Habarlar

Awazadaky dabaraly çäreler

16.02.2024

«Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ak ýollarynda türkmen zenanlarynyň maksatly işleri rowaçlanýar» atly okuw maslahatynyň çäklerinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we welaýat häkimliginiň bilelikde guramaklarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde geçirilen maslahatda geçen ýylyň dowamynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň zenanlar guramalarynda edilen işlere seljerme berildi. Maslahatyň dowamynda edilen çykyşlarda Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýetilýän belent sepgitler, gazanylýan üstünlikler, ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmekde zenanlaryň goşýan saldamly goşantlary barada giňişleýin gürrüň edildi.

Şol günüň ikinji ýarymynda «Seýrana» myhmanhanasynda hem dabaraly maslahat geçirilip, onda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň durmuşymyzdaky, jemgyýetimizdäki ähmiýeti barada buýsançly söhbetler biri-birine ulaşdy. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, ajaýyp kitabynyň höwrüniň köp bolmagy arzuw edildi. Soňra şirin owazly aýdym-sazlar ýaňlanyp, olarda Watanymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň waspy belentden ýetirildi.

Maslahata gatnaşyjylar «Hazar» myhmanhanasynda guralan el işleriniň sergisine hem syn etdiler.