Habarlar

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndy topary Aziýa Kubogy-2022-niň saýlama ýaryşyna taýýarlyk görüp başlady

17.02.2022

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndy topary apreliň 10-12-si aralygynda Gyrgyzystan Respublikasynyň paýtagty Bişkekde geçiriljek Aziýa Kubogy-2022-niň saýlama ýaryşyna taýýarlyk görüp başlady.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda aýdylyşyna görä, 19-njy fewralda Aşgabatda tamamlanjak türgenleşik üçin ýurdumyzyň esasy toparynyň düzümine milli Ýokary liganyň sekiz toparyndan 17 futzal oýunçy çagyrylypdyr.

Türkmenistanyň futzal boýunça ýygyndy topary her gün iki gezek Olimpiýa şäherçesinde türgenleşik geçirýär.

Futzal boýunça Aziýa Kubogy-2022-niň saýlama oýunlarynda geografiýa taýdan 4 zolaga bölünen 30 toparyň bäsleşjekdigini ýatladýarys.

Ozal geçirilen bije çekişligine laýyklykda, Türkmenistanyň milli ýygyndy topary Eýranyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň we Maldiwiň toparlary bilen bilelikde «A» toparynda «Merkez we Günorta» diýen birleşen zolaga düşdi. Beýleki, ýagny «B» topar Özbegistany, Täjigistany, Owganystany we Nepaly öz içine alýar.

Türkmenistanyň milli ýygyndy topary ilkinji oýnuny 10-njy aprelde meýdança eýeleri – gyrgyzystanly türkgenler bilen duşuşar. Ertesi gün bolsa Aziýanyň 12 gezek çempiony Eýran bilen duşuşar. Saýlama ýaryşyny 12-nji aprelde Maldiw toparyna garşy oýun bilen tamamlar.

Jemleýji tapgyra her topardan iň gowy iki topar çykar.

Konfederasiýanyň iň güýçli 16 futzal ýygyndy toparynyň çykyş etjek Aziýa Kubogy-2022-niň soňky ýaryşy 25-nji sentýabrdan 20-nji oktýabr aralygynda Kuweýtde geçiriler.