Habarlar

Milli mirasyň belent waspy

28.02.2024

Türkmenbaşy şäherinde türkmen halkynyň milli medeni mirasynyň görnükli eserleriniň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegini giňden wagyz etmek maksady bilen geçirilen dabaraly maslahat «Milli mirasyň galkynýan zamanasy» diýlip atlandyryldy. Ony Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariaty hem-de Balkan welaýat häkimligi bilelikde guradylar.

         Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkeziniň girelgesinde ýaýbaňlandyrylan sergi dabaraly maslahatyň özboluşly badalgasyna öwrüldi. Sergini synlanlar muzeý gymmatlyklary, türkmen zenanlarynyň zehininden dörän nusgalyk el işleri hem-de beýleki medeni gymmatlyklarymyz bilen ýakyndan tanyşdylar. Bu ýerde medeniýet we sungat ussatlarynyň joşgunly çykyşlary, Ependiniň şorta sözlerinden ýerine ýetirilen parçalar dowamly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

         Şeýle täsirli pursatlar bilen başlanan dabaraly maslahatda türkmen halkynyň dünýäniň ruhy-medeni ösüşine uly goşant goşandygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýan milli medeni mirasymyzy ylmy taýdan öwrenmekde, baýlaşdyrmakda hem-de dünýä ýaýmakda ýetilen belent sepgitler, üstünliklere beslenýän döwletli tutumlar dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi. Onda çykyş edenler BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bilen alnyp barylýan işjeň hyzmatdaşlygyň netijesinde, ýurdumyzyň 20-den gowrak taryhy, tebigy, medeni we ýazuw ýadygärlikleriniň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy we maddy däl medeni mirasynyň sanawlaryna girizilmegini munuň buýsançly subutnamasy hökmünde mysal getirdiler. Maslahatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda doglan gününiň 300 ýyllygy halkara derejesinde giňden bellenilip geçiljek akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň bu guramanyň «Dünýäniň hakydasy» maksatnamasynyň halkara sanawyna hem-de Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiljek şanly seneleriň sanawyna girizilmeginiň halkymyzda çäksiz buýsanç duýgularyny döredendigi aýratyn nygtalyp geçildi.

         Dabaraly maslahatda umumadamzat ösüşiniň aýrylmaz bölegi bolup durýan milli medeni mirasymyzy aýawly saklap, geljekki nesillere ýetirmekde hem-de dünýä ýaýmakda ägirt uly işleri üstünlikli durmuşa geçirýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň adyna aýdylan alkyşly sözler belentden-belent ýaňlandy.