Habarlar
09.05.2024

Welaýatymyzda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy ýokary ruhubelentlikde bellenip geçildi. Taryhy senä bagyşlanan esasy çäre Balkanabat şäherindäki «Baky ot» ýadygärliginiň ýanynda bolup, welaýat we Balkanabat şäher häkimlikleriniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärler, hormatly ýaşulular, mährem eneler, ýaşlar ýadygärlige gül goýmak dabarasyna gatnaşdylar. Beýik Watançylyk urşunda ildeşlerimiziň görkezen edermenlikleri bu ýerde ýene bir gezek hormat bilen ýatlanyldy. Dabara ýygnananlar halk hakydasynyň mizemez nyşany bolan «Baky ot» ýadygärligine ter gülleri goýup, Watan üçin söweşen gerçekleriň gahrymançylygynyň öňünde tagzym etdiler.

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni mynasybetli welaýatymyzyň etrap-şäherlerinde hem baýramçylyk çäreleri ýokary guramaçylykda geçirildi. Olarda pederlerimiziň geçen şöhratly ýoly, uruş döwrüniň kynçylykly günleri ýatlanyldy. Hormatly Prezidentimize uruş weteranlaryna, tylda zähmet çeken ildeşlerimize goýýan hormat-sarpasy üçin alkyş sözleri aýdyldy.

08.05.2024

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni mynasybetli welaýatymyzda aýdym-sazly dabaralar giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Şeýle dabaralaryň biri  «Watan goragy mukaddesdir» ady bilen Balkanabat şäher häkimliginiň, şäher medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklarynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta  hünär okuw mekdebiniň mejlisler jaýynda geçirildi. Oňa uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlary, tylda zähmet çekenler, harby gullukçylar we edara-kärhanalaryň işgärleri gatnaşdylar.

Çärede çykyş edenler asuda durmuş üçin baş goýan gahrymanlarymyzyň, merdana esgerlerimiziň görkezen gaýduwsyzlyklary, edermenlikleri hakynda gürrüň berdiler, ýaş nesillerimizi watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde olaryň nusgalyk mekdep bolup durýandyklaryny nygtadylar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzyň erkinligi, azatlygy ugrunda döş gerip söweşen uruş weteranlarynyň, olaryň ýanýoldaşlarynyň we tylda zähmet çeken ildeşlerimiziň sarpasynyň mydama belent tutulýandygyny buýsanç bilen bellediler. Halkymyzy eşretli hem-de bolelin durmuşda ýaşadýan Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.

Dabarada şäher medeniýet bölüminiň sungat ussatlarynyň taýýarlan aýdym-sazly çykyşlaryna giň orun berildi. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň, Beýik Ýeňşiň, dost-doganlygyň waspy belentden ýetirildi. «Miras», «Nurana», «Tumar» tans toparlarynyň ýerine ýetiren ajaýyp tanslary baýramçylyk dabarasyna gatnaşanlaryň göwünlerini galkyndyrdy. Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň «Küştdepdi» tansy el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Baýramçylyk çäresiniň ahyrynda uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna, tylda zähmet çekenlere jemgyýetçilik guramalarynyň ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. 

03.05.2024

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdepde welaýat Baş bilim müdirliginiň, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Uzyn saçly gyzlar» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Orta mekdepleriň 7 — 11-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlaryň arasynda gyz edebiniň gözelligini ýaýmagy, türkmen gyzlaryna mahsus bolan saçlaryny gorap saklamagy, Magtymguly Pyragynyň «Gözel sen» diýen goşgusynda waspy ýetirilýän gözellikleri wagyz etmegi maksat edinen bäsleşik üç şertden ybarat boldy. Onuň şertlerine laýyklykda, gyzlar öz saçlaryny çeper sözde wasp etdiler. Saça oňat ideg edip saklamak, onuň tarlarynyň gyrylmagynyň öňüni almak baradaky yrymlary, aýtgylary aýtdylar. Emin agzalary tarapyndan berlen sowallara dogry jogap berdiler. Özlerine okamak, öwrenmek üçin ähli şertleri döredýän Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş aýtdylar.

Bäsleşigiň jemi jemlenilende, gyzlaryň ýaş aýratynlyklaryna görä baha berildi. Netijede, Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdebiň okuwçysy Nowça Annamämmedowa, şol şäherdäki 7-nji orta mekdebiň okuwçysy Aýjemal Mejidowa, Türkmenbaşy şäherindäki 5-nji orta mekdebiň okuwçysy Medine Myradowa birinji orunlara mynasyp boldular. Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesindäki 32-nji orta mekdebiň okuwçysy Gülzada Hajyýewa, Balkanabat şäherindäki 22-nji orta mekdebiň okuwçysy Bibimerýem Gurbanowa ikinji, Etrek etrabyndaky 4-nji orta mekdebiň  okuwçysy Nurana Gylyçdurdyýewa, Gyzylarbat etrabyndaky 29-njy orta mekdebiň okuwçysy Oguljennet Gurbangeldiýewa hem-de şol etrapdaky 16-njy orta mekdebiň okuwçysy Täzegül Hydyrowa üçünji orunlary eýelediler. 

