Habarlar

Ýaş türkmen zenanlary — berkarar döwletiň mertebe tugy

31.01.2024

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitaby esasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde «Ýaş türkmen zenanlary — berkarar döwletiň mertebe tugy» diýen at bilen yglan eden bäsleşiginiň welaýat tapgyry Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda geçirildi.

Bäsleşige gatnaşanlar Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ajaýyp kitabyndan parçalary labyzly okadylar. Täze taryhy eýýamda amaly-haşam sungatyny, däp-dessurlarymyzy, halyçylyk sungatyny kämil derejede ösdürmekde, gadymy keşdeçilik sungatymyzyň ýitip barýan nusgalaryny dikeltmekde, olaryň gowudan-gowysyny ýüze çykarmakda, nesillere ýetirmekde hem-de olary giňden wagyz etmekde maşgalanyň, zenanlaryň orny barada anyk mysallara salgylanyp gürrüň berdiler. Şeýle-de hormatly Prezidentimiziň ilkinji kitabynyň halkymyza gowuşmagy mynasybetli özboluşly toý dabarasyny guradylar. Kitabyň özlerinde galdyran täsirlerini beýan etdiler. Täze esere bagyşlanan aýdymlary, gazallary uly joşgun bilen ýerine ýetirdiler.

Gyzykly hem şowhunly geçen bäsleşigiň jemi jemlenilende, Balkanabat şäherindäki 7-nji orta mekdebiň mugallymy Ogulnur Hajygulyýewa birinji, Balkanabat şäher medeniýet merkeziniň folklor ýolbaşçysy Güljemal Penaýewa ikinji, Balkanabat şäherindäki 18-nji orta mekdebiň mugallymy Gülsünjemal Annamämmedowa üçünji orunlara mynasyp boldular.