Habarlar

Ösüşiň demokratik ýoly bilen beýik geljege tarap

10.10.2023

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi we onda kabul edilen çözgütler ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylyp, unudylmajak wakalary peşgeş berdi. Welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda ösüşiň demokratik ýoly bilen beýik geljege tarap» ady bilen geçirilen dabaraly maslahat bu taryhy mejlise bagyşlandy. Oňa  jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, dürli ulgamlarda zähmet çekýän adamlar, hormatly ýaşulular, mährem eneler, bagtyýar ýaşlar gatnaşdylar.

Maslahatda çykyş edenler türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy ähmiýetiniň uludygyny aýratyn nygtap geçdiler. Ýokary buýsanja beslenen çykyşlarda bellenişi ýaly, halk bilen geňeşmek we maslahat salmak baradaky asylly däplerimize, milli demokratik ýörelgelerimize esaslanyp geçirilen taryhy mejlisde Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň eden maksatnamalaýyn çykyşlarynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy mundan beýläk-de ähli taraplaýyn ösdürmekde, badalga berlen özgertmeleri durmuşa geçirmekde, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmakda öňde durýan wezipeler öz beýanyny tapdy. Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk döwlet taglymatynyň Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň gazananlaryny berkitmekde, jemgyýeti demokratiýalaşdyrmakda, döwlet dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmekde, halk häkimiýetliligini pugtalandyrmakda, demokratik, hukuk we dünýewi döwletimizi ösdürmekde esas bolup durýandygyny aýratyn bellemek gerek. Hormatly Prezidentimize Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesiniň — «Altyn Aý» altyn nyşanynyň gowşurylmagy we   Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy halkymyzda ýokary ruhubelentlik duýgusyny döretdi. Munuň özi Arkadagly Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş ýörelgesine esaslanyp durmuşa geçirýän beýik işlerine, jemgyýetiň we döwletiň öňünde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlaryna berlen ýokary bahadyr.  Maslahatda şular barada durlup geçilmek bilen,  halkymyzyň röwşen geljegi, abadan we bagtyýar durmuşy  ugrunda taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, adam hakyndaky alada ýugrulan tutumly işleriniň rowaç bolmagy arzuw edildi.

Dabaraly maslahatda welaýatymyzyň sungat ussatlary çykyş etdiler. Bu ýere ýygnananlara ruhy lezzet beren aýdym-sazly çykyşlarda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan nusgalyk işleriniň, ajaýyp döwrümizde ýurdumyzyň gazanýan beýik ösüşleriniň, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň, il agzybirliginiň waspy ýetirildi.