Habarlar

Uzak ýaşa, Arkadag!

29.06.2022

Hormatly Arkadagymyzyň doglan gününiň şanyna welaýatymyzda geçirilen dabaraly çäreler baý many-mazmuny özünde jemledi.

Welaýat hem-de Balkanabat şäher häkimlikleriniň, welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramaklarynda «Türkmeniň ak öýi» binasynyň gözel sahnasynda «Halk daýanjy, Watan bagty Arkadag!» diýen at bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy hem ýokary ruhubelentlige beslendi. Meşhur bagşy-sazandalaryň, ussat estrada aýdymçylarynyň, çeper höwesjeňleriň, şeýle-de talyp ýaşlaryň çykyşlary täsirli we şowhunly boldy. Şanly toýuň şanyna guralan baýramçylyk konsertinde Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçiren beýik işleriniň, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda gazanylýan ajaýyp üstünlikleriň waspy belentden ýetirildi. Aýdym-sazly dabara gatnaşyjylaryň bilelikde ýerine ýetiren «Alkyşnama» atly aýdymy bolsa, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň  halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen asylly işlerine, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmelere hoşallygyň, alkyşyň özboluşly beýany bolup ýaňlandy.

Soňra baýramçylyk dabarasy «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki ajaýyp meýdançada dowam etdi. Onda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyk çykyşlaryna giň orun berildi. Dürli döredijilik toparlarynyň joşgunly çykyşlary, estrada aýdymçylarynyň, bagşy-sazandalaryň berkarar döwletimizi, bagtyýar durmuşymyzy wasp eden şirin owazly aýdymlary bel;entden-belent ýaňlandy.