Habarlar

Tanyşdyrylyş dabarasy

17.01.2024

Welaýat häkimliginde hormatly Prezidentimiziň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda halkymyza sowgat beren «Ýaşlar - Watanyň daýanjy» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ýokary ruhubelentlikde geçirilen dabara welaýat we Balkanabat şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalaryň işgärleri, il sylagly ýaşular, mährem eneler, bagtyýar ýaşlar gatnaşdylar.

Dabarada çykyş edenler Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ilkinji kitabynyň çapdan çykmagynyň merdana halkymyzda, aýratyn-da ýaşlarymyzda egsilmez hoşallyk duýgusyny döredendigini belläp geçmek bilen, ajaýyp kitabyň ýaşlar bilen baglanyşykly  bolmagynda çuňňur manynyň bardygyny aýratyn nygtadylar. Bu ýerde edilen çykyşlarda bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň parlak geljegi bolan ýaşlara uly ynam bildirýär hem-de aýratyn bil baglaýar. Geçen ýylda bagtyýar ýaşlarymyzyň ýurdumyzy ösdürmek, onuň halkara abraýyny belende galdyrmak ugrunda uly işleri durmuşa geçirendilerini belläp geçmek gerek. Kitap olaryň ykdysadyýet, medeniýet, saglygy goraýyş, ylym-bilim, sport we beýleki ulgamlarda, ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynda alyp barýan işleriniň waspy ýetirilýär, berkarar ýurdumyzda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!», hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp taglymatlary esasynda ýaş nesil hakynda edilýän aladany özünde jemleýan ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň esaslary açylyp görkezilýär. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýölbaşçylygynda alnyp barylýan bu syýasat täze taryhy döwürde ýaşlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagyna, sagdyn ösmegi, ylym-bilim almagy, hünär öwrenmegi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik, durmuş-ykdysady we medeni durmuşyna işjeň gatnaşmagy üçin ähli şertleri döretmäge gönükdirilendir. Watan mertebesi, mukaddesligi, ezizligi baradaky gymmatly pikirler ýaşlar üçin gollanma bolup hyzmat etjek bu kitabyň içinden eriş-argaç bolup geçýär hem-de Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyza, mukaddes topragymyza bolan söýgi- buýsanjymyzy has-da artdyrýar. Tanyşdyrylyş dabarasynda çykyş eden ýaşlar hem döwlet Baştutanymyzyň ýaş nesil barada edýän aladalaryna jogap edip, ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşantlaryny goşjakdyklaryna ynandyrdylar. Dabarada Watanymyzyň daýanjy daýanjy bolan ýaşlara uly ynam bildirýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagy arzuw edildi.

Welaýatyň medeniýet we sungatussatlarynyň yerine ýetirmeginde ýaňlanan joşgunly aýdym-sazlar dabara aýratyn öwüşgin çaýdy. Olarda berkarar ýurdumyzda alnyp barylýan beýik işleriň, ajaýyp zamanamyzyň, bagtyýar ýaşlygyň waspy yetirildi.

Işjen ýagdaýda geçen dabarada hormatly Prezidentimiziň adyna Ýüzlenme kabul edildi.