Habarlar
16.05.2022

15-nji maýdan başlap, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş möwsümi başlandy. Möwsüm 1-nji sentýabra çenli dowam eder. «Awazada» dynç alyş möwsümini geçirmek isleýän raýatlar öňünden onlaýn tertipde özleriniň dynç aljak myhmanhanalaryndan ýa-da kottejlerinden ýer belläp (bronlap) bilerler. Munuň üçin olar awaza.gov.tm web saýtyndan işjeň peýdalanyp bilerler. Raýatlar web saýtyna girip, oňa öz telefon belgilerini, ýa-da elektron poçtalarynyň adresini girizip, web saýtyň baş sahypasynda dynç aljak myhmanhanasyny ýa-da kottejini saýlap, oňa dynç aljak senesini we adam sanyny, şeýle-de özüne gerekli otag bilen bagly maglumatlary girizmeli.

15.05.2022

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody yzygiderli gämi gurmak üçin taslamalary amala aşyrmaga azyndan 7 — 10 ýyl tejribesi bolan, şeýle-de ýokary bilimli we ýokary hünär derejesi bolan daşary ýurtly we ýerli inženerler hem-de hünärmenler üçin iş ornunyň bardygyny yglan edýär. Bu wezipelerde zähmet çekjek hünärmenleriň zähmet haklary şertnama esasynda daşary ýurt walýutasynda amala aşyrylar. Bildirişde bellenilişi ýaly, tasmalany ýerine ýetirmek üçin işe kabul ediljek hünärmenler iýmit we ýatak jaýy bilen üpjün ediler.

Işe girmek isleýän daşary ýurtly we ýerli hünärmenler şu aşakdaky salgy boýunça habarlaşyp, özlerini gyzyklandyrýan soraglara jogap alyp bilerler.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Şagadam köçesiniň 8-nji jaýy.

Telefon belgileri:

  • (+993 243) 4-94-41,
  • (+993 243) 4-94-43,
  • (+993 243) 4-94-46.

Fax: (+993 243) 4-95-42.

E-Mail: info@balkanshipyard.com.tm, www.balkanshipyard.com.tm

13.05.2022

2022-nji ýylyň maý aýynyň ahyryndan başlap, Kerkiden Türkmenbaşy şäherine uçar gatnawy ýola goýlar. Ozal bu şäherleriň arasynda göni uçar gatnawy ýokdy. Uçar gatnawy her hepdäniň duşenbe güni «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Boeing 737-700 uçarynda amala aşyrylar. Belläp geçsek, Kerki şäherindäki täze halkara howa menzili 2021-nji ýylyň iýun aýynda açylyp ulanylmaga berildi. Türkmen telekeçileri tarapyndan gurlan howa menziliniň sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge mümkinçiligi bar.

10.05.2022

Welaýat döwlet drama teatrynda welaýat medeniýet hem-de welaýat Baş bilim müdirlikleriniň bilelikde guramaklarynda zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Bäsleşige onuň etrap-şäher tapgyrlarynda ýeňiji bolan mekdep okuwçylarynyň 22-si gatnaşdy.

Ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen bäsleşikde kalplary ata Watana buýsançdan doly körpeler, çagalar döredijilik toparlary gezekli-gezegine çykyş edip, ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Ýaş zehinleriň belentden ýerine ýetiren aýdym-sazlary berkarar ýurdumyzyň, ajaýyp döwrümiziň waspy bolup, dabaraly çäräniň şowhunyny has-da artdyrdy. Bäsleşigiň ahyrynda zehinli çagalary ýüze çykarmakda, sungata söýgi döretmekde, olaryň döredijilik ukybyny açyp görkezmekde ähli şert-mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagy arzuw edildi. 

30.04.2022

Ähli döwürlerde hem milli gymmatlygymyz, buýsanjymyz, guwanjymyz, tutumly toýlarymyzyň bezegi bolan bedewlerimiziň hormatyna toýlanýan Türkmen bedewiniň milli baýramy şu ýyl welaýatymyzda has-da giňden bellenildi. Esasy dabaralar hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, Balkan atçylyk sport toplumynda ýaýbaňlandyryldy.

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň şanyna giňden ýaýbaňlandyrylan şunuň ýaly dürlçärelerden, joşgunly ýaňlanaaýdym-sazlardan ruhy lezzet alan dabara gatnaşyjylar atçylyk sport toplumynyň döwrebap çapuw meýdançasynda biri-birine ulaşan at çapyşyklaryna uly höwes bilen tomaşa etdiler. Ýurdumyzyň welaýatlarynyň, Aşgabat şäheriniň bedewleriniň gatnaşmaklarynda ýetginjek çapyksuwarlaryň, uly ýaşly, şeýle-de halypa çapyksuwarlaryň arasynda geçirilen at çapyşyklarynda bedewler özleriniň ýyndamlyklaryny görkezdiler. Öňdeligi eýelän bedewleriň çapyksuwarlaryna hormatly Prezidentimiziň baýragy, gymmatbahaly sowgatlar janköýerleriň şowhuny astynda gowşuryldy.

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guralan dürli dabaralar ahalteke atlarynyň dünýä dolan şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, atşynaslyk sungatymyzyň gadymy däplerini gorap saklamak we baýlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan möhüm işleriň Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hem üstünlikli dowam etdirilýändigini aýdyň görkezdi.