Habarlar

Meşhur kompozitora bagyşlanan festiwal

30.10.2023

Welaýat döwlet drama teatrynda meşhur kompozitor Nury Halmämmedowyň doglan gününiň 85 ýyllygy  mynasybetli «Mukama siňen ömür» atly festiwal geçirildi. Welaýat ýörite sungat mekdebi hem-de çagalar sungat mekdepleri tarapyndan geçirilen festiwalda görnükli kompozitoryň simfoniki döredijiliginden «Tüýdük», wokal döredijiliginden «Soňudagy», «Geler», «Uçuň, durnalar», «Türkmen sährasy», «Aýgytly ädim» kinofilminden «Hüwdi», «Kerwen», «Şükür bagşy» kinofilminden «Şüküriň at çapyşy», «Mukamyň syry» kinofilminden «Gyzlaryň tansly hory» we fortepiano döredijiliginden «Dutaryň owazy» diýen aýdym-sazlary, şeýle-de «Pursatlar» toplumyndan birnäçe sazlary ýaňlandy.

Esasanam, welaýat ýörite sungat mekdebiniň orkestr toparynyň kompozitoryň «Türkmenistan» simfoniki suratlarynyň «Tüýdük» diýlip atlandyrylan ikinji bölümini ýerine ýetirmegi aýratyn ýakymly pursatlary peşgeş berdi. Ondaky tüýdügiň mylaýym owazyny diňläninde, çopanlaryň durmuşy, ullakan süri, owlak-guzularyň bökjekläp oýun edişleri, ürgün çägeli depeler bilen bezelen sähra, hatda şol depeleriň üstünden köwsarlap öwsüp duran şemalam diňleýjiniň hyýalynda janlanýar.

Festiwalda çagalar, talyplar, mugallymlar yzly-yzyna çykyş edip, tomaşaçylara ruhy lezzet paýladylar, bu ýurdymyzda halypa-şägirtlik ýolunyň hem mynasyp dowam etdirilýändigine aýdyň şaýatlyk etdi. Olar halypalary ýatlap, şeýle festiwallary geçirmäge döredip berýän şert-mümkinçilikleri üçin türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş aýtdylar.