Habarlar

Milli mirasa buýsanç

03.02.2023

Welaýat medeniýet müdirliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky

Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde guramaklarynda Balkanabat

şäherindäki «Miras» toý dabaralary merkezinde «Mirasa sarpamyz has beýgelder

bizi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» atly bäsleşik geçirildi. Oňa

welaýatymyzyň etrap-şäher medeniýet merkezleriniň döredijilik toparlary

gatnaşdylar.

Gyzykly geçen bäsleşikde onuň birinji şerti, ýagny tanslary we folklor

çykyşlaryny ýerine ýetirmek boýunça Magtymguly etrabynyň «Elwan» tans topary

baş baýragy, Gyzylarbat etrabynyň «Şelpeler» tans topary birinji, Türkmenbaşy

etrabynyň «Kenar» tans topary ikinji, Bereket etrabynyň «Güljan» tans topary

üçünji orunlary eýelediler. Ümeçilik däplerini açyp görkezýän ikinji şert boýunça

Gyzylarbat etrabynyň «Köpetdag» halk folklor topary baş baýraga, Türkmenbaşy

etrabynyň «Kenar» tans topary birinji, Magtymguly etrabynyň «Sumbar» halk

folklor topary ikinji, Esenguly etrabynyň «Küştdepdi» folklor topary üçünji

orunlara mynasyp boldular.