Habarlar

Gymmatly eseriň tanyşdyrylyş dabarasy

05.06.2024

Welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda türkmen halkynyň beýik şahyry hem-de akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýakynda türkmen, rus we iňlis dillerinde aýratyn kitaplar görnüşinde neşir edilen «Magtymguly» atly ýygyndynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.  Welaýat we Balkanabat şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, edara-kärhanalaryň işgärleriniň, il sylagly ýaşulularyň, mährem eneleriň, bagtyýar ýaşlaryň gatnaşmagynda geçirilen tanyşdyrylyş dabarasy ýokary ruhubelentlige beslendi.

Onda çykyş edenleriň nygtaýyşlary ýaly,  täze kitabyň akyldar şahyryň doglan gününiň 300 ýyllyk toýunyň ýokary ruhubelentlikde dabaraly bellenilýän «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda  çapdan çykmagy aýratyn many-mazmuna eýedir. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen söze sarpa goýýan halkymyz beýik akyldaryň mertebesini belende göterýär, sarpalaýar. Dünýä gymmatlyklaryna uly goşant goşan şahyryň gözel paýtagtymyzyň günorta künjeginde belent heýkeliniň we medeni-seýilgäh toplumynyň dabaraly açylmagy, beýik akyldaryň ýubileý toýy mynasybetli ýurdumyzda we halkara derejede dabaraly çäreleriň geçirilmegi, «Magtymguly» atly ýygyndynyň çap edilmegi muny subut edýär.

Şeýle-de dabarada Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Magtymguly Pyragynyň ömrüni, döredijiligini, baý we köptaraply edebi mirasyny öwrenmek hem-de dünýä ýaýmak babatda tutumly işleriň durmuşa geçirilýändigi aýratyn buýsanç bilen nygtalyp geçildi. Beýik söz ussadyna belent sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, merdana halkymyzyň eşretli hem bagtyýar durmuşy ugrunda alyp barýan tutumly işleriniň rowaç bolmagy baradaky alkyşly sözler tanyşdyrylyş dabarasynda çykyş edenleriň dilleriniň senasyna öwrüldi.

Ýokary ruhubelentlikde geçirilen tanyşdyrylyş dabarasynda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlaryna giň orun berildi. Olarda täze taryhy döwrüň beýik ösüşlerini, parahatçylygy, dost-doganlygy wasp edýän aýdymlar, şeýle-de Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen aýdymlar belentden ýaňlandy.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiziň adyna Ýüzlenme kabul edildi.