Habarlar

Zehini zyýada zenanlar

21.02.2024

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň welaýat tapgyry Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda geçirildi. Oňa bäsleşigiň deslapky tapgyrlarynda ýeňiji bolan zenanlar gatnaşdylar.

Üstümizdäki ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli we zenanlaryň ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmegi, dürli ugurlar boýunça olaryň tekliplerini öwrenmegi hem-de goldamagy, maşgala mukaddesligini, eneligi we çagalygy goramagy, ýaş nesli milli ruhda terbiýelemegi, olarda watançylyk duýgularyny kemala getirmegi, sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemegi wagyz etmek esasy maksady bolan bäsleşige gatnaşan zenanlar ýedi ugur boýunça güýç synanyşdylar.

Gyzykly hem-de täsirli ýagdaýda geçen bäsleşigiň netijesi boýunça «Ýylyň işewür zenany» diýen ada Balkanabat şäherindäki 47-nji çagalar bagynyň müdiri Nurbibi Hojagurbanowa, «Ýylyň çeper elli zenany» diýen ada Türkmenbaşy şäherindäki 9-njy orta mekdebiň mugallymy Almagül Kižžikowa, «Ýylyň mährem zenany» diýen ada Bereket etrabyndaky 5-nji çagalar bagynyň terbiýeçisi Nurtäç Hangurbanowa, «Ýylyň sungatda işjeň zenany» diýen ada Esenguly etrap medeniýet bölüminiň medeniýet merkeziniň medeni-köpçülik çäreleriniň režissýory Jennetgül Garajaýewa, «Ýylyň Watançy zenany» diýen ada harby gullukçy Maýa Muhyýewa, «Ýylyň telekeçi zenany» diýen ada Türkmenbaşy şäheriniň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgäri Bahar Arazmedowa, «Ýylyň öňdebaryjy oba zenany» diýen ada Gyzylarbat erabynyň D. Azady geňeşliginiň hünärmeni Şemşat Garryýewa mynasyp boldular.

Ýeiňijiler bu bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.