Habarlar

Magtymguly etraby — 2022-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzda iň gowy etrap

16.02.2023

2022-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etraby bolan

welaýatymyzyň Magtymguly etrabyna hormatly Prezidentimiziň Buýrugyna

laýyklykda, degişli baýragy — 1 million amerikan dollaryny gowşurmak dabarasy

sözüň doly manysynda baýramçylyk ruhuna beslendi. Esasy dabaralaryň geçýän

ýeri bolan Magtymguly Pyragy muzeýiniň öňündäki meýdançanyň baýramçylyk

bezegi özüne çekiji boldy. Ak öýleriň owadan hatary, ajaýyp halylar bilen bezelen

telärler, giň gerimde ýaýbaňlandyrylan sergi dabara millilik öwüşginini çaýdy. Bu

ýerde buýsanjy wakanyň şanyna guralan toý dabarasynyň hormatly myhmanlary

bolan Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, welaýat, etrap

häkimlikleriniň jogapkär ýolbaşçylaryny, Mejlisiň deputatlaryny, jemgyýetçilik

guramalarynyň, ýaşuly nesliň wekillerini hem-de etrabyň köp sanly ýaşaýjylaryny

joşgunly aýdym-sazlaryň hoş owazy garşylady.

Dabara gatnaşyjylar giňden ýaýbaňlandyrylan sergilerde ýerleşdirilen muzeý

gymmatlyklaryny, halydyr keçe önümlerini, senetçilik, zergärçilik işlerini, surat

eserlerini, sport enjamlaryny uly gyzyklanma bilen synladylar. Şeýle-de olar

sergileriň üsti bilen sebitiň oba hojalygynyň, dokma pudagynyň ýeten sepgitlerine,

hususyýetçileriň gazanýan üstünliklerine aýdyň göz ýetirdiler. Türkmen milli

göreşi, ýaglyga towusmak boýunça geçirilen ýaryşlar dabaranyň şowhunyny

artdyrdy. Hatara düzülen toý gazanlarynda taýýarlanan milli tagamlar myhmanlara

hödür-kerem edildi.

Magtymguly Pyragy muzeýiniň girelgesinde guralan kitaplaryň we surat

eserleriniň sergisi hem aýratyn özüne çekiji boldy. Onda Gahryman

Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan döräp, giň okyjylar köpçüliginiň gyzgyn

söýgüsini gazanan kitaplar, beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň eserleri,

şahyra we etrabyň gözel künjeklerine, Watanymyzyň ösüşlerine bagyşlanan

suratlar ýerleşdirildi.

Şunuň ýaly täsirli pursatlardan ruhy lezzet alan dabara gatnaşyjylar soňra

muzeýiň mejlisler jaýynda «Alkyş Size, şöhrat Size, Arkadagly Serdarymyz!»


diýen at bilen geçirilen dabaraly maslahata gatnaşdylar. Onda, ilki bilen, hormatly

Prezidentimiziň 2022-nji ýylda ýurdumyzda iň gowy diýlip yglan edilen

Magtymguly etrabynyň ähli ilatyna iberen Gutlagy okaldy. Arkadagly

Serdarymyzyň Gutlagy dowamly ýaňlanan şowhunly el çarpyşmalar hem-de

dilleriň senasyna öwrülen alkyşly sözler bilen garşylandy.

Dabarada etrabyň ýaşaýjylaryny iň gowy etrap diýen belent ada mynasyp

bolandyklary mynasybetli aýdylan gutlaglar biri-birine utgaşdy. Arkadagly

Serdarymyzyň Şa serpaýynyň olary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrjakdygy

buýsanç bilen bellenilip geçildi. Çykyş edenleriň nygtaýyşlary ýaly, bu şanly waka

diňe bir Magtymguly etrabynyň däl, eýsem, tutuş welaýatymyzyň ilatyny

şatlandyrdy, begendirdi. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» bu taryhy

wakasy gündogaryň beýik akyldary hem-de nusgawy şahyry Magtymguly

Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna uly taýýarlyklary görýän sebitiň

ilatynyň toý şatlygyny artdyrdy.

Dabaraly maslahatda öz halkynyň bagtyýarlygy üçin nusgalyk tagallalary

edýän Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden

çykýan alkyş sözleri aýdyldy. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de hormatly

Prezidentimiziň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman

bolmagy, beýik işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegi dileg edildi.

Dabaraly maslahatda hormatly Prezidentimiziň adyna Ýüzlenme kabul

edildi.

Dabara gatnaşyjylar Magtymguly Pyragy muzeýine gezelenç edip, bu ýerdäki

taryhy gymmatlyklar bilen hem ýakyndan tanyşdylar.