Habarlar

Milli demokratiýanyň kämilleşmegi — okgunly ösüşiň binýady

21.01.2023

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň

Balkanabat şäher geňeşiniň we Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler

arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda welaýat

kitaphanasynda «Milli demokratiýanyň kämilleşmegi — okgunly ösüşiň binýady»

atly maslahat geçirildi.

Saglygy goraýyş, bilim ulgamlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň

işgärleriniň gatnaşmaklarynda geçirilen maslahatda edilen çykyşlarda 11-nji

ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň

bilelikdäki maslahaty geçirilip, onda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň

Halk Maslahatyny döretmek hakynda taryhy teklibi öňe sürendigi, munuň bolsa

ýurdumyzda demokratik ýörelgeleriň mynasyp dowam etdirilýändiginiň nobatdaky

subutnamasydygy barada buýsanç bilen gürrüň edildi. Il-ýurt bähbitli döwletli

başlangyçlara badalga berýän Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly

Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş aýdyldy.