Habarlar

Ilçiniň welaýat merkezine sapary

06.02.2023

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we

doly ygtyýarly ilçisi Mettýu Stiwen Klimow welaýat merkezi Balkanabat

şäherinde saparda boldy. Saparyň çäklerinde ilçi welaýat kitaphanasynda guralan

türkmen-amerikan kitap festiwalyna gatnaşdy, welaýat taryhy we ülkäni öwreniş

muzeýine aýlanyp gördi. Şeýle hem welaýat merkezindäki dürli maksatly binalara

baryp, olar bilen ýakyndan tanyşdy.

Welaýat kitaphanasynda guralan türkmen-amerikan kitap festiwaly

saparyň esasy wakalarynyň biri boldy. Bu ýerdäki kitap sergileri, kitaphananyň

bölümlerine edilen gezelençler myhmanda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Ilçiniň welaýat merkezindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler

birleşmesiniň Jemgyýetçilik birleşigi kärhanasynyň telekeçiler mekdebiniň

welaýat bölümi bilen tanyşlygy hem giň many-mazmuna eýe boldy.

M.Klimow welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine guran

gezelenjinde muzeýde ýerleşdirilen taryhy tapyndylar bilen tanyşdy. Şeýle hem

ilçi saparynyň dowamynda welaýat merkezindäki bilim we terbiýeçilik

edaralaryna baryp gördi hem-de ol ýerlerde alnyp barylýan işler bilen ýakyndan

tanyşdy. Welaýat baş metjidiniň binagärlik gurluşy myhmanda uly gyzyklanma

döretdi.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisiniň

Balkanabat şäher häkimi bilen geçiren duşuşygy işjeň häsiýete eýe boldy.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi

Mettýu Stiwen Klimowyň Balkanabat şäherine guran sapary ýakymly täsirlere

baý boldy.