Habarlar

Balkan welayatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet drama teatry ýaş toýuny toýlaýar

16.02.2022

Şu günler Balkan welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet drama teatry ýaş toýuny toýlaýar.

15 ýyl mundan ozal düýbünden täze binanyň sahnasynda tomaşaçylary režisýorlyk sungatynyň we aktýorlyk ussatlygynyň dünýäsine ajaýyp syýahata çagyrýan ilkinji teatr jaňy ýaňlandy.

– Balkanabatda teatr binasynyň dabaraly açylyşy 2006-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda bolup geçdi – diýip, režisýor Öwezmämmet Galandarow ýatlaýar. – Şol wagt Mary, Lebap, Daşoguz welaýatlarynda döwlet teatrlary we Aşgabatdaky Alp Arslan adyndaky milli drama teatry-da açylyp ulanylmaga berlipdi. 

Tizden täze «sungat binasyny» zehinli ýaşlar – ýokary okuw jaýlaryny we teatr studiýalaryny tamamlan uçurymlar doldurdy.

Teatryň özboluşly çylşyrymlylygy bolup, onda döredijilik işgärlerinden başga-da butaforiýa, grim, tikin, yşyklandyryş we ses tehnikasy otaglary we, hatda agaç ussahanasy hem bar. Teatryň ýolbaşçylarynyň öňünde möhüm bir mesele – pikirdeşleriň jebis toparyny ýygnap, ilkinji oýny goýmak meselesi durýardy.

Balkan welaýatynyň Döwlet drama teatrynyň ilkinji režisýorlaryň biri Öwezmämmet Galandarow «Kim bagtly?» oýnuny sahnalaşdyrmaga başlady. Şeýle hem «Asuda ummanyň sergin şemaly», «Oguz toýy», «Bagtyýarlyk döwrüniň goşa toýy», «Joşgunly Awaza», «Söýgim meniň – bagtym meniň», «Söýgi bizi halas eder», «Köňül telwasy» we ýene birnäçe täze teatr eserleriniň döwrüniň başlanandygyny görkezdi.

Häzirki wagtda teatryň sahnasynda uly döredijilik topary üstünlikli işleýär. Topar ýurdumyzyň ähli möhüm wakalaryna we çärelere işjeň gatnaşyp, türkmen medeniýetiniň gülläp ösmegine mynasyp goşadyny goşýar.