Habarlar

Datly-datly miweler

31.10.2022

Magtymguly etrabynyň Sumbar we Çendir jülgeleri nar agaçlaryny ylmy esaslara

daýanýan köpýyllyk tejribeler arkaly ösdürip ýetişdirmekde meşhur künjekdir. Dag

derelerinde, Sumbar derýasynyň boýlarynda ýabany ösýän nar agaçlarynyň aýratyn görnüşleri

Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir. Etrabyň kärendeçi bagbanlarynyň, telekeçileriniň

irginsiz tagallalary netijesinde bu miwe köpçülikleýin ösdürilip ýetişdirilýär. Oba

ýaşaýjylarynyň şahsy melleklerinde, şeýle hem kärendesine alnan ýerlerde giňden ösdürilip

ýetişdirilýän naryň her bir görnüşi biri-birinden gabygynyň galyňlygy, dänesiniň gaty-

ýumşaklygy, miwesiniň turşulygy, süýjüligi, tagamlylygy, yssa, sowuga hem-de kesellere

durnuklylygy boýunça tapawutlanýarlar. Beýikligi adatça 2-3 metrden hem geçýän nar

agaçlarynyň her bir düýbüniň hasyllylygy görnüşlerine görä 20 kilogramdan 70 kilograma

çenli baryp ýetýär. Nar miweleriniň käbir aýratyn saýlanyp alnan görnüşleriniň her biriniň

agramy bolsa 500-600 grama deň gelýär.

Häzirki wagtda etrabyň kärendeçi bagbanlary bitginli nar hasylyny ýygmak işlerini

guramaçylykly alyp barýarlar. Ýetişen miweleri ýygnap almagyň häzirki depgini etrap

boýunça «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda nar miwesini ýygnap almak baradaky

wezipäniň abraý bilen berjaý ediljekdigine güwä geçýär.

Şu ýylda etrabyň kärendeçi bagbanlarydyr telekeçileri dürli miweleriň: almadyr

armydyň, şetdalydyr garalynyň, erikdir üzümiň bol hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Ýylyň

başyndan bäri etrap boýunça ýüzlerçe tonna dürli miweler ýygnalyp, satuwa ugradyldy.