Habarlar

Täze spektakl tomaşaçylara hödürlendi

12.04.2024

Welaýat döwlet drama teatrynda «Gilgameş» atly sahna eseriniň ilkinji görkezilişi boldy. Ony dramaturg Oguljennet Bäşimowanyň pýesasy esasynda teatryň baş režissýory Öwezmämmet Galandarow sahnalaşdyrdy.

      Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýip yglan edilmegi mynasybetli «Gilgameş» dessany esasynda sahnalaşdyrylan bu sahna oýny turuwbaşdan dartgynly wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda ýurdumyzyň günortasynda dörän irki şäherler bilen Mesopotamiýadaky şumerleriň arasynda söwda we medeni gatnaşyklaryň bolandygy barada getirilýän maglumatlara esaslanyp sahnalaşdyrylan spektakl halkymyzyň medeni mirasyny, müňýyllyklara uzaýan  geçmiş taryhyny şu günki günüň tomaşaçylaryna ýetirmegi maksat edinýär.

      Taryhy wakalar içinden eriş-argaç bolup geçýän taryhy spektaklda Rejep Nazgurbanow, Myratberdi Sätiýew, Annasoltan Berdiýewa, Laçyn Nuryýewa, Gülnur Hajymämmedowa, Amansoltan Nepesowa, Hydyrberdi Hydyrow, Gurban Anjykow, Ýakup Öwezow, Arslan Mämmetgulyýew, Parahat Elýasow dagy özlerine ynanylan keşpleri ussatlyk bilen ýerine ýetirmegi başardylar. Spektaklyň sahna bezegini Kuwwat Mämmetnepesow ýerine ýetirdi.