Habarlar

Röwşen geljek siziň bilen, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!

19.01.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň üstümizdäki ýylynyň

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli welaýat

häkimliginiň guramagynda geçirilen dabaraly maslahat toý ruhuna beslendi. «Röwşen

geljek siziň bilen, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!» diýen at bilen geçirilen

maslahatda giň gerim berlen buýsançly çykyşlarda aýratyn nygtalyşy ýaly, şöhratly

taryhymyzda orun alýan her bir ýyl şanly wakalary, taryhy pursatlary, gazanylýan

köptaraply üstünlikleri bilen bagtyýar durmuşymyzy nurlandyrýar. «Halkyň Arkadagly

zamanasy» ýyly hem taryhy wakalara, beýik özgertmelere, dünýä ähmiýetli döwletli

tutumlara baý ýyllaryň biri boldy. Parahatçylyk, dostluk, doganlyk, özara bähbitli

hyzmatdaşlyk ýörelgelerine berk eýerýän eziz Diýarymyzyň halkara abraý-mertebesi täze

belentliklere göterildi.

Maslahatda çykyş edenler 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

ýyly» diýlip yglan edilmeginiň Arkadagly Serdarymyzyň Watanymyzyň gülläp ösmegine,

halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen beýik işlerine

egsilmez buýsanjyň, bu işleriň mundan beýläk-de giň gerimlerde dowam etdirilmegine

bolan çäksiz isleg-arzuwlaryň özboluşly beýany bolup durýandygyny nygtadylar.

Gahryman Arkadagymyzyň belläp geçişi ýaly, ýaşlar Watanymyzyň güýji-

kuwwatydyr, abraý-mertebesidir hem-de beýik geljegidir. Arkadagly Serdarymyzyň

baştutanlygynda täze taryhy eýýamyň rowana ak ýolundan okgunly öňe barýan

berkarar ýurdumyzda bu hakykat has-da dabaralanyp, tutuş dünýä ýaň salýar. Hormatly

Prezidentimiziň daşyna berkden-berk jebisleşen ýaşlarymyz bu gün döwlet, häkimiýet we

dolandyryş edaralarynda, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda hem-de ulgamlarynda

halkymyzyň bagtyýarlygyna gönükdirilen uzak möhletleýin milli we döwlet

maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde netijeli zähmet çekýärler.

Telekeçilik hem-de jemgyýetçilik işleri bilen meşgullanyp, ýurdumyzyň kuwwatyny

artdyrmaga, Garaşsyzlygymyzyň we hemişelik Bitaraplygymyzyň gazananlaryny

pugtalandyrmaga mynasyp goşantlaryny goşýarlar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

ýylynda» bolsa ýüregi arzuwly, kalby joşgunly ýaşlara bu ugurlarda täze belent

sepgitler garaşýar. Dabaraly maslahatda «Biz ýaşlara eziz Watanymyzyň geljegini


gurujylar hökmünde garaýarys» diýip, ýaş nesle uly ynam bildirýän Arkadagly

Serdarymyza ýürekden çykýan alkyşly sözler aýdyldy.

Maslahatyň dowamynda joşgunly ýaňlanan aýdym-sazlarda täze taryhy eýýamyň

rowaçlyklary, Gahryman Arkadagymyzyň ilhalar başlangyçlary, hormatly Prezidentimiziň

beýik tutumlary, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» ösüşlere beslenýän günleri

wasp edildi.

Dabaraly maslahatyň ahyrynda hormatly Prezidentimiziň adyna Ýüzlenme kabul

edildi.