Habarlar

Nusgalyk görelde

01.02.2023

Jemgyýetçilik guramalarynyň, edara-kärhanalaryň işgärleriniň, mährem

eneleriň, il sylagly ýaşulularyň, ýaşlaryň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň

Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar

birleşiginiň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň

Balkanabat şäher bölüminiň hem-de welaýat kitaphanasynyň bilelikde

guramaklarynda «Arkadagyň ýörelgesi — nusgalyk görelde» atly maslahat

geçirildi.

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň döredilmegine bagyşlanyp geçirilen bu

maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň

jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde Türkmenistanyň Halk

Maslahatynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk

Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi we türkmen halkynyň Milli Lideri

hökmünde kanuny taýdan ykrar edilmegi barada giňişleýin gürrüň edildi. Bu

taryhy çözgütleriň ýurdumyzyň her bir raýatynyň kalbynda çäksiz buýsanç

döredendigi barada bellenilip, Diýarymyzyň has-da gülläp ösmegi, halkymyzyň

bagtyýar durmuşy üçin taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimize tüýs

ýürekden alkyş aýdyldy.