Habarlar

Ynsanperwer, haýyr işiň söhbedi

18.11.2022

Welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Gurbanguly Berdimuhamedow

adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat

gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisinden gelip çykýan

wezipelere bagyşlanyp, «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky

bilen döwletdir!» atly maslahat geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly

eneler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary,

ýaşlar gatnaşdylar.

«Üstümizdäki ýylda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga

mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanynda

onuň esaslandyryjysy tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Ýaşulular geňeşini döretmek

çözgüdiniň kabul edilmegi halkymyzyň ynsanperwer ýol-ýörelgeleriniň, ýagşy

dessurlarynyň netijeli dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.

Paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde Milli Geňeşiň Halk

Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat

bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji

mejlisinde Türkmenistanyň Maşgala kodeksi, degişli Kanunlary bilen

baglanyşykly meseleleriň hem-de howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam

bermek boýunça öňde durýan wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy

halkymyzyň abadan hem bagtyýar durmuşy, ýaş nesilleriň sagdyn ösüp-

ulalmaklary üçin örän uly aladalaryň edilýändiginiň, bu ugurda alnyp barylýan giň

möçberli işleriň oňyn netije berýändiginiň aýdyň beýany boldy» diýip, maslahatda

çykyş edenler buýsanç bilen nygtadylar. Ýurdumyzda sagdyn durmuş

ýörelgeleriniň berkidilmegi, ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli adamlar

bolup ýetişmekleri, howandarlyga mätäç çagalara ýakyndan ýardam bermek,

olaryň saglygyny dikeltmek babatda berkarar döwletimizde durmuşa geçirilýän

işler baradaky gürrüňler maslahatda edilen çykyşlaryň özenini düzdi.


Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara

hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna

howandarlyga mätäç çagalara paýtagtymyzyň we welaýatlaryň lukmançylyk

edaralarynda dürli operasiýalaryň ýerine ýetirilmegi, operasiýalar hem-de

lukmançylyk enjamlaryny satyn almak üçin tölegleriň geçirilmegi ata-

babalarymyzyň mätäje hemaýat etmek babatdaky asylly ýörelgeleriniň täze

eýýamda mynasyp dowam etdirilýändiginiň güwäsidir. Munuň üçin maslahatda

çykyş edenler Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs

ýürekden hoşallyklaryny beýan edip, egsilmez alkyş aýtdylar.