Habarlar

Beýik şahyra bagyşlanan dabaraly çäreler

17.05.2024

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň hem-de welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda geçen anna güni «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly hem-de Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda «Magtymguly geçmişimiz, şu günümiz we geljegimizdir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa gatnaşyjylar çärändowamynda Magtymguly Pyragy muzeýiniň öňündäki meýdançada medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlaryna hem-de «Akyldary sarpalap, galkyndyryp çar ýany, toý-baýrama beslenýär Pyragynyň mekany» atly edebi-sazly kompozisiýa tomaşa etdiler. Soňra akyldar şahyryň heýkeline ter gül çemenlerini goýup, beýik söz ussadyna tagzym etdiler. Bu ýerde «Biz — Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri» atly surat çekmek boýunça bäsleşige gatnaşýan zehinli çagalaryň çekýän suratlary maslahata gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Ýaşlar Magtymguly Pyragy muzeýine aýlanyp, bu ýerdäki gymmatlyklar bilen tanyşdylar, sergide görkezilen amaly-haşam, el işlerine syn etdiler. 

Muzeýiň mejlisler jaýynda ylmy-amaly maslahatyň açylyş dabarasy bolup, onda halypalar, ýaş şahyrlar çykyş etdiler. Maslahatda akyldar şahyryň döredijiligi baradaky çykyşlar diňlenildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň bilelikde taýýarlan «Alym Arkadagymyzyň kitaplarynda Magtymguly Pyragynyň edebi mekdebi» atly ylmy neşiriň tanyşdyrylyş dabarasyna hem uly orun berildi.

11-nji maýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň hem-de «Nesil» gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda yglan eden «Berkarar döwletiň ylham joşguny» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine sowgat gowşurmak dabarasy geçirildi. Döredijilik bäsleşigine gatnaşyjylar welaýat häkimliginiň we welaýat medeniýet müdirliginiň guramagynda Magtymguly Pyragy muzeýiniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyrylandym-sazly çykyşlara, edebi-sazly kompozisiýa tomaşa etdiler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyplyklary kalplara ylham joşgunyny berýär. Zehinli ýaşlaryň döredijiliginde ýurdumyzyň beýik ösüşleri, dana Pyragynyň waspy ýetirilýär. Ýeňijileri sylaglamak dabarasyndan soňra etrabyň Gerkez obasyndaky Magtymguly Pyragynyň muzeýine edilen gezelenç has täsirli boldy.