Habarlar

Folklor toparlarynyň bäsleşigi

16.10.2023

«Garaşsyzlyk ganatym — galkynan medeniýetim» diýen at bilen welaýat medeniýet müdirliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen bäsleşige welaýatymyzyň etrapdyr şäherlerinden gelen folklor toparlary gatnaşdylar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň milli medeniýetimizi ösdürmek baradaky tabşyryklaryny durmuşa geçirmek hem-de ösüp gelýän ýaş nesli milli ruhda terbiýelemek, türkmen halkynyň baý döredijiligini, milli folklor mirasynyň hazynasyny has-da baýlaşdyrmak maksady bilen geçirilen bäsleşik iki şertden ybarat boldy. Folklor toparlary şahyrana halk döredijilik eserlerini ýerine ýetirmekde, folklor çykyşlarynyň üsti bilen milli toý däp-dessurlaryny sahnalaşdyrmakda ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

Bäsleşikde Balkanabat şäher medeniýet bölüminiň «Şapak» folklor topary baş baýraga mynasyp boldy. Gyzylarbat etrabynyň medeniýet bölüminiň «Köpetdag» folklor topary birinji, Magtymguly etrabynyň medeniýet bölüminiň «Sumbar» folklor topary ikinji, Etrek etrabynyň medeniýet bölüminiň «Etrek nagmalary» folklor topary üçünji orunlary eýelediler.