Habarlar

Zawodlar toplumyndaky ýokary netijeler

18.01.2023

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda «gara

altyny» senagat taýdan gaýtadan işlemek arkaly alynýan dürli nebit önümleri

sarp edijileriň artýan isleglerinden peýdalanýar. Toplumda geçen ýylyň

dowamynda ýokary islege eýe bolan awtobenzinleriň jemi 1 million 542 müň

204 tonnasy çykarylyp, meýilnama 113,7 göterim ýerine ýetirildi. Çykarylan

awtobenzinleriň möçberi göz öňünde tutulandan 186 müň 218 tonna köpdür.

Öndürilen ýangyç kerosininiň mukdary 426 müň 147 tonna ýetip, gazanylan

üstünlik 109,3 göterime deň boldy. Nebiti gaýtadan işleýjiler dizel ýangyjynyň 1

million 488 tonnadan gowragyny öndürmek bilen, öňde goýlan tabşyryga 109,6

göterim hötde gelmegi başardylar. Zawodlar toplumynda çalgy ýaglaryny

öndürmekde iş meýilnamasy 106 göterim amal edilip, onuň çykarylan möçberi

57 müň tonnadan geçdi.