Habarlar

Ýokary hilli önümler

23.01.2023

Bereket şäherindäki kämil önümçilik enjamlary bilen üpjün edilen ýod

önümçiligi kärhanasynda öndürilýän önümler müşderileriň artýan isleglerinden

peýdalanýar. Dünýä ylmynyň iň soňky gazanan enjamlary ornaşdyrylan

kärhananyň bu ýerde gurulmagy ýurdumyzyň günbatar sebitinde gymmatly çig

mal bolan ýoduň uly gorlarynyň jemlenenligi bilen baglanyşyklydyr. Ýeri gelende

aýtsak, döwrebap kärhananyň önümçilik kuwwaty ýylda ýodly taýajyklaryň 250

millionyny, ýodly galamlaryň 50 millionyny, diş serişdeleriniň bolsa 500 müň

sanysyny öndürmäge mümkinçilik berýär. Şunuň ýaly önümçilik

mümkinçiliklerine eýe bolan kärhanada ýylyň başyndan bäri 8 million 44 müň

manatlyga barabar lukmançylyk serişdeleri öndürilip, 124 göterim zähmet

üstünligi gazanyldy. Kärhanada öndürilýän önümler ýokary hil derejesi arkaly

tapawutlanýar.