Habarlar
23.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki Türkmeniň Ak öýi binasynyň toý dabaralar zalynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, Balkan welaýat ýörite sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda aýdym sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

22.06.2022

Geçen ýyl 15 gektar meýdana bugdaý ekip, her gektardan30 sentner hasyl ýygnan Guwanç Täçmyradow — ene topraga yhlasy bilen hormat gazanan daýhanlaryň biri. Onuň buýsançly gürrüňlerinden ýylboýy çeken zähmetiniň ýerine düşendigini aňmak kyn däl.

— «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda, tüweleme, bugdaýymyz bitginli boldy. Kärendesine alan 5 gektar meýdanymdan oňat hasyl aldym. Gazanan zähmet üstünligimiz döwlet derejesinde edilýän aladalaryň miwesidir. Sebäbi ýer eýeleri döwletimiz tarapyndan ähli aladalar bilen gurşalandyr — diýip, gallaçykärendeçi gürrüň berýär.

Indi on bir ýyl bäri ene topraga hyzmat edip gelýän kärendeçi ýigit bilen gürrüňimiz alşyp gitdi. Görüp otursak, ol 5 gektar meýdanda gowaça ekip, oňa ideg işlerinem utgaşykly alyp barýan eken. 3 gektar meýdana gant şugundyryny ekmek hem onuňşu günlerki esasy aladalarynyň biri. Guwanç oba hojalyk ekinleriniň bu görnüşlerinden hem bereketli hasyl almakda ýeterlik tejribe toplapdyr. «Elbetde, toprak bilen dil tapyşmak ilkibada kynrak bolýar eken. Şonda agam Saparmämmet Täçmyradow el we dil kömegini gaýgyrmady, daýhançylykda esasy halypam boldy. Häzire çenli hem meýdan işinde bir zatdan göwnüm suw içmese, oňa geňeşýärin. Derrew işler oňuna bolup gidiberýär» diýip, Guwanç gürrüň berýär.

Halypanyň aýdanlaryna berk eýerýän kärendeçi daýhana yhlasly zähmeti rysgal-bereket, abraý-hormat getirýär. Ol geçen ýyl «Watana bolan söýgüsi üçin» medalyna mynasyp bolýar. «Halal zähmet çekeniň gadyrynyň bilinýän ajaýyp döwrümiz bar. Halkyna şeýle döwri peşgeş beren Gahryman Arkadagymyza, ajaýyp döwrüň binýadyny has-da berkidýän Arkadagly Serdarymyza alkyş aýdýarys» diýip, Serdar etrabynyň «Arkaç» daýhan birleşiginiň tejribeli kärendeçisi G.Täçmyradow nygtaýar.

21.06.2022

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň galla hasylyny öz wagtynda ýygnap almakda gyzgalaňly dowam edýän joşgunly zähmete awtoulag sürüjileri hem mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Öndürijilikli zähmeti bilen tapawutlanýan şeýle sürüjileriň birem “Balkanawtoulag” önümçilik birleşiginiň sürüjisi Rejepmämmet Babaýewdir. Ol özüniň erk edýän “KamAZ” kysymly awtoulagy bilen jogapkärli möwsümiň ilkinji günlerinden joşgunly zähmetiň jümmüşinde.

         — Men 2007-nji ýyldan bäri galla oragyna gatnaşyp, daýhanlarymyzyň ýetişdiren ak bugdaýynyň isripsiz ýygnalyp, Watan harmanyna tabşyrylmagyna goşandymy goşup gelýärin. Özüm Bereket etrabynda doglup, şol ýerde hem önüp-ösdüm. Şonuň üçin ekerançylyk — meniň üçin tanyş iş. Ýetişdirilen hasyl — tutuş halkyň rysgaly. Ony ýygnamak işi örän jogapkärli, muňa oňat düşünýäris. Her günde awtoulagym bilen 30-40 tonna töweregi bugdaý hasylyny kabul ediş nokatlaryna daşamagyň hötdesinden gelýärin — diýip, Rejepmämmet gürrüň berýär. 

20.06.2022

Serdar etrabynyň ekin meýdanlaryndan ýygnalýan bugdaý hasylyny galla kabul edýän nokatlara daşamakda «Balkanawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Baýram Baýramdurdyýew hem göreldeli zähmet çekýär.

— Ak bugdaýyň egsilmeýän berekedi — halkymyzyň tutuş ýylyň dowamynda iýjek çöregi. Çörek bolsa halkymyz üçin iň mukaddes zatlaryň biridir. Şonuň üçin hem galla oragyna gatnaşmagy özümize bildirilýän uly ynam hasap edýäris. Şol ynamy ödemek abraý-hormatyňy beýgeldýär. Indi on ýedi ýyl bäri galla oragyna gatnaşyp gelýärin. Ak bugdaý harmanlarynyň gözümiziň alnynda beýgelip barýandygy göwnümizi göterýär. Şonuň üçin hem biz işde hiç hili argynlyk duýamzok. Öndürijilikli işlemekde döredilýän şert-mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimize sag bolsun aýdýarys — diýip, «KamAZ» kysymly ýük awtoulagy bilen mydama hyzmata taýyn sürüji gürrüň berýär. Az wagtlyk gürrüňimiz paýawlandessine sürüji ulagyny işledip, bugdaý hasylyny ýygnaýan kombaýnlara tarap ugrady.

13.06.2022

 12-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenip geçilen Ylymlar güni mynasybetli «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde  «Ylym — mynasyp durmuşyň kepili» ady bilen dabaraly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Onda çykyş  edenler ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynda gazanylan üstünlikler, ýetilen belent sepgitler dogrusynda gürrüň etdiler. Ajaýyp döwrümizde ylym-bilim işgärleriniň işlemegi, zehinli ýaşlaryň ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmegi üçin ähli şert-mümkinçilikleriň döredilendigini buýsançly bellediler. Özleri barada uly alada edýän hormatly Prezidentimize alkyş aýtdylar. Soňra talyp ýaşlaryň ýerine ýetirmeklerinde aýdym-sazly çykyşlara uly orun berildi. 

Ylmy-amaly maslahatyň dowamynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» institutynyň işgärlerine, Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň göreldeli mugallymlarynadyr talyplaryna diplomlar hem-de sowgatlar gowşuryldy.