01.05.2024

Welaýat merkezindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Türkmen halysy — milli buýsanjymyz» atly haly we haly önümleriniň sergi bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ýurdumyzda giňden belleniljek Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli hem-de türkmen zenanlarynyň görelde mekdebine öwrülen Gahryman Arkadagymyzyň käbesi Ogulabat ejäniň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ejesi, Türkmenistanyň at gazanan halyçysy Ogulgerek gelnejäniň el işleriniň nusgalaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň çeper halyçylyk kärhanalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda geçirilen bäsleşik halkymyzyň ruhy we medeni mirasyny aýawly saklamagy we wagyz etmegi, ýaş halyçylaryň has ökdelerini ýüze çykarmagy, olaryň bu käre bolan höwesini artdyrmagy hem-de bu kesp-käri ýaş gyzlaryň dowam etdirmegini gazanmagy maksat edindi.

«Syrlardan dokalan gözellik», «El bilen döredilen gudrat» we «Gözellik dowamaty» atly şertler boýunça bäsleşen halyçylar haly we haly önümlerinden sergi gurnadylar. Gahryman Arkadagymyzyň «Janly rowaýat», «Arşyň nepisligi» atly kitaplaryna esaslanyp, haly sungatyna bolan buýsançlaryny beýan etdiler. Haly önümleriniň görnüşleri we gelip çykyşlary, tebigy reňkleriň hem-de ýüň ýüplüginiň taýýarlanylyşy barada gürrüň berdiler. Haly önümleri bilen toý kejebesini bezediler. Ene-mamalarymyzdan dowam edip gelýän ajaýyp sungaty içgin öwrenmäge, dünýä ýaýmaga we ýaş nesillere ýetirmäge giň ýollary açan Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza bolan alkyşlaryny gazallaryň, goşgularyň üsti bilen beýan etdiler.

Netijede, Esenguly etrabyndan halyçy Bibisoltan Sarygulyýewa we Gyzylarbat çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Oguljeren Orazgulyýewa birinji, Esenguly etrabyndan halyçy Gülşen Berdigylyjowa we şol etrabyň 10-njy orta mekdebiniň mugallymy Hojabibi Goçmyradowa ikinji, Bereket çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçylary Jumagül Saparmämmedowa we Baýramsoltan Gapurowa üçünji orunlara mynasyp boldular.

Bäsleşikde birinji we ikinji orunlary eýelän halyçylar onuň döwlet tapgyryna gatnaşarlar. 

29.04.2024

Balkan atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramynyň şanyna uludan tutulan dabaralar milli gymmatlyklarymyza buýsanjyň özboluşly subutnamasyna öwrüldi. Baýramçylyk ýörişi bilen badalga alan toý çäreleri türkmen halkynyň dünýäniň medeni ösüşine goşan uly goşandynyň anyk mysaly bolan behişdi bedewlerimize bolan hormat-sarpanyň nusgalykdygyny aýdyň görkezdi. Toplumyň esasy girelgesiniň öňündäki ak öýleriň owadan hatary bilen bezelen meýdançada welaýat, Balkanabat şäher häkimlikleriniň, welaýat medeniýet müdirliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň tagallalary bilen guralan medeni çäreler giňden ýaýbaňlandyryldy. Belentden ýaňlanyp, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň beýik tutumlary, üsti şemally bedewlerimiz joşgun bilen wasp edilen aýdym-sazlar, dutar-gyjagyň hoş owazy, milli tanslar, folklor çykyşlary, görkezilen sahnalar dabaranyň mazmun baýlygyny artdyrdy. Milli oýunlar hem-de sportuň dürli görnüşleri boýunça geçirilen ýaryşlar baýramçylygyň täsirli pursatlarynyň üstüni ýetirdi. Bu ýerde guralan sergide ýerleşdirilen at esbaplaryny, bezeg şaýlaryny, atşynaslyk sungatynyň milli ýörelgelerini beýan edýän işleri, amaly-haşam işlerini hem-de muzeý gymmatlyklaryny toý çäresine gatnaşyjylar uly gyzyklanma bilen synladylar.   

Şeýle göwün göteriji pursatlardan ruhy lezzet alan dabara gatnaşyjylar soňra baýramçylyk at çapyşyklaryna tomaşa etdiler. Üçýaşar atlaryň arasynda 1200 metr aralyga geçirilen birinji çapyşykda 1 minut 27 sekunt wagt görkezip, «Nur önümçilik» söwda gurluşyk hojalyk jemgyýetine degişli Nurly diýen gara at, üçýaşar bedewleriň arasynda ýene-de şol aralyga guralan ikinji çapyşykda welaýat Polisiýa müdirligine degişli Albedewim diýen al at 1 minut 25 sekunt, dört we ulyýaşar atlaryň gatnaşmagynda 1800 metr aralyga geçirilen üçünji çapyşykda welaýat agyz suw müdirligine degişli Näzli diýen al gysrak 2 minut 14 sekunt, dört we ulyýaşar atlaryň arasynda şol aralyga geçirilen dördünji çapyşykda bolsa Röwşen Hyrryýewiň hojalygyna degişli Körpäm diýen dor bedew 2 minut 18 sekunt wagtlary görkezip, pellehanadan birinji bolup geçmegi başardylar.

         Hormatly Prezidentimiziň baş baýragyny almak ugrunda geçirilen bäşinji çapyşyga gatnaşan dört we ulyýaşar bedewler hem 1800 metr aralykda ýyndamlyklaryny görkezdiler. Aýratyn uly şowhuna beslenen bu çapyşyk diýseň çekeleşikli häsiýete eýe bolup, 2 minut 13 sekuntda pellehana gelmegi başaran welaýat Polisiýa müdirliginiň Sazanda-II diýen gara dor bedewi baş baýragy eýelemegi başardy. Bedewiň çapyksuwaryna 50 müň manat hem-de «Zemin» telewizory janköýerleriň al-asmana göterilen şowhunly sesleriniň astynda dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.