Habarlar

Ýazyň ýakymly baýramy

23.03.2024

Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli welaýatymyzda şatlyk-şowhunly çäreler biri-birine ulaşdy. Şeýle dabaralaryň biri Magtymguly etrabynyň «Akderek» ýaýlasynda geçirildi. Bu ajaýyp ýaýlany synlanyňda, tebigatyň sahawatly türkmen topragyna ajaýyp gözelligi eçilendigine magat göz ýetirýärsiň. Daş-töwerege bezeg berýän al-elwan güller, owlak-guzularyň, guşlaryň sesi ajaýyp sazlaşyk döredip, ýaýla toý ruhuna beslendi.

Dabara baýramçylyk ýörişi bilen badalga aldy. Il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, gelin-gyzlar, ruhubelent ýaşlar, bagtyýar körpeler baýramçylygyň geçýän ýerine geldiler hem-de begrese beslenen ýaýladaky türkmen obasyna aýlanyp gördüler. Ak öýleriň öňünde guralan halyçylyk, keşdeçilik, zergärçilik, amaly-haşam sungatynyň önümleriniň, gelin-gyzlarymyzyň on barmagynyň hünäri bolan beýleki el işleriniň sergisini höwes bilen synladylar.

Baýramçylyk dabarasyna gatnaşýanlar birek-biregi baharyň buşlukçysy bolan ajaýyp baýram bilen gutladylar. Halkymyzy bolelin, eşretli, bagtyýar durmuşda ýaşadýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza hoşallyk hem alkyş sözlerini aýtdylar.

Halk döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde ýaýbaňlanan ümeçilik dessury, «ogul öýermek» däbi asylly ýol-ýörelgelerimiziň dowamat-dowamdygynyň güwäsine öwrüldi. Folklor toparlarynyň çykyşlarynda Milli bahar baýramy bilen bagly halkymyzyň ýagşy umyt-arzuwlary, däp-dessurlary, yrym-ynançlary, ýaşaýyş baradaky çuňňur paýhasly garaýyşlary öz beýanyny tapdy. Bagşy-sazandalaryň ýerine ýetiren aýdym-sazlarynda, gazallarynda, tans toparlarynyň joşgunly tanslarynda berkarar döwletimiziň ösüşleriniň, ajaýyp zamanamyzyň, Milli Liderimiziň we hormatly Prezidentimiziň dünýä nusgalyk işleriniň, Nowruzyň, tebigat gözellikleriniň waspy ýetirildi. 

Soňra baýramçylyk dabarasy «Ok atan» jülgesinde dowam edip, onuň şatlyk-şowhuny has-da artdy. Bu ýerde hem medeniýet we sungat işgärleriniň sahna oýunlary, folklor çykyşlary, aýdym-sazlary, tanslary biri-birine ulaşyp, çärä gatnaşýanlaryň göwünlerini galkyndyrdy. Ýaşajyk suratkeşleriň türkmen tebigatynyň gözelliklerini, Nowruzyň däp-dessurlaryny, bu ýerde ýaýbaňlandyrylan toý çärelerini wasp edip döreden suratlary hem baýramçylyk dabarasynyň täsirliligini artdyrdy.