loading

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ähli ugurlarda ýokary üstünliklere beslenmegine mynasyp goşant goşan welaýatymyzyň agzybir ilaty hem barha golaýlaýan Täze, 2021-nji ýyly ruhubelentlik bilen garşylaýar.

Hemmeleriň çäksiz söýgi bilen garaşýan bu baýramçylygyna az wagtyň galandygyny alamatlandyrýan welaýatyň başTäze ýyl arçasynyň yşyklaryny ýakmak dabarasynyň şatlyk-şowhuny munuň özboluşly subutnamasyna öwrüldi.

Habarlar