Habarlar

Sungata belent sarpa

17.02.2022

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow golaýda Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň binasyny gurmak hakynda Karara gol çekdi. Paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilen bu binanyň düýbüniň tutulyş dabarasy bolup, oňa Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, onuň edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, «Dokmaçylar» folklor-etnografiýa tans topary, medeniýet işgärleri, kümüş saçly eneler, il sylagly ýaşulular hem-de gurluşykçylar gatnaşdylar.

Bu dabaraly çäre ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrligniň Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowanyň ýolbaşçylygyndaky «Dokmaçylar» folklor-etnografiýa tans toparynyň ajaýyp tansy bilen açyldy.

«Dokmaçylar» folklor-etnografiýa tans topary uzak ýyllaryň dowamynda milli öwüşgünli halkyň gadymy däplerini özünde jemeleýän, rurhubelent tanslary bilen çykyş edip gelýär. Türkmen medeniýetiniň ajaýyp däplerini şöhratlandyryp, ýaş ýigitler we gyzlar milli saz gurallarynyň gaýtalanmajak owazyna çykyş edýärler.

Çärä gatnaşanlar tans toparynyň çykyşlaryny gyzgyn el çarpyşmalar bilen garşyladylar. Daş-töweregi şatlykly pursatlar gurşap aldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy netijesinde döredijilik toparlary üçin medeniýet we sungat merkezini milli öwüşginli täze binasy paýtagtymyzayň görküne görk goşar.

Täze bina 2024-nji ýylyň fewral aýynda ulanmaga berler. «Dokmaçylar» medeni merkeziniň täze binasynyň gurulmagy bilen, sazandalar, tansçylar, tutuş topar üçin has ýokary şertlerde döredijilikli işlemäge ähli mümkinçilikler bolar. Bu sungat köşgünde tans zallary, bedenterbiýe, sport bilen meşgullanmak üçin sport zaly her bir sungat işgärine gapysyny giňden açar.

Bu çärä gatnaşanlar ýadawsyz aladalary we taýsyz tagallalary üçin milli Liderimize özleriniň hoşallyklaryny aýtdylar. Döredijilik işgärleri üçin bu sungat merkeziniň bina edilmegi milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň baýlaşmagyna hem-de mundan beýläk-de belent sepgitlere ýetmegine öz mynasyhp goşandyny goşar.