taýajyklaryň 250 millionyny, ýodly galamlaryň 50 millionyny hem-

de diş tamponlarynyň 500 müňüsini öndürmeklige niýetlenilip, dünýäniň öňdebaryjy

döwletleriniň meşhur kompaniýalarynyň enjamlary bilen üpjün edilen kärhanada

öndürilen önümler bellenilen meýilnama esasynda müşderilere ugradyldy.

Önümçilik bölümleriniň ählisi kompýuterler arkaly awtomatlaşdyrylan usulda

dolandyrylýan kärhanada öndürilýän önümler ýokary hilliligi bilen tapawutlanyp, uly

islegden peýdalanýar. Kärhanada esasy önümlerden başga-da, göwherli ýaşyl galamlary,

lukmançylyk pamyklarynyň dürli görnüşlerini, ilkinji lukmançylyk kömeginiň gutularyny we

beýlekileri taýýarlamak hem üstünlikli alnyp barylýar. Munuň özi kärhana netijeli we

düşewüntli işlemäge mümkinçilik berýär.

31.10.2022

Magtymguly etrabynyň Sumbar we Çendir jülgeleri nar agaçlaryny ylmy esaslara

daýanýan köpýyllyk tejribeler arkaly ösdürip ýetişdirmekde meşhur künjekdir. Dag

derelerinde, Sumbar derýasynyň boýlarynda ýabany ösýän nar agaçlarynyň aýratyn görnüşleri

Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir. Etrabyň kärendeçi bagbanlarynyň, telekeçileriniň

irginsiz tagallalary netijesinde bu miwe köpçülikleýin ösdürilip ýetişdirilýär. Oba

ýaşaýjylarynyň şahsy melleklerinde, şeýle hem kärendesine alnan ýerlerde giňden ösdürilip

ýetişdirilýän naryň her bir görnüşi biri-birinden gabygynyň galyňlygy, dänesiniň gaty-

ýumşaklygy, miwesiniň turşulygy, süýjüligi, tagamlylygy, yssa, sowuga hem-de kesellere

durnuklylygy boýunça tapawutlanýarlar. Beýikligi adatça 2-3 metrden hem geçýän nar

agaçlarynyň her bir düýbüniň hasyllylygy görnüşlerine görä 20 kilogramdan 70 kilograma

çenli baryp ýetýär. Nar miweleriniň käbir aýratyn saýlanyp alnan görnüşleriniň her biriniň

agramy bolsa 500-600 grama deň gelýär.

Häzirki wagtda etrabyň kärendeçi bagbanlary bitginli nar hasylyny ýygmak işlerini

guramaçylykly alyp barýarlar. Ýetişen miweleri ýygnap almagyň häzirki depgini etrap

boýunça «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda nar miwesini ýygnap almak baradaky

wezipäniň abraý bilen berjaý ediljekdigine güwä geçýär.

Şu ýylda etrabyň kärendeçi bagbanlarydyr telekeçileri dürli miweleriň: almadyr

armydyň, şetdalydyr garalynyň, erikdir üzümiň bol hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Ýylyň

başyndan bäri etrap boýunça ýüzlerçe tonna dürli miweler ýygnalyp, satuwa ugradyldy.