Habarlar

Türkmeniň döwletlilik ýoly ak geljege dowam bolsun!

23.01.2023

Üstümizdäki ýylyň 21-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Milli

Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde halk

häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk

Maslahatynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli

Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi jemgyýetiň demokratik ösüşini hil

taýdan täze derejä çykarmakda möhüm ädim boldy. Bu möhüm taryhy wakany we

onda kabul edilen çözgütleri ilat arasynda wagyz etmek maksady bilen welaýat

häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, welaýatyň

jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda «Türkmeniň döwletlilik

ýoly ak geljege dowam bolsun!» diýen at bilen dabaraly maslahat geçirildi.

Welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda geçen maslahatda ýurdumyzyň

ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda we medeni-durmuş ulgamynda hormatly

Prezidentimiziň baştutanlygynda gazanylýan ägirt uly ösüşler, ýokary üstünlikler

dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi. Çykyş edenleriň aýratyn nygtaýyşlary ýaly,

Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy

wezipesine bellenilmegi, halkymyzyň öz Milli Liderine bildirýän uly ynamynyň,

beýik söýgüsiniň hem hormatynyň beýanydyr. Taryhy maslahatda kabul edilen il-

ýurt bähbitli çözgütler eşretli durmuşymyzy, bagtyýar ýaşaýşymyzy üpjün

etmekde, döwletimiziň berkararlygyny has-da berkitmekde, milli

gymmatlyklarymyzy dünýä ýaýmakda asyrlara barabar işleri bitiren Milli

Liderimize halkymyzyň alkyşy bolup, köňüllere doldy.

Dabaraly maslahatda welaýatymyzyň medeniýet, sungat ussatlarynyň, talyp

ýaşlaryň döwrebap aýdym-sazly çykyşlaryna giň orun berildi. Köňüllere joşgun,

ylham eçilen aýdymdyr tanslar maslahata gatnaşyjylara ruhy lezzet paýlap, olaryň

Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza bolan hoşallyklaryny,

buýsançlaryny has-da artdyrdy.

Maslahatyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri — Gahryman

Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza Ýüzlenme kabul edildi.