Habarlar

Gül Watanyň «Iň eýjejik gyzlary»

06.03.2024

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Milli bahar baýramy mynasybetli ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 2-4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlarynyň arasynda bilelikde yglan eden «Iň eýjejik gyzjagaz — 2024» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry Balkanabat şäherindäki nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler jaýynda geçirildi.

Bäsleşige gatnaşan eýjejik gyzlar ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe alnyp barylýan tutumly işleri, eziz Watanymyzy, bagtyýar çagalygy, dost-doganlygy, sporty wasp edýän şirin aýdymlary ýerine ýetirdiler. Geýen milli lybaslarynyň, dakynan şaý-sepleriniň gözelligini goşgularyň üsti bilen taryp etdiler. Ýaş aýratynlyklaryna görä, ene-mamalarymyzdan dowam edip gelýän el işlerini ýerine ýetirmekde ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

Şatlyk-şowhunly geçen bäsleşigiň netijesi boýunça Balkanabat şäherindäki 21-nji orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Merýem Seýitmämmedowa birinji, Gyzylarbat etrabyndaky 25-nji orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Leýli Saparmyradowa ikinji orunlara mynasyp boldular. Olar bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşarlar