Habarlar

Welaýatymyzda gowaça ekişine guramaçylykly girişildi

20.03.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň gowaça ekişine welaýatymyzda ýokary guramaçylykly girişilip, welaýat häkimliginiň guramagynda geçirilen dabaraly maslahat jogapkärli möwsümiň özboluşly badalgasyna öwrüldi.

Maslahata etrap häkimlikleriniň, gowaça ekişine dahylly edara-kärhanalaryň, guramalaryň jogapkär ýolbaşçylary, oba hojalyk işgärleri, pudakda uzak ýyllaryň dowamynda göreldeli zähmet çekip, döwlet sylaglaryna mynasyp bolan daýhanlar, mehanizatorlar we il sylagly ýaşulular gatnaşdylar. Onda edilen çykyşlarda nygtalyşy ýaly, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň paýhasly baştutanlygynda ykdysadyýetiň obasenagat pudagynda hem düýpli özgertmeler üstünlikli dowam etdirilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň oýlanyşykly başlangyçlaryndan gözbaş alýan bu özgertmeler pudaga öňdebaryjy tejribeleri, sanly ulgamy hem-de döwrebap tehnologiýalardyr enjamlary dowamly ornaşdyrmaga netijeli itergi berýär. Munuň özi daýhanlaryň ýerden bol hasyl alyp, içerki bazary özümizde öndürilýän ýokary hilli oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Maslahatda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň hasylyndan başlap, bugdaýyň hem-de pagtanyň döwlet satyn alyş bahalaryny ýokarlandyrmak hakynda kabul eden Kararynyň daýhanlarymyzyň ýere bolan höwesini has-da artdyryp, yhlasly zähmet çekmäge ruhlandyrýandygyny aýratyn buýsanç bilen nygtadylar. Milli ykdysadyýetimiziň agrosenagat pudagyny has-da ösdürmek, ýer eýeleriniň netijeli işläp, halal zähmetleriniň hözirini görmekleri babatda ähli şert-mümkinçilikleri döredýändigi hem-de jogapkärli möwsüm bolan gowaça ekişine ak pata berendigi üçin Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň adyna aýdylan hoşallyk sözleri dabaraly maslahatda dowamly we joşgunly ýaňlandy.

Soňra gowaça ekişine başlanmagy mynasybetli dabara «Batly gadam» hususy kärhanasynyň Gyzylarbat etrabynyň çägindäki ekin meýdanynda giňden ýaýbaňlandyryldy. Il sylagly ýaşulular türkmeniň asylly däbine eýerip, «Bismilla» bilen ekişe kemsiz taýýarlanan meýdana ilkinji gowaça çigitlerini sepdiler. Bereketli topraga ekilen tohumlaryň müňlemegi, bol hasyl getirmegi baradaky ýagşy dilegler bu ýere ýygnanan adamlaryň dilleriniň senasyna öwrüldi. Baýramçylyk ruhunda başlanan gowaça ekişini ýokary öndürijilikli ekiş tehnikalary dowam etdirdiler.

Ýer eýeleri jogapkärli möwsüme ähli taraplaýyn taýýarlykly geldiler. Ýazky sürüm işlerinde «John Deere», «CLAAS», «Keýs» ýaly kuwwatly traktorlaryň 140-sy, bejergi traktorlarynyň 125-si netijeli işledildi. Ekiş möwsüminiň dowamynda bolsa ekiji tehnikalaryň 30-sy bökdençsiz işledilip, hyzmat ediş toparlarynyň 19-sy iş üstünde bolarlar. Işleriň sazlaşykly guralmagy welaýat boýunça 13 müň gektar meýdanda geçiriljek gowaça ekişini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, öz wagtynda tamamlamaga mümkinçilik berer.

Asylly maksatlar öňde goýlup başlanan gowaça ekişine badalga berilmegi mynasybetli geçirilen dabarada medeniýet we sungat ussatlary joşgunly çykyşlary bilen babadaýhanlaryň armasyny ýetirdiler. Olar şirin aýdym-sazlaryň, joşgunly tanslaryň, folklor çykyşlarynyň üsti bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň uly üstünliklerini, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň il-ýurt bähbitli taryhy tutumlaryny, daýhanlaryň halal zähmetini, bereketli topragymyzy, gözel tebigatymyzy wasp etdiler.

Oba hojalyk tehnikalarynyň hem-de altyganat ak öýleriň owadan hatarlary, döwrebap bezelen telärler, giňden ýaýbaňlandyrylan sergiler dabara aýratyn röwüş berdi. Sergilerde amaly-haşam sungatynyň önümleri, el işleri, muzeý gymmatlyklary ýerleşdirildi. Sergide mynasyp orun eýelän oba hojalyk we pudagyň önümlerini gaýtadan işleýän senagatyň ýokary hilli önümleri agrosenagat pudagynyň okgunly ösüşi bilen içgin tanyşmaga mümkinçilik döretdi.

Ekin meýdanynda geçirilen maslahatda möwsümde ulanylýan döwrebap tehnikalardyr enjamlardan peýdalanmagyň ýollary, ekiş geçirilen meýdanlara ideg işlerinde agrotehnikanyň kadalarynyň gyşarnyksyz berjaý edilmeginiň oňat gögeriş we geljekde bitginli hasyl almakdaky möhüm ähmiýeti, dökünleri we derman serişdelerini netijeli ulanmagyň usullary barada durlup geçildi, sowal-jogap alşyldy.