Habarlar

Galkynyş şäherçesi — beýik ösüşleriň nyşany

13.12.2022

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk şanly senesiniň toý çäreleriniň

giň gerimlerde dowam edýän günlerinde welaýatymyzyň Bereket etrabynyň

Gulmaç geňeşliginiň çäginde gurlan täze, döwrebap Galkynyş şäherçesiniň

acylyş dabarasy uludan tutuldy.

Dabarada döwrebap şäherçäni sowgat eden hormatly Prezidentimiziň

adyna hoşallyk sözleri aýdylyp, şirin aýdym-sazlar, joşgunly gazallar şol

alkyşly sözleriň üstüni ýetirdi. Asylly däbe eýerilip, ýaşulularyň ak patasy bilen

toý bagynyň kesilen pursadynda dabara gatnaşyjylaryň şatlykly sesleri, aýdym-

sazyň göçgünli owazy töwerege ýaň saldy.

Soňra dabara gatnaşyjylar 300 hojalyga niýetlenip gurlan täze şäherçäniň

döwrebap köçeleri bilen ýöräp, bu ýerde döredilen giň mümkinçilikler bilen

tanyşdylar. Ýolugra olar medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlaryna, milli

sport oýunlaryna tomaşa etdiler.

Şäherçäniň merkezindäki 200 orunlyk medeniýet öýi tomaşaçylar zalyny,

döwürleýin neşirler bilen tanyşmak, kitap okamak, sungatyň dürli ugurlary bilen

meşgullanmak, düri çäreleri geçirmek üçin zerur bolan ähli mümkinçilikleri

özünde jemleýär. Medeniýet öýüniň öňünde guralan dabara milli

medeniýetimizi ösdürmekde, täze zehinleri ýüze çykarmakda ähli tagallalary

edýän Arkadagly Serdarymyza çäksiz hoşallygyň beýanyna öwrüldi. Bu ýerde

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan

«Şadyýan gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň baş potratçylygynda gurlan

döwrebap şäherçäniň gurluşygynda yhlasly zähmeti bilen tapawutlanan

gurluşykçylara hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar

şowhunly el çarpyşmalaryň astynda gowşuryldy.

Şäherçäniň giň mümkinçilikleri bilen ýakyndan tanyşlygyň dowamynda

dabara gatnaşyjylar Galkynyş şäherçesine bezeg berjek seýilgähde guralan bag

ekmek çäresine agzybirlik bilen gatnaşdylar.


Galkynyş şäherçesiniň döwrebap binalarynyň hatarynda mynasyp orun

alan azyk, şeýle-de azyk we senagat harytlary dükanlary täze şäherçäniň ilatyna

gündelik zerur bolan harytlary hödürleýär.

Bagtyýar nesilleriň milli ruhda terbiýelenmegi üçin ähi amatlyklary

özünde jemleýän 160 orunlyk çagalar bagynda we 320 orunlyk orta mekdepde

ýaş nesiller dabaranyň myhmanlaryny aýdym-sazlar bilen garşyladylar.

Üç we dört otagly ýaşaýyş jaýlaryna göçüp baran bagtyýar raýatlaryň

ojaklarynda bolup, olaryň şatlyklaryna goşulyşylan pursatlar has-da ýatda

galyjy boldy. Öýlerde bereketli saçaklar giňden ýazylyp, duz-tagam dadyldy.

Döwrebap şäherçä şeýle-de Geňeşligiň edara binasy, saglyk öýi,

aragatnaşyk ulgamynyň, ýangyn howpsuzlygy bölüminiň binalary, 300 orunlyk

metjit, dynç alyş seýilgähi bezeg berýär. Agyz suwy, lagym, gaz, elektrik

geçirijileriniň çekilmegi şäherçäniň bagtyýar ýaşaýjylaryny gündelik durmuş

zerurlyklary bilen bökdençsiz üpjün edýär.

Halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy üçin nusgalyk tutumlary amala

aşyrýan Arkadagly Serdarymyzy alkyşlaýan hoşallyk sözleri täze şäherçäniň

açylyş dabarasyna gatnaşyjylaryň dilleriniň senasyna öwrüldi.