Habarlar

Ýurdumyzyň birinjiligi Balkanabatda geçdi

24.01.2024

Balkanabat şäherindäki köpugurly sport toplumynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň guramagynda sportuň gylyçlaşmak görnüşi boýunça ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi.

Paýtagtymyzdan hem-de welaýatlardan zehinli türgenleriň gatnaşan birinjiliginde 17 ýaşdan uly bolmadyk ýaşlaryň arasynda gylyçlaşmagyň şpaga görnüşi boýunça guralan ýaryşda oglanlaryň arasynda Aşgabatdan Arslan Agaýew, gyzlaryň arasynda welaýatymyzdan Ýelizaweta Prytkowa ýurdumyzyň çempiony diýen ada eýe boldular. Bu ýaşdakylaryň arasynda rapira boýunça geçirilen ýaryşda welaýatymyzyň türgenlerine taý tapylman, oglanlaryň arasynda Şatlyk Orazow, gyzlaryň arasynda Çynar Goşungeldiýewa ähli garşydaşlaryndan üstün çykdylar. Gylyç görnüşinde bolsa Mary welaýatyndan Guwanç Gurdow hem-de Ýelizaweta Wodopýanowa hormat münberiniň birinji basgançagyna çykdylar.

         Dört günläp dowam eden birinjilikde 20 ýaşdan uly bolmadyk ýetginjekleriň arasynda geçen ýaryşam gyzykly häsiýete eýe bolup, oňa ýaşy 17-den uly bolmadyk türgenleriň gatnaşmaklaryna hem rugsat edildi. Şpaga boýunça geçen ýaryşda oglanlaryň arasynda Aşgabat şäherinden Şageldi Haýydow, gyzlaryň arasynda welaýatymyzdan Darýa Şewçenko birinji orunlara mynasyp boldular. Welaýatymyzdan Dawut Mämmetnurow bilen Çynar Goşungeldiýewa rapira boýunça geçirilen ýaryşda altyn medallara eýe çykdylar. Balkanly Dawid Kuwadow hem-de Mary welaýatyndan Ýelizaweta Wodopýanowa gylyç görnüşinde guralan ýaryşda birinji orunlary gazanmagyň hötdesinden geldiler.

         Türkmenistanyň birinjiliginde toparlaýyn birinji orna medallaryň iň köpüsini gazanan welaýatymyzyň türgenleri mynasyp boldular. Ikinji orun Mary welaýatynyň, üçünji orun Aşgabat şäheriniň toparlarynyň paýyna düşdi.

         Öňdäki orunlara mynasyp bolan türgenlere Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti tarapyndan Hormat hatlary we medallar, Türkmenistan Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Balkanabat şäher komiteti tarapyndan gymmatbaha sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.