loading

Welaýat häkimliginiň guramagynda Balkanabat şäherindäki Baş baýdak meýdançasynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlanyp, aýdym-sazly dabara geçirildi. Egsilmez buýsanja, şatlyk-şowhuna beslenen çärede welaýatyň sungat ussatlary, çeper höwesjeňler şirin aýdymlarda, joşgunly tanslarda Gahryman Arkadagymyzyň paýhasyndan ady äleme dolýan ak mermerli Aşgabadyň, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň, ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işleriň waspyny ýetirdiler.

Habarlar