Habarlar
24.01.2024

Balkanabat şäherindäki köpugurly sport toplumynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň guramagynda sportuň gylyçlaşmak görnüşi boýunça ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi.

Paýtagtymyzdan hem-de welaýatlardan zehinli türgenleriň gatnaşan birinjiliginde 17 ýaşdan uly bolmadyk ýaşlaryň arasynda gylyçlaşmagyň şpaga görnüşi boýunça guralan ýaryşda oglanlaryň arasynda Aşgabatdan Arslan Agaýew, gyzlaryň arasynda welaýatymyzdan Ýelizaweta Prytkowa ýurdumyzyň çempiony diýen ada eýe boldular. Bu ýaşdakylaryň arasynda rapira boýunça geçirilen ýaryşda welaýatymyzyň türgenlerine taý tapylman, oglanlaryň arasynda Şatlyk Orazow, gyzlaryň arasynda Çynar Goşungeldiýewa ähli garşydaşlaryndan üstün çykdylar. Gylyç görnüşinde bolsa Mary welaýatyndan Guwanç Gurdow hem-de Ýelizaweta Wodopýanowa hormat münberiniň birinji basgançagyna çykdylar.

         Dört günläp dowam eden birinjilikde 20 ýaşdan uly bolmadyk ýetginjekleriň arasynda geçen ýaryşam gyzykly häsiýete eýe bolup, oňa ýaşy 17-den uly bolmadyk türgenleriň gatnaşmaklaryna hem rugsat edildi. Şpaga boýunça geçen ýaryşda oglanlaryň arasynda Aşgabat şäherinden Şageldi Haýydow, gyzlaryň arasynda welaýatymyzdan Darýa Şewçenko birinji orunlara mynasyp boldular. Welaýatymyzdan Dawut Mämmetnurow bilen Çynar Goşungeldiýewa rapira boýunça geçirilen ýaryşda altyn medallara eýe çykdylar. Balkanly Dawid Kuwadow hem-de Mary welaýatyndan Ýelizaweta Wodopýanowa gylyç görnüşinde guralan ýaryşda birinji orunlary gazanmagyň hötdesinden geldiler.

         Türkmenistanyň birinjiliginde toparlaýyn birinji orna medallaryň iň köpüsini gazanan welaýatymyzyň türgenleri mynasyp boldular. Ikinji orun Mary welaýatynyň, üçünji orun Aşgabat şäheriniň toparlarynyň paýyna düşdi.

         Öňdäki orunlara mynasyp bolan türgenlere Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti tarapyndan Hormat hatlary we medallar, Türkmenistan Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Balkanabat şäher komiteti tarapyndan gymmatbaha sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

17.01.2024

Welaýat häkimliginde hormatly Prezidentimiziň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda halkymyza sowgat beren «Ýaşlar - Watanyň daýanjy» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ýokary ruhubelentlikde geçirilen dabara welaýat we Balkanabat şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalaryň işgärleri, il sylagly ýaşular, mährem eneler, bagtyýar ýaşlar gatnaşdylar.

Dabarada çykyş edenler Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ilkinji kitabynyň çapdan çykmagynyň merdana halkymyzda, aýratyn-da ýaşlarymyzda egsilmez hoşallyk duýgusyny döredendigini belläp geçmek bilen, ajaýyp kitabyň ýaşlar bilen baglanyşykly  bolmagynda çuňňur manynyň bardygyny aýratyn nygtadylar. Bu ýerde edilen çykyşlarda bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň parlak geljegi bolan ýaşlara uly ynam bildirýär hem-de aýratyn bil baglaýar. Geçen ýylda bagtyýar ýaşlarymyzyň ýurdumyzy ösdürmek, onuň halkara abraýyny belende galdyrmak ugrunda uly işleri durmuşa geçirendilerini belläp geçmek gerek. Kitap olaryň ykdysadyýet, medeniýet, saglygy goraýyş, ylym-bilim, sport we beýleki ulgamlarda, ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynda alyp barýan işleriniň waspy ýetirilýär, berkarar ýurdumyzda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!», hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp taglymatlary esasynda ýaş nesil hakynda edilýän aladany özünde jemleýan ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň esaslary açylyp görkezilýär. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýölbaşçylygynda alnyp barylýan bu syýasat täze taryhy döwürde ýaşlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagyna, sagdyn ösmegi, ylym-bilim almagy, hünär öwrenmegi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik, durmuş-ykdysady we medeni durmuşyna işjeň gatnaşmagy üçin ähli şertleri döretmäge gönükdirilendir. Watan mertebesi, mukaddesligi, ezizligi baradaky gymmatly pikirler ýaşlar üçin gollanma bolup hyzmat etjek bu kitabyň içinden eriş-argaç bolup geçýär hem-de Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyza, mukaddes topragymyza bolan söýgi- buýsanjymyzy has-da artdyrýar. Tanyşdyrylyş dabarasynda çykyş eden ýaşlar hem döwlet Baştutanymyzyň ýaş nesil barada edýän aladalaryna jogap edip, ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşantlaryny goşjakdyklaryna ynandyrdylar. Dabarada Watanymyzyň daýanjy daýanjy bolan ýaşlara uly ynam bildirýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagy arzuw edildi.

Welaýatyň medeniýet we sungatussatlarynyň yerine ýetirmeginde ýaňlanan joşgunly aýdym-sazlar dabara aýratyn öwüşgin çaýdy. Olarda berkarar ýurdumyzda alnyp barylýan beýik işleriň, ajaýyp zamanamyzyň, bagtyýar ýaşlygyň waspy yetirildi.

Işjen ýagdaýda geçen dabarada hormatly Prezidentimiziň adyna Ýüzlenme kabul edildi.

15.01.2024

Welaýat häkimliginiň, welaýat medeniýet müdirliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli Balkanabat şäherindäki nebitçileriň medeniýet köşgünde dabaraly maslahat geçirildi. «Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň belent pähim-paýhasy, dünýä dolýar Magtymguly Pyragynyň sarpasy» diýen at bilen geçirilen maslahata Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň we ýaşuly nesliň wekilleri, saglygy goraýyş, bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri, talyp ýaşlar gatnaşdylar. 

Ýokary ruhubelentlikde geçiren maslahatda edilen çykyşlarda täze ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edilmeginiň taryhy ähmiýetine aýratyn üns çekildi. Munuň özi zähmetsöýer halkymyzyň ýürek arzuwynyň aýdyň beýanydyr. Geçen ýyllarda bolşy ýaly, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda hem hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda berkarar Watanymyzda uly zähmet ýeňişleri gazanylar, il-ýurt bähbidine gönükdirilen iri möçberli taslamalar rowaçlyklara beslener. Geçen ýylda badalga berlen işler Magtymguly Pyragynyň adyny buýsanç bilen göterýän ýylda dowamatyny tapar. Maslahatda şular dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi hem-de ýurdumyzy rowaçlyklaryň ýoly bilen röwşen geljege ynamly alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiziň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, alyp barýan beýik işleriniň rowaç bolmagy arzuw edildi.

Maslahatda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň, welaýat ýörite sungat mekdebiniň talyp ýaşlarynyň  taýýarlan aýdym-sazly çykyşlaryna giň orun berildi. Ussatlyk bilen ýerine ýetirilen aýdym-sazlarda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň amala aşyrýan il-ýurt bähbitli işleri, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri, pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy wasp edildi.

01.01.2024

Täze ýyl baýramyna welaýatymyzda hem guramaçylykly taýýarlyk görüldi. Oba-şäherlerdäki köçeler, şaýollar, seýilgähler, meýdançalar, edara we ýaşaýyş binalary baýramçylyk lybasyna beslendi.

          Welaýat merkezindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňün­dä­ki meýdança — we­la­ýa­tyň baş ar­ça­sy­nyň ýa­ny­na il sy­lag­ly ýa­şu­lu­lar, mäh­rem ene­ler, bag­ty­ýar ça­ga­lar, ýaşlar, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň we­kil­le­ri, edara-kärhanala­ry­ň ýol­baş­çy­la­ry, me­deni­ýet we sun­gat iş­gär­le­ri ýyg­nan­dy­lar. Yşyk­lary bi­len tö­we­re­gine ýal­kym saç­ýan Tä­ze ýyl ar­ça­sy­ göz gamaşdyry­jy öwüşginlere bes­lenip, baý­ram­çy­lyk şow­hu­ny gö­wün­le­re şat­lyk paý­la­dy.   

Arkadag we Aşgabat şäherleriniň, welaýatlaryň sungat ussatlarynyň baýramçylyk çykyşlary teleköpri arkaly görkezilip başlandy. Dabara gatnaşyjylar bu çykyşlara höwes bilen tomaşa etdiler. Soňra çykyş etmek gezegi biziň welaýatymyzyň wekilleriniň paýyna düşdi. Baş arçanyň ýanyna welaýatyň häkimi H.Aşyrmyradow, il sylagly ýaşulular, mährem eneler we körpe nesliň wekilleri jemlendiler. Dabarada çykyş edenler türkmen halkyny, Gahryman Arkadagymyzy hem-de hormatly Prezidentimizi ýetip gelen Täze — 2024-nji ýyl bilen gutladylar we tä­ze ýyl­da her bir ag­zy­bir türk­men oja­gy­na abadançylygyň, uly üs­tünlik­le­riň, döw­let­li-döw­ra­nyň, bag­ty­ýar durmuşyň ýa­ran bol­ma­gyny, eziz Watanymy­zyň ösüş­le­ri­niň mun­dan beý­läk hem rowaç­lyk­la­ra bes­len­me­gini ar­zuw etdiler. Sungat  us­sat­la­ry­nyň ýeri­ne ýe­tirmek­le­rin­de ýaň­la­nan Tä­ze ýyl aý­dy­my da­ba­ra­nyň şow­hu­ny­ny has-da art­dyr­dy. Tans to­par­la­ry­nyň joşgun­ly çy­kyş­la­ry baýramçylyk çäresine öz­bo­luş­ly öwüş­gin çaý­dy.

Wagt ýarygijä golaýlaberende, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagy bilen ýüzlendi. Dabara gatnaşyjylar teleýaýlym arkaly Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baýramçylyk Gutlagyny uly ruhubelentlik bilen diňlediler we ol hemmeleriň kalbyndaky buýsanç duýgusyny artdyrdy.

29.12.2023

Diýarymyzyň çar künjünde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem Täze ýyl mynasybetli dürli mazmunly baýramçylyk çäreleri biri-birine ulaşýar. Welaýat döwlet drama teatrynyň baýramçylyk öwüşginleri bilen sazlaşýan ajaýyp sahnasynda iki günläp dowam eden «Gülki sowgady» atly degişme oýny, welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň, welaýat ýörite sungat mekdebiniň talyplarynyň ýerine ýetiren aýdym-sazlary, tanslary şeýle çäreleriň üstüni ýetirip, tomaşaçylaryň baýramçylyk ruhuny has-da belende göterdi. Teatryň artistleri Arslan Mämmetgulyýewiň, Rusdam Arazmämmedowyň, Berdi Berdiýewiň, Bäşim Ataýewiň, Arslan Hojagurbanowyň ýerine ýetiren degişme sahnalary tomaşaçylara ýatdan çykmajak pursatlary peşgeş berdi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny, ösüşlere beslenýän döwrümizi, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň dünýäde uly goldawa eýe bolýan beýik tutumlaryny, Täze ýyly wasp edýän joşgunly aýdym-sazlar tomaşaçylara ajaýyp baýramçylyk sowgady boldy. «Bagtyýarlyk» hem-de «Dehistan» aýdym-tans we folklor etnografiýa toparlarynyň ýerine ýetiren milli tanslary şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Aýazbabadyr Garpamygyň gatnaşmagynda geçirilen baýramçylyk çäresinde çykyş eden medeniýet we sungat ussatlary türkmen medeniýetini, sungatyny ösdürmekde, adamlaryň medeniýetli dynç almaklary üçin ähli şertleri üpjün etmekde döredip berýän mümkinçilikleri üçin türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.