Habarlar

Nurana baýramyň şanyna

06.03.2024

Balkanabat şäherindäki «Bagt köşgi» toý dabaralary merkezinde welaýat häkimliginiň, welaýat zenanlar guramasynyň, welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramaklarynda Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen aýdym-sazly dabara «Pyragy wasp edýär gelin-gyzlary, eneler — ojagyň bahar-ýazlary» diýlip atlandyryldy. Oňa kümüş saçly eneler, dürli ulgamda zähmet çekýän zenanlar, gelin-gyzlar gatnaşdylar.

Dabaraly çäräniň dowamynda çykyş edenler bahar paslynyň ilkinji günlerinde  bellenip geçilýän  Halkara zenanlar  güni  bilen bu ýere ýygnanan eneleri,  gelin-gyzlary  tüýs ýürekden gutladylar. Zenanlaryň bagtyýar ýaşaýyş-durmuşyny üpjün etmekde ähli şertleri döredip berýän, maşgala abadançylygy we nesil bagtyýarlygy barada bimöçber aladalary edýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.

         Çärede sungat ussatlarynyň çykyşlaryna giň orun berildi. Zehinli çagalaryň ýerine ýetirmeklerinde ýaňlanan döwrebap aýdym-sazlar, çagalar döredijilik toparlarynyň  joşgunly tanslary bu ýere ýygnananlara ruhy lezzet paýlady. Welaýat döwlet drama teatrynyň artistleriniň ýerine ýetiren kompozisiýa eserleri köpöwüşginli boldy. Welaýatymyzyň etrap-şäherlerinden  gelen  medeniýet we sungat ussatlarynyň, tans toparlarynyň çykyşlary baýramçylyk dabarasynyň şatlyk-şowhunyny hasam artdyrdy.  Welaýat ýörite sungat mekdebiniň talyp ýaşlarynyň ýerine ýetiren şirin aýdymlary, «Bagtyýarlyk» tans toparynyň tanslary el çarpyşmalar bilen garşylandy. Nebitçileriň medeniýet köşgüniň aýdymçylarynyň halk aýdymlary, «Dehistan» aýdym-tans we folklor-etnografiýa toparynyň  «Küştdepdi» tansy has-da göwün göteriji boldy.