Habarlar

Sporta, sagdynlyga belent sarpanyň nyşany

05.06.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 3-nji iýunynda ýurdumyzyň başlangyjy bilen dünýä döwletleriniň senenamasynda hemişelik orun alan Bütindünýä welosiped güni giňden bellenilip geçildi.

Ýer ýüzünde sporta, sagdynlyga sarpa goýýan her bir adamyň söýgüli senesine öwrülen Bütindünýä welosiped gününiň çäreleri welaýatymyzda hem ýokary ruhubelentlige beslendi. Balkanabat şäheriniň «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada ýaýbaňlanan aýdym-sazly medeni-sport çäresi halkara senäniň özboluşly badalgasyna öwrülip, oňa şaýat bolanlaryň kalplarynda ýurdumyza, döwrümize, hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik işlerine buýsanç duýgularynyň has-da artandygyny ikirjiňlenmän aýtsa bolar. Bu ýerde ýaňlanan aýdym-sazlarda hem hut şol ajaýyplyklaryň waspy belentden ýetirildi. Ýaşajyk türgenleriň sportuň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlary, joşgun bilen ýerine ýetirilen döwrebap tanslar, sport maşklary baýramçylygyň many-mazmunyny has-da artdyrdy.

Aýdym-sazyň belent owazynyň astynda dürli reňkdäki şarlaryň al-asmana uçurylmagy bilen badalga berlen köpçülikleýin welosipedli ýöriş Bütindünýä welosiped gününiň esasy çäresi boldy. «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanyndan «Ilkinjiler» ýadygärligine çenli birnäçe kilometre uzan ýörişi edara-kärhanalaryň, guramalaryň işgärleri, talyp ýaşlar ýokary ruhubelentlikde geçdiler.

         Halkara senä bagyşlanan dürli çäreler welaýatymyzyň ähli etrap-şäherlerinde hem giň gerime eýe boldy.