Habarlar

Möçberi barha artýan önümler

03.11.2022

Bereket şäherindäki ýod önümçiligi kärhanasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny

ýokary zähmet üstünliklerine beslemek ugrunda tutumly işler amala aşyrylýar. Häzirki

zaman kärhanasynyň hünärmenleri ýylyň başyndan bäri 6 million 558 müň manatlyk

önüm taýýarlap, bu baradaky meýilnamany 131 göterim ýerine ýetirdiler.

Her ýylda ýodly taýajyklaryň 250 millionyny, ýodly galamlaryň 50 millionyny hem-

de diş tamponlarynyň 500 müňüsini öndürmeklige niýetlenilip, dünýäniň öňdebaryjy

döwletleriniň meşhur kompaniýalarynyň enjamlary bilen üpjün edilen kärhanada

öndürilen önümler bellenilen meýilnama esasynda müşderilere ugradyldy.

Önümçilik bölümleriniň ählisi kompýuterler arkaly awtomatlaşdyrylan usulda

dolandyrylýan kärhanada öndürilýän önümler ýokary hilliligi bilen tapawutlanyp, uly

islegden peýdalanýar. Kärhanada esasy önümlerden başga-da, göwherli ýaşyl galamlary,

lukmançylyk pamyklarynyň dürli görnüşlerini, ilkinji lukmançylyk kömeginiň gutularyny we

beýlekileri taýýarlamak hem üstünlikli alnyp barylýar. Munuň özi kärhana netijeli we

düşewüntli işlemäge mümkinçilik berýär